Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 01/07/2021-10:34:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài
Theo Quyết định số 1895/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư­­­­­; Quyết định số 792/QĐ-BKHĐT ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Đầu tư nước ngoài là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài (sau đây gọi chung là đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài); xây dựng chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư.

Cục Đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và tài khoản cấp 2; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp trong dự toán hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Làm đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ và các Bộ, ngành, địa phương soạn thảo chiến lược, kế hoạch, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

2. Về công tác tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư:

a) Làm đầu mối tổng hợp kết quả về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài phục vụ công tác tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân;

b) Tổng hợp, kiến nghị xử lý các vấn đề liên quan đến chủ trương chung về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài;

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài trong phạm vi cả nước;

d) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; cung cấp thông tin về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo quy chế của Bộ;

đ) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, tổng hợp, đánh giá về tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài.

3. Xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư:

a) Chủ trì đề xuất việc đầu tư nâng cấp, mở rộng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành, quản trị và khai thác sử dụng Hệ thống; quản lý sử dụng chi phí thường xuyên được cấp theo quy định của pháp luật;

b) Trực tiếp quản lý vận hành và quản trị Hệ thống;

c) Cấp và thu hồi tài khoản quản trị hệ thống cho các đầu mối quản trị của các Bộ, ngành và địa phương;

d) Thực hiện giám sát, kiểm tra việc tổ chức quản lý vận hành, quản trị Hệ thống của các cơ quan liên quan;

đ) Cấp và thu hồi tài khoản sử dụng cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

e) Tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc quản lý vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống cho các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

4. Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách:

a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị xử lý trong quá trình thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài;

b) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự phân công của Bộ trưởng;

c) Chủ trì hoặc tham gia đàm phán các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự phân công của Bộ trưởng;

d) Tham gia các chương trình hợp tác liên Chính phủ, các nhóm công tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự phân công của Bộ trưởng;

đ) Làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn thực hiện thủ tục và các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự phân công của Bộ trưởng;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại chính sách với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

5. Về quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự phân công của Bộ;

b) Chủ trì thẩm định hồ sơ dự án và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thuộc lĩnh vực Casino, đua ngựa, đua chó, cá cược, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và các dự án khác theo sự phân công của Bộ trưởng;

c) Phối hợp với Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư trong việc thẩm định hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài và lập báo cao thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định cả pháp luật về đầu tư (đối với dự án ngoài Khu Công nghiệp, Khu kinh tế);

d) Chủ trì góp ý kiến đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương (đối với các dự án ngoài Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế);

đ) Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan thực hiện thống nhất chế độ báo cáo thống kê về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tập hợp, sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về đầu tư để công bố trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

f) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong Bộ trong việc xử lý tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước;

g) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài:

- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ các dự án đầu tư ra nước ngoài;

- Tham gia với Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ

- Chủ trì thực hiện thủ tục đăng ký cấp, điều chỉnh, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

- Trình Bộ trưởng ban hành thông báo với nhà đầu tư về việc chưa hoặc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

6. Về xúc tiến đầu tư:

a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi cả nước, bao gồm: hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư; Điều phối các hoạt động xúc tiến đầu tư; Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình và hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư; Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động xúc tiến đầu tư;

b) Chủ trì tổng hợp, xây dựng, triển khai và điều phối Chương trình xúc tiến đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

c) Chủ trì tổng hợp, xây dựng, triển khai, điều phối và giám sát việc thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

d) Chủ trì xây dựng định hướng chính sách thu hút đầu tư và chiến lược xúc tiến đầu tư; Quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam; Tổ chức hội nghị, hội thảo và chương trình vận động xúc tiến đầu tư; Tổ chức tập huấn đào tạo về công tác xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư và triển khai dự án đầu tư; Hợp tác quốc tế liên quan đến xúc tiến đầu tư;

đ) Làm đầu mối quản lý, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi và phối hợp hoạt động với bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài;

e) Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của cả nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định; kiến nghị việc điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

7. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đầu tư nước ngoài; phối hợp thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài.

8. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Các đơn vị hành chính gồm:

1. Phòng Tổng hợp và Thông tin;

2. Phòng Đầu tư nước ngoài;

3. Phòng Đầu tư ra nước ngoài.

4. Phòng Xúc tiến đầu tư;

5. Văn phòng Cục.

Các đơn vị sự nghiệp gồm:

6. Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc;

7. Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (được sáp nhập từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung và Trung tâm Xúc tiến phía Nam thuộc Cục Đầu tư nước ngoài theo Quyết định số 792/QĐ-BKHĐT ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

Biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của Cục do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài

1. Cục có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục phù hợp với pháp luật hiện hành; xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Xúc tiến đầu tư trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

4. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục.

5. Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1895.QD.BKHDT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 23919
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.