Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 05/01/2015-11:09:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Văn phòng
Quyết định số 698/QĐ-TCTK ngày 15/10/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 1. Vị trí và chức năng.

1. Văn phòng là đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, cơ quan; thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ, lưu trữ, quản lý và điều hành xe, công tác y tế, tự vệ, trật tự và an toàn của cơ quan Tổng cục; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn phòng cho các đơn vị trong ngành.

2. Văn phòng có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục; giúp Tổng cục trưởng theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác. Bố trí, sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, tháng của Lãnh đạo Tổng cục.

2. Thực hiện công tác thư ký cho lãnh đạo Tổng cục. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các dự thảo văn bản của Tổng cục do các đơn vị soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục duyệt, ký; chuẩn bị nội dung hoặc phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ các cuộc họp, hội thảo, hội nghị của Tổng cục; làm thư ký các cuộc họp của Tổng cục; truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục.

3. Tham mưu giúp lãnh đạo Tổng cục nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý các văn bản thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành và cơ quan. Ký thừa lệnh Tổng cục trưởng một số văn bản hành chính theo phân cấp của Tổng cục trưởng và quy định của Nhà nước.

4. Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ cho các đơn vị trong ngành. Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Tổng cục theo qui định của Nhà nước và của Tổng cục Thống kê. Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ yêu cầu công tác chuyên môn. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính văn phòng của cơ quan Tổng cục.

Thực hiện chức năng quản lý, tổ chức công tác in và nhân bản các sản phẩm thống kê của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục. Phối hợp với các đơn vị trong việc phân phối các loại sản phẩm thống kê đến các đối tượng sử dụng.

5. Tổ chức quản lý công tác kế toán tài vụ, bảo đảm kinh phí phục vụ yêu cầu hoạt động của cơ quan Tổng cục và của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan theo quy định của Nhà nước và của Tổng cục.

6. Bảo đảm các điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tổng cục. Tổ chức mua sắm, trang bị, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa định kỳ hoặc đột xuất tài sản, nhà cửa, máy móc, trang thiết bị văn phòng.

Tổ chức công tác lễ tân và đón tiếp khách của Tổng cục.

Tổ chức công tác vệ sinh và môi trường trụ sở cơ quan Tổng cục.

7. Tổ chức quản lý và điều hành xe nhằm bảo đảm phương tiện phục vụ yêu cầu công tác của cơ quan Tổng cục.

8. Tổ chức công tác y tế, theo dõi và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Tổng cục. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình và mục tiêu quốc gia về dân số và kế hoạch hoá gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội và vệ sinh phòng dịch tại cơ quan Tổng cục.

9. Tổ chức công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn cơ quan Tổng cục. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, địch hoạ.

10. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn cơ quan và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện chính sách cán bộ.

11. Phối hợp với Thanh tra Tổng cục trong công tác thanh tra thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban cán sự Đảng Tổng cục và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc.

1. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm có:

1.1. Phòng Thư ký;

1.2. Phòng Hành chính;

1.3. Phòng Quản trị;

1.4. Phòng Tài vụ;

1.5. Phòng Quản lý xe;

1.6. Trạm Y tế;

1.7. Tổ Bảo vệ.

2. Văn phòng có Chánh Văn phòng và một số Phó Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức, công nhân, nhân viên. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.

3. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của Văn phòng.

4. Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được giao.

5. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về toàn bộ các hoạt động của Phòng .

6. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

7. Các cán bộ, công chức, công nhân, nhân viên thực hiện nhiệm vụ do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng giao và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ đó.

8. Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ phân cấp quản lý; trong trường hợp Lãnh đạo Tổng cục giao nhiệm vụ trực tiếp cho Phó Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thì Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có trách nhiệm thi hành và báo cáo với Chánh Văn phòng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng
(đã ký)
    Tổng số lượt xem: 6805
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.