Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 05/01/2015-15:01:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Viện Nghiên cứu khoa học thống kê
Quyết định số 870/QĐ-BKH ngày 01/12/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 1. Vị trí và chức năng.

Viện Nghiên cứu khoa học thống kê là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Thống kê nằm trong mạng lưới các Viện Nghiên cứu do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; có chức năng nghiên cứu khoa học thống kê, các phương pháp toán, công nghệ thông tin và các khoa học khác có liên quan để ứng dụng vào thực tiễn công tác thống kê; thực hiện công tác quản lý khoa học, thông tin khoa học trong toàn ngành và tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thống kê.

Viện Nghiên cứu khoa học thống kê có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Nguồn kinh phí của Viện do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

Trụ sở đặt tại số 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu các vấn đề về lý thuyết và ứng dụng các phương pháp luận thống kê; tham gia giải quyết nội dung khoa học của các vấn đề nghiệp vụ trong quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo thống kê.

2. Nghiên cứu ứng dụng toán học, công nghệ thông tin và các khoa học khác có liên quan vào thực tiễn công tác thống kê.

3. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tin học, phương pháp toán học và các phương pháp có liên quan vào thực tiễn công tác thống kê.

4. Tổ chức hoạt động khảo sát thí điểm để thu thập những thông tin cần thiết cho công tác nghiên cứu hoặc để thẩm định kết quả nghiên cứu đã đạt được.

5. Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học thống kê.

6. Tổ chức công tác thông tin khoa học thống kê trong toàn ngành dưới các hình thức: xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học; tổ chức dịch thuật, tổng thuật, tổng luận, biên soạn các tài liệu về khoa học thống kê phục vụ yêu cầu nghiên cứu, đào tạo và triển khai thực tế trong công tác thống kê; tổ chức các cuộc hội nghị phổ biến thông tin và kết quả nghiên cứu khoa học thống kê. Quản lý Thư viện khoa học của Tổng cục Thống kê, kịp thời giới thiệu những tư liệu khoa học thống kê cho các đối tượng sử dụng trong và ngoài ngành.

7. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ biên soạn tài liệu và tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thống kê; tham gia hướng dẫn, đào tạo sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh về thống kê và các chuyên môn khác có liên quan.

8. Tổ chức, quản lý hoạt động khoa học thống kê trong toàn ngành, từ khâu xây dựng kế hoạch đến triển khai nghiên cứu, theo dõi, hướng dẫn thực hiện, tổ chức nghiệm thu, đánh giá và kiến nghị đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tế.

Tổng kết công tác và phong trào thi đua nghiên cứu khoa học của ngành Thống kê.

9. Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, thông tin khoa học và đào tạo cán bộ thống kê với các đơn vị trong và ngoài ngành Thống kê.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động khoa học thống kê.

11. Lập dự trù và dự kiến phân bổ kinh phí cho các hoạt động, nhiệm vụ khoa học của Tổng cục Thống kê. Tổ chức theo dõi, quản lý kinh phí đã cấp theo các quy định của Nhà nước.

12. Quản lý công tác hành chính, quản trị, kế toán tài vụ; quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trụ sở của đơn vị; xây dựng kế hoạch công tác và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Viện.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động.

1. Tổng cục giao biên chế tương ứng với nhiệm vụ được giao; thực hiện chính sách cán bộ và quyết định tuyển dụng, điều động viên chức trong biên chế của Viện (điều động viên chức ra ngoài Viện). Viện trưởng được tuyển dụng lao động hợp đồng ngoài biên chế theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khi có yêu cầu.

2. Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu khoa học thống kê bao gồm:

2.1. Phòng Nghiên cứu thống kê và tin học;

2.2. Phòng Quản lý khoa học và đào tạo;

2.3. Phòng Tổ chức - Hành chính;

2.4. Trung tâm Thông tin khoa học thống kê.

3. Viện Nghiên cứu khoa học thống kê có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ các hoạt động của Viện.

Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao.

4. Phòng, Trung tâm có Trưởng phòng hoặc Giám đốc Trung tâm, nếu có từ bốn viên chức trong biên chế trở lên được bố trí một Trưởng phòng hoặc Giám đốc Trung tâm và một Phó Trưởng phòng hoặc Phó Giám đốc Trung tâm.

Trưởng phòng hoặc Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng phòng hoặc Phó Giám đốc Trung tâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Trưởng phòng hoặc Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ các hoạt động của Phòng hoặc Trung tâm. Phó Trưởng phòng hoặc Phó Giám đốc Trung tâm giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng hoặc Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được giao.

5. Cán bộ, viên chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao.

6. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các Phòng, Trung tâm thuộc Viện do Viện trưởng quy định theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thống kê và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng
(đã ký
    Tổng số lượt xem: 6332
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.