Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-09:38:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Quyết định số 1883/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nằm trong hệ thống các Trường, các Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cả nước.

2. Trung tâm thực hiện chức năng: đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, viên chức; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch và đầu tư từ Trung ương đến địa phương theo quy hoạch, kế hoạch được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và phục vụ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong xã hội;

3. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và là đơn vị tài khoản cấp II, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, nội dung, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kế hoạch và đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về phân cấp quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, phục vụ nhu cầu của xã hội thông qua các hình thức phù hợp theo quy định của Bộ và pháp luật.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, viên chức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ kế hoạch và đầu tư, ngoại ngữ, tin học, hội nhập quốc tế và các nội dung khác nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và ngành kế hoạch và đầu tư theo kế hoạch được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4. Liên kết với các cơ sở đào tạo để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, kiến thức quản lý kinh tế, ngoại ngữ, tin học và các nội dung đào tạo khác theo các phương thức phù hợp.

5. Cấp và quản lý việc cấp các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

7. Tổ chức đánh giá đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo về những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện nội dung đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và ngành kế hoạch và đầu tư trong các chương trình, dự án có nguồn vốn trong và ngoài nước do Bộ được giao chủ trì thực hiện.

9. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phục vụ thi nâng ngạch hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

10. Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

11. Quản lý công chức, viên chức, người lao động theo hợp đồng; bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và nhân viên quản lý, phục vụ theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tài chính, tài sản, kinh phí đào tạo được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng;

2. Phòng Hành chính - Quản trị.

Biên chế của Trung tâm do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

2. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm phù hợp với pháp luật hiện hành.

4. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

5. Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1883_TT_Boi_duong_CB.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 9212
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.