Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 15/01/2019-11:11:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Ni dung kiến ngh s 01:

Đề nghị giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng tiêu chí phù hợp để lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ; không quy định về đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà đầu tư các dự án sử dụng đất.

Trả lời:

Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP và dự án sử dụng đất. Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT và Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất quy định về tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính của nhà đầu tư. Theo đó, khoản 8 Điều 73 Luật Đấu thầu quy định đối với lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (trong đó, bao gồm các tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá phù hợp).

Ni dung kiến ngh s 02:

Xem xét, ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, làm cơ sở pháp lý để thực hiện rà soát, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo cuả Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định tại văn bản số 06/TB-VPCP ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và có văn bản số 122/BKHĐT-QLQH ngày 05/01/2019 trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định. Sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 quy định về giá trong hoạt động quy hoạch.

Ni dung kiến ngh s 03:

Chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham mưu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hiện nay.

Trả lời:

Ngày 29/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hiện nay.

Về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP: Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập giao Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Tại khoản 2 Điều 5 cũng quy định: Ủy ban tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyền, trách nhiệm đối với doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: “Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và gia tăng tổng giá trị danh mục vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được giao quản lý. Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Theo đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình Ủy ban sẽ phối hợp với các bộ, ngành trung ương tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành các quy định pháp luật nhằm đảm bảo hoạt động của Ủy ban hiệu lực, hiệu quả, khắc phục được những hạn chế bất cập trong hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hiện nay./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 642
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.