Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 31/05/2021-09:58:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
Theo Quyết định số 1868/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 699/QĐ-BKHĐT ngày 31/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Bộ là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, điều phối các hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ theo chương trình, kế hoạch làm việc của Bộ; kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo quy định của pháp luật; quản lý công tác kế hoạch - tài chính, tài sản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện công tác hành chính, quản trị, lễ tân đối với các hoạt động của cơ quan Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tổng hợp các hoạt động của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; tham mưu giúp Bộ trưởng điều hành các mặt công tác của Bộ.

2. Xây dựng chương trình công tác của Lãnh đạo Bộ hằng tuần, tháng, quý và năm trên cơ sở chương trình công tác và các yêu cầu liên quan của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

Xây dựng, quản lý, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác của Bộ trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hằng tháng, hằng quý và năm. Đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các đơn vị thuộc Bộ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp giao ban Bộ; chuẩn bị báo cáo công tác của Bộ theo định kỳ và đột xuất với cơ quan lãnh đạo cấp trên và các cơ quan liên quan khác.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và bảo vệ kế hoạch hàng năm của Bộ với vai trò là đơn vị dự toán cấp I, bao gồm kế hoạch về: tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai các dự án có nguồn vốn trong và ngoài nước, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, kế hoạch đoàn ra - đoàn vào và các nội dung kế hoạch khác. Lập dự kiến phân bổ kế hoạch cho các đơn vị thuộc Bộ để trình Bộ trưởng phê duyệt.

Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện và định kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ.

4. Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và thông tin, liên lạc của Bộ; tiếp nhận, chuyển giao công văn đi, đến và quản lý việc sử dụng con dấu của Bộ và Văn phòng Bộ; kiểm tra thể thức văn bản và chịu trách nhiệm về thủ tục hành chính đối với các văn bản do Bộ ban hành; tổ chức in ấn tài liệu phục vụ công tác của Bộ; lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu, điện mật, thông tin nội bộ theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Bộ; ghi và lưu biên bản những phiên họp tập thể của Bộ để theo dõi, đôn đốc thực hiện; chủ trì việc đón, tiếp và tiễn các đoàn khách trong nước và nước ngoài đến làm việc tại cơ quan Bộ. Chuẩn bị công tác hậu cần cho các đoàn công tác của lãnh đạo Bộ và đón, tiễn cán bộ lãnh đạo của Bộ đi công tác theo quy định.

6. Thực hiện công tác tài vụ với vai trò đơn vị dự toán cấp II và III; quản lý, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí của cơ quan Bộ.

7. Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan Bộ; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc, đi lại và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; quản lý công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ.

8. Thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ.

9. Theo dõi, quản lý tài chính các dự án ODA của các đơn vị thuộc Bộ.

10. Phụ trách công tác quân sự và tự vệ cơ quan; quản lý lực lượng bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh, trật tự, duy trì nội quy, kỷ luật lao động trong Bộ.

11. Phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Ban đời sống cơ quan và các đơn vị để chăm lo và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức toàn cơ quan.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức (sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 699/QĐ-BKHĐT ngày 31/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Văn phòng Bộ có con dấu. Lãnh đạo Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng và một số Phó Chánh Văn phòng.

Văn phòng gồm có các phòng và một số bộ phận chức năng sau:

1. Phòng Thư ký;

2. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Tổng hợp;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Phòng Văn thư - Lưu trữ;

5. Phòng Tài vụ;

6. Phòng Quản trị;

7. Phòng Bảo vệ - Lễ tân;

8. Văn phòng phía Nam (có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu và tài khoản riêng);

Chánh Văn phòng Bộ quy định cụ thể các nhiệm vụ, biên chế cho từng đơn vị thuộc Văn phòng Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và biên chế do Bộ trưởng giao. Theo nhu cầu công việc, Chánh Văn phòng Bộ được quyền ký hợp đồng lao động sau khi có sự thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1868(VPB).pdf
699QD_BKHDT.signed.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 22552
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.