Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-09:46:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ
Quyết định số 1878/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Thanh tra Bộ là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ lập kế hoạch kiểm tra hằng năm và tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt; chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của đơn vị và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thường trực của Bộ về công tác phòng, chống tham nhũng.

6. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản pháp luật về công tác thanh tra; khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

8. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.

9. Hướng dẫn Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê địa phương trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê.

10. Bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành; hướng dẫn định hướng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành hằng năm cho Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê và Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

11. Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư.

12. Trưng tập cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham gia Đoàn thanh tra của Bộ.

13. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

14. Kiến nghị, đề xuất việc thanh tra lại đối với các kết luận thanh tra chuyên ngành về kế hoạch và đầu tư, thống kê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại vụ việc khi được Bộ trưởng giao.

15. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

16. Thực hiện chế độ quản lý cán bộ, công chức và tài sản theo sự phân cấp; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Thanh tra Bộ có tài khoản và con dấu riêng; Lãnh đạo Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra và một số Phó Chánh Thanh tra.

Thanh tra Bộ có các phòng chức năng sau:

1. Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Thanh tra 1;

3. Phòng Thanh tra 2;

4. Phòng Thanh tra 3;

5. Phòng Thanh tra 4.

Chánh Thanh tra Bộ quy định cụ thể các nhiệm vụ, biên chế cho từng phòng thuộc Thanh tra Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và biên chế do Bộ trưởng giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1878.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 14105
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.