Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022
English
a A
Ngày 19/08/2016-15:19:00 PM
Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 18/8/2016, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công tác CCHC năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có sự tham dự của Thứ trưởng Đào Quang Thu và 06 đơn vị đầu mối công tác CCHC thuộc Bộ.

Thứ trưởng Đào Quang Thu trình bày báo cáo về tình hình triển khai công tác CCHC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Tại buổi làm việc, báo cáo về tình hình triển khai công tác CCHC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Đào Quang Thu cho biết, trong năm 2015, về cải cách thể chế, Bộ đã xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền 16 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 03 dự án Luật, 10 dự thảo Nghị định 03 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 14 Thông tư. Về tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ đã thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ. Trong năm 2015, Bộ phận một cửa đã tiếp nhận 200 hồ sơ dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Đồng thời, đã làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 108 dự án, trong đó cấp mới 53 dự án và 55 dự án điều chỉnh.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ đã tích cực đẩy nhanh việc hoàn thiện các văn bản sửa đổi để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, đánh giá tác động của 501 TTHC trong 21 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Ngoài ra, triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giải hóa TTHC trọng tâm năm 2015, Bộ đã ban hành Quyết định số 1481/QĐ-BKHĐT ngày 13/10/2015 công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ với 367 thủ tục.

Trong năm 2015, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục được xác định rõ, phân giao cụ thể giữa các đơn vị theo hướng ổn định, đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Về hiện đại hóa hành chính, Bộ đã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý của Bộ, tập trung vào các hệ thống điều hành nội bộ, Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, các cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức, văn bản quy phạm pháp luật, thi đua khen thưởng. Phần mềm quản lý văn bản đã triển khai tại 100% các đơn vị thuộc Bộ và ứng dụng tại 31/34 đơn vị. Việc sử dụng thư điện tử trong công tác nghiệp vụ chuyên môn hằng ngày đã được 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc. Cổng thông tin điện tử của Bộ đã cập nhật thường xuyên các thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý của Bộ, các văn bản về chính sách, hướng dẫn phục vụ người dân và doanh nghiệp, cung cấp các mẫu biểu điện tử phục vụ lập, gửi báo cáo và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. Theo quyết định số 778/QĐ-BKHĐT ngày 01/6/2015 về việc ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2016-2020 số TTHC dự kiến cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 đến hết năm 2015 là 101 thủ tục, chiếm 27,5%.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn kiểm tra đều đánh giá cao kết quả CCHC năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời trên mọi lĩnh vực về cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Đặc biệt, Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Bộ. Các thông tin được cung cấp lên các trang thông tin của Bộ, tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt chất lượng cao, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, thông báo mời thầu và kết quả mời thầu. Xếp hạng chỉ số CCHC 2015 của Bộ đứng vị trí thứ 5 trong tổng số 19 các Bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân kết luật tại buổi kiểm tra. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá, việc CCHC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giúp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, , hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ giúp Chính phủ xây dựng thể chế mạnh mẽ nhất. CCHC của Bộ liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ.

Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm hỗ trợ giúp doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Bộ đã áp dụng công nghệ thông tin, đưa ra nhiều cải cách lớn, phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, vấn đề CCHC vẫn còn một số tồn tại như doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp chưa tiếp cận được công nghệ thông tin nên phải nắm sát tình hình thực tế để có những cải cách phù hợp. Đặc biệt, con người thực hiện CCHC đóng vai trò quyết định, do vậy phải nhất quán một tư tưởng phục vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, là công bộc của dân.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, để đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ quản lý, điều hành của Bộ, nâng cao dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4472
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.