Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 23/12/2017-10:37:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Đầu t­ư
Quyết định số 1890/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ tr­­­­­ưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư­­­­­ Quyết định số 10/QĐ-BKHĐT ngày 07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Báo Đầu tư là cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về pháp luật, chính sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, các hoạt động đầu tư - kinh doanh - du lịch của Việt Nam theo quy định của Luật Báo chí, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ trưởng.

Báo Đầu tư là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí hoạt động, có con dấu và tài khoản riêng, được hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của pháp luật Việt Nam về môi trường đầu tư - kinh doanh - văn hóa - xã hội; các nhiệm vụ, hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thông tin về tình hình trong nước và quốc tế phục vụ cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, kinh tế ngành, nghiên cứu thị trường, tham khảo và ra quyết định về đầu tư - kinh doanh - du lịch, góp phần huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

3. Phản ánh định hướng, các thành tựu, bài học kinh nghiệm về đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, nêu gương những điển hình tốt, nhân tố mới, đấu tranh chống vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

4. Giới thiệu chính sách, pháp luật và kinh nghiệm quản lý kinh tế - xã hội của nước ngoài phục vụ cho hợp tác, phát triển và hội nhập.

5. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động thuộc Báo và tài chính, tài sản, kinh phí theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ và các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

7. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng;

2.Ban Đầu tư;

3.Ban Tiếng Anh;

4.Ban Chứng khoán;

5.Phòng Thông tin đa phương tiện

6.Phòng Quảng cáo Truyền thông;

7.Phòng Kinh doanh phát hành;

8. Phòng Kế toán - tài vụ;

9.Văn phòng đại diện Báo Đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh;

10.Văn phòng đại diện Báo Đầu tư khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

11.Văn phòng đại diện Báo Đầu tư tại thành phố Hải Phòng.

Biên chế của Báo Đầu tư do Tổng Biên tập quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo Báo Đầu tư
1. Báo Đầu tư có Tổng Biên tập, một số Phó Tổng Biên tập và Ủy viên Ban biên tập.

2. Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập và Ủy viên Ban biên tập do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Tổng Biên tập Báo Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Báo Đầu tư; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Báo phù hợp với pháp luật hiện hành.

4. Tổng Biên tập Báo Đầu tư chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo Đầu tư.

5. Phó Tổng Biên tập và Ủy viên Ban biên tập Báo Đầu tư chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập Báo Đầu tư và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Biên tập Báo Đầu tư và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1890.QD.BKHDT.pdf
10.QD.BKHDT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 8710
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.