Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 05/01/2015-11:03:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Kế hoạch tài chính
Quyết định số 697/QĐ-TCTK ngày 15/10/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kế hoạch tài chính là đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch tài chính trong toàn ngành; thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tổng cục Thống kê quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ.

1. Chủ trì xây dựng và trình Tổng cục trưởng chiến lược, kế hoạch tài chính, đầu tư xây dựng dài hạn, hàng năm và các chương trình, dự án về kế hoạch tài chính và đầu tư xây dựng của ngành Thống kê.

2. Giúp Tổng cục trưởng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Giúp Tổng cục trưởng ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định, hướng dẫn công tác quản lý tài chính, tài sản để thống nhất thực hiện trong toàn ngành.

4. Hàng năm, căn cứ chương trình công tác của Tổng cục và nhu cầu của các đơn vị, lập dự toán kế hoạch tài chính toàn ngành về các loại kinh phí: kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí quản lý hành chính, kinh phí sự nghiệp khoa học, kinh phí sự nghiệp đào tạo... Bảo vệ kế hoạch tài chính của ngành trước Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

5. Căn cứ chỉ tiêu dự toán ngân sách được giao, lập phương án trình Tổng cục trưởng quyết định phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị.

6. Giúp Tổng cục trưởng quản lý các hoạt động dịch vụ công trong ngành theo quy định của pháp luật.

7. Giúp Tổng cục trưởng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các chế độ chính sách tài chính hiện hành.

8. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý xây dựng cơ bản thuộc các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, nguồn viện trợ của nước ngoài, của các tổ chức quốc tế và các nguồn khác.

9. Chủ trì tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Tổng cục quản lý theo quy định của pháp luật; trình lãnh đạo Tổng cục duyệt đơn giá tiền lương của các doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết theo quy định của Tổng cục và Chính phủ về lĩnh vực được giao.

11. Kiểm tra, xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán của các đơn vị trong ngành; trình lãnh đạo Tổng cục duyệt ký báo cáo quyết toán toàn ngành gửi Bộ Tài chính thẩm định; thông báo duyệt quyết toán năm cho các đơn vị dự toán trong ngành.

12. Thẩm định báo cáo quyết toán công trình hoàn thành trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

13. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện chế độ công khai tài chính về phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm đối với các đơn vị trong ngành theo quy định.

14. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tài chính, kế toán, về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho đội ngũ cán bộ kế toán tài vụ trong ngành.

15. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đơn vị phụ trách.

16. Phối hợp với Thanh tra Tổng cục kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng của các đơn vị trong ngành.

17. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc giải quyết một số chế độ đối với cán bộ, công chức; trong việc quản lý các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp của ngành.

18. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch tài chính và thẩm định báo cáo quyết toán các dự án viện trợ để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc.

1. Vụ có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của Vụ.

3. Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được giao.

4. Công chức thực hiện các nhiệm vụ do Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng giao và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ đó.

5. Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng; trong trường hợp lãnh đạo Tổng cục giao nhiệm vụ trực tiếp cho Phó Vụ trưởng hoặc chuyên viên thì Phó Vụ trưởng, chuyên viên có trách nhiệm thi hành và báo cáo với Vụ trưởng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng
(đã ký)
    Tổng số lượt xem: 5945
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.