Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-10:31:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển doanh nghiệp
Quyết định số 1881/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ truởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Phát triển doanh nghiệp là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Cục Phát triển doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và tài khoản cấp 2; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp trong dự toán hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp, đổi mới, tổ chức hoạt động doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cơ chế, chính sách, giải pháp đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV):

a) Chủ trì, xây dựng các văn bản, chính sách, pháp luật về hỗ trợ DNNVV trình cấp có thẩm quyền ban hành; Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai Luật hỗ trợ DNNVV.

b) Điều phối, xác định mục tiêu, đối tượng, trọng tâm hỗ trợ để xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ DNNVV trên phạm vi toàn quốc. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV.

c) Tổ chức định kỳ giám sát, đánh giá tác động và tổng hợp báo cáo về tình hình hỗ trợ DNNVV trên cả nước.

3. Về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước:

a) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp, đổi mới, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước; hướng dẫn trình tự, thủ tục sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; công bố thông tin tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, đóng góp ý kiến cho các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước theo phân công.

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ thực hiện đóng góp ý kiến đối với chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

4. Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn thực hiện và tham gia ý kiến đối với các vướng mắc của doanh nghiệp.

5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đại diện về DNNVV của Việt Nam tại các diễn đàn hợp tác đa phương, song phương (theo cấp làm việc tương đương). Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục.

6. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực phụ trách của Cục.

7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Các đơn vị hành chính gồm:

1. Phòng Tổng hợp và Chính sách;

2. Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế;

3. Phòng Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

4. Phòng Đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

5. Văn phòng Cục.

Các đơn vị sự nghiệp gồm:

6. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc;

7. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung;

8. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam.

Biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của Cục do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp

1. Cục có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục phù hợp với pháp luật hiện hành; xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

4. Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục.

5. Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1881_Cuc_PTDN.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 19700
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.