Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 16/06/2017-15:45:00 PM
Sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Ngày 06/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 256/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đánh giá chung về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Thời gian qua, với chủ trương “Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính” Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt quan tâm và chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính.

Theo Thông báo, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể: Thủ tục hành chính ngày càng thống nhất, đồng bộ, đơn giản, thuận lợi, công khai, minh bạch, nhiều nội dung cải cách trọng tâm, có tác động trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân đã được thực hiện; Hệ thống thể chế bảo đảm cho việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ đã rà soát, xác định các dịch vụ hành chính công có thể được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 tại các Bộ, ngành, địa phương để Thủ tướng Chính phủ ban hành thực hiện trong năm 2017; Đồng thời, đã đưa vào vận hành, khai thác Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã và đang triển khai có hiệu quả các công cụ quản lý mới là Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước nhằm giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào tiến trình xây dựng và thực hiện các chính sách cải cách hành chính.

Việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 đã đạt được những kết quả cải cách rõ rệt trên các lĩnh vực thuế, hải quan, công thương, giao thông vận tải, bảo hiểm xã hội… Nhiều sáng kiến cải cách hành chính được nghiên cứu và áp dụng tại một số địa phương đã có tác động tích cực, thúc đẩy cải cách hành chính nói chung, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức.

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2017 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam xếp hạng 82 trên tổng số 190 nền kinh tế được đánh giá, tăng 9 bậc so với năm 2016. Trong đó, Chỉ số bảo vệ nhà đầu tư tăng hạng nhiều nhất với 31 bậc; Giao dịch thương mại qua biên giới đạt mức tăng 15 bậc; Nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng 11 bậc (thời gian được rút ngắn từ 770 giờ xuống còn 540 giờ); Tiếp cận điện năng cải thiện 5 bậc (thời gian rút ngắn còn 46 ngày).

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác cải cách hành chính vẫn còn tồn tại những hạn chế: Thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực tuy đã được cải cách nhưng vẫn còn rườm rà, bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính chưa đồng bộ; Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa thực sự mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp; Công tác phối hợp giữa các cơ quan ngành dọc ở Trung ương với các địa phương và việc phân cấp giữa các Bộ, ngành với địa phương chưa được đẩy mạnh, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức…

Phương hướng, nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2017

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính từ xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Thực hiện có kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch rà soát thủ tục hành chính hằng năm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương.

Các Bộ, cơ quan cần thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, lợi ích nhóm. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ cơ quan và các địa phương tiếp tục rà soát, trình Chính phủ trong tháng 11/2017 bổ sung các lĩnh vực có thể phân cấp tiếp cho địa phương, theo hướng cấp nào sát việc nhất thì cấp đó thực hiện, tránh tình trạng nhiều cấp trung gian dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết công việc cho các nhân, tổ chức…

Gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử với cải cách thủ tục hành chính. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành và triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong quý III/2017 trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước các cấp, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm soát thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử…

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào kết quả Chỉ số cải cách hành chính hằng năm được Bộ Nội vụ công bố để rà soát, xác định rõ những điểm mạnh cũng như những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính của đơn vị mình được thể hiện thông qua số điểm đạt được của từng tiêu chí, lĩnh vực cải cách. Từ đó, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục…

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo, Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý tại các Bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công; Tích cực tham mưu, đề xuất cho Chính phủ ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; Sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý, bao gồm: Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước…/.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1668
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.