Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 05/01/2015-11:07:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và chế độ làm việc của Thanh tra Tổng cục Thống kê
Quyết định số 913/QĐ-TCTK ngày 24/12/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 1. Vị trí và chức năng.

Thanh tra Tổng cục Thống kê là đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, có chức năng giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thống kê.

Thanh tra Tổng cục Thống kê chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn .

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Tổng cục trưởng quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tổng cục Thống kê.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực thống kê.

4. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

7. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra.

8. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

9. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra Cục Thống kê; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra Cục Thống kê; tổng kết kinh nghiệm thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thống kê.

10. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thống kê.

11. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Tổng cục tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

12. Trưng tập cán bộ, công chức thanh tra ở cấp dưới; đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

13. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đơn vị phụ trách.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc.

1. Thanh tra Tổng cục Thống kê có Chánh Thanh tra, một số Phó Chánh Thanh tra và các thanh tra viên. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Thanh tra Tổng cục Thống kê có con dấu riêng.

2. Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của đơn vị.

3. Phó Chánh Thanh tra giúp việc Chánh Thanh tra và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về nhiệm vụ được giao.

4. Thanh tra viên thực hiện các nhiệm vụ do Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra giao và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ đó.

5. Thanh tra Tổng cục làm việc theo chế độ thanh tra viên kết hợp với chế độ thủ trưởng; trong trường hợp lãnh đạo Tổng cục giao nhiệm vụ trực tiếp cho Phó Chánh Thanh tra hoặc thanh tra viên thì Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên có trách nhiệm thi hành và báo cáo với Chánh Thanh tra.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng

(đã ký)

    Tổng số lượt xem: 5165
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.