Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 05/01/2015-15:17:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Tạp chí Con số và Sự kiện
Quyết định số 871/QĐ-TCTK ngày 01/12/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 1. Vị trí và chức năng.

Tạp chí Con số và Sự kiện là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương công tác và kết quả hoạt động của ngành; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác, nghiên cứu và phổ biến khoa học thống kê.

Tạp chí Con số và Sự kiện là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở đặt tại Tổng cục Thống kê, Hà Nội; có Văn phòng đại diện đặt tại số 101 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, phương hướng công tác hàng năm và dài hạn của Tổng cục Thống kê; các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác thống kê.

2. Thông tin tình hình kinh tế – xã hội của cả nước, các vùng, các địa phương thông qua số liệu thống kê và các bài phân tích kinh tế.

3. Thông tin kết quả các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê về từng lĩnh vực.

4. Phổ biến, trao đổi kinh nghiệm công tác của các đơn vị trong ngành, của Thống kê các Bộ, ngành; kinh nghiệm công tác thống kê của nước ngoài.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ thống kê theo từng lĩnh vực.

6. Nghiên cứu, trao đổi các vấn đề về lý luận, phương pháp luận thống kê; thông tin về các công trình khoa học thống kê trong và ngoài nước.

7. Thông tin về một số lĩnh vực có liên quan.

8. Thực hiện các dịch vụ thông tin tuyên truyền theo quy định của pháp luật, phù hợp với tính chất hoạt động của cơ quan báo chí (dịch vụ in, xuất bản, phát hành các loại ấn phẩm và một số dịch vụ khác có liên quan).

9. Hướng dẫn, giúp đỡ các Cục Thống kê tỉnh, thành phố tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của ngành ở địa phương.

10. Phối hợp với Văn phòng và Vụ Thống kê tổng hợp giúp lãnh đạo Tổng cục tổ chức các cuộc họp báo.

11. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan và các trường của Tổng cục thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và của ngành.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động.

1. Tổng cục giao biên chế và bảo đảm kinh phí hoạt động tương ứng với nhiệm vụ được giao; thực hiện chính sách cán bộ và quyết định tuyển dụng, điều động viên chức trong biên chế của Tạp chí (điều động viên chức ra ngoài Tạp chí). Tổng biên tập Tạp chí được tuyển dụng lao động hợp đồng ngoài biên chế theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục để thực hiện các dịch vụ theo cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu.

2. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Con số và Sự kiện gồm có:

2.1 . Ban Biên tập;

2.2 . Ban Trị sự;

2.3 . Văn phòng đại diện các tỉnh phía Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tạp chí Con số và Sự kiện có Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của Tạp chí.

Phó Tổng biên tập giúp việc Tổng biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được giao.

4. Ban, Văn phòng đại diện có Trưởng ban (hoặc Trưởng Văn phòng đại diện), nếu có từ 4 viên chức trong biên chế trở lên được bố trí một Trưởng ban (hoặc Trưởng Văn phòng đại diện) và một Phó Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng Văn phòng đại diện).

Trưởng ban (hoặc Trưởng Văn phòng đại diện), Phó Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng Văn phòng đại diện) do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Trưởng ban (hoặc Trưởng Văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về toàn bộ các hoạt động của Ban (hoặc Văn phòng đại diện).Phó Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng Văn phòng đại diện) giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban (hoặc Trưởng Văn phòng đại diện) về nhiệm vụ được giao.

5. Phóng viên, biên tập viên, cán bộ, viên chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao.

6. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các Ban, Văn phòng đại diện thuộc Tạp chí do Tổng biên tập quy định theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng

(đã ký)
    Tổng số lượt xem: 6519
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.