Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 05/01/2015-15:13:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm Tư liệu thống kê
Quyết định số 403/QĐ-TCTK ngày 22/6/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
Điều 1. Vị trí và chức năng.

Trung tâm Tư liệu thống kê là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Thống kê, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: Statistical Documentation Center viết tắt là SDC
Trụ sở đặt tại Tổng cục Thống kê, Hà Nội; có Chi nhánh đại diện đặt tại số 101 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tư liệu thống kê có chức năng tập hợp, lưu giữ, quản lý các tư liệu thống kê đã công bố; phổ biến các loại thông tin thống kê này đến các đối tượng dùng tin theo cơ chế phù hợp; là đầu mối thực hiện dịch vụ thống kê theo quy định của pháp luật và quy chế của Tổng cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Thu thập, hệ thống hoá, cập nhật, lưu giữ và quản lý các tư liệu thống kê đã đuợc công bố, bao gồm:
1.1. Kết quả các cuộc điều tra và tổng điều tra;
1.2. Các số liệu thống kê, báo cáo phân tích và dự báo thống kê;
1.3. Các tài liệu về phương pháp thống kê, chế độ báo cáo, phương án điều tra, báo cáo của các chuyên gia thống kê, của các đoàn nghiên cứu, khảo sát;
1.4 Các sách, báo, tạp chí, bản tin thống kê trong nước và quốc tế.

2. Chủ trì xây dựng, biên tập, cập nhật nội dung và quản lý các trang thông tin điện tử (Website) thống kê.

3. Xây dựng và quản lý Thư viện tư liệu thống kê.

4. Làm đầu mối thực hiện dịch vụ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê và quy chế của Tổng cục, bao gồm:
4.1. Dịch vụ về thông tin thống kê kinh tế - xã hội. Phát triển và quảng bá các hình thức dịch vụ thông tin: phục vụ tra cứu tư liệu tại chỗ, cung cấp các ấn phẩm, cung cấp thông tin qua trang thông tin điện tử, qua FAX, điện thoại, e-mail và qua các vật mang tin khác như đĩa mềm, CD_ROM...;
4.2. Dịch vụ tư vấn về phương pháp thống kê;
4.3. Dịch vụ điều tra thống kê.

5. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để tiếp nhận, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý và phát triển dịch vụ thống kê.

6. Quản lý tài chính, tài sản, quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế được giao; thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của Tổng cục Thống kê;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động.

1. Tổng cục giao biên chế và bảo đảm kinh phí hoạt động tương ứng với nhiệm vụ được giao; thực hiện chính sách cán bộ và quyết định tuyển dụng, điều động viên chức trong biên chế của Trung tâm (điều động viên chức ra ngoài Trung tâm). Giám đốc Trung tâm được tuyển dụng lao động hợp đồng ngoài biên chế theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục để thực hiện các dịch vụ theo cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu.

2. Trung tâm Tư liệu thống kê gồm có 4 phòng và 1 chi nhánh đại diện:
2.1. Phòng Biên tập và quản lý Website thống kê;
2.2. Phòng Quản lý tư liệu và thư viện thống kê;
2.3. Phòng Phát triển sản phẩm và dịch vụ thống kê;
2.4 Phòng Kế toán, hành chính;
2.5 Chi nhánh đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Trung tâm Tư liệu thống kê có Giám đốc, các Phó Giám đốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao.

4. Phòng, Chi nhánh có Trưởng phòng (hoặc Trưởng Chi nhánh), nếu có từ bốn viên chức trong biên chế trở lên được bố trí một Trưởng phòng (hoặc Trưởng Chi nhánh) và một Phó Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng Chi nhánh). Trưởng phòng (hoặc Trưởng Chi nhánh), Phó Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng Chi nhánh) do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Trưởng phòng (hoặc Trưởng Chi nhánh) chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về toàn bộ các hoạt động của Phòng (hoặc Chi nhánh). Phó Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng Chi nhánh) giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng (hoặc Trưởng Chi nhánh) về nhiệm vụ được giao.

5. Viên chức, người lao động có nghĩa vụ thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao.

6. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các Phòng, Chi nhánh thuộc Trung tâm do Giám đốc quy định theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Giám đốc Trung tâm Tư liệu thống kê và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng
(đã ký)
    Tổng số lượt xem: 6739
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.