Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 15/01/2020-14:15:00 PM
Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020

PHẦN I. TỔNG QUAN

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013. Theo Điều 20, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện các chức năng sau: (i) Cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; (ii) Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 10/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hướng dẫn Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV. Theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP, vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng. Quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc và Bộ máy giúp việc.

Tính đến tháng 12/2019, tổng số nhân sự của Quỹ là 17 người trong đó lãnh đạo quản lý là 03 người, người lao động, nhân viên là 14 người. Cơ cấu nhân sự của Quỹ như sau:

- Trình độ chuyên môn: 100% người quản lý, nhân viên Quỹ đạt trình độ từ đại học trở lên; trong đó 07 người (41%) đạt trình độ trên đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp: 02 người; hiện nay 01 trường hợp đang tham gia lớp lý luận chính trị cao cấp;

- Quản lý nhà nước: Cao cấp: 02 người; Chuyên viên chính: 01 người;

- Đảng viên: 6 người, chiếm tỷ lệ 42,86%;

- Theo giới tính: Nam: 8 người, chiếm tỷ lệ 47,06%; Nữ: 9 người, chiếm 52,94%;

- Theo độ tuổi: Từ 30 tuổi trở xuống: 6 người, chiếm tỷ lệ 35,3%; từ 30 - 40 tuổi: 7 người, chiếm tỷ lệ 41%; trên 40 tuổi: 3 người, chiếm 23%.

PHẦN II. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019

I. Kết quả đạt được năm 2019

1. Xây dựng khung pháp lý và kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý của Quỹ

1.1. Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ

- Ngày 12/6/2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Tại Điều 20 của Luật quy định Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính ngoài ngân sách, được thành lập để thực hiện chức năng cho vay và tài trợ cho DNNVV. Trên cơ sở nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì, xây dựng nội dung dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Do mô hình hỗ trợ DNNVV của Quỹ là mới ở Việt Nam, các cơ quan, bộ ngành liên quan có nhiều quan điểm khác nhau về mô hình hoạt động của Quỹ, việc xây dựng nội dung của Nghị định được hoàn thành sau hơn 1 năm kể từ ngày Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực.

Đến ngày 10/05/2019, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hướng dẫn Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

- Theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Quỹ được Chính phủ cho phép chuyển đổi mô hình hoạt động từ đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn vốn và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn chủ sở hữu của mình. Đây là một thay đổi lớn đối với Quỹ so với giai đoạn trước khi Nghị định được ban hành, tác động đến bộ máy quản lý, cơ chế vận hành của Quỹ. Ví dụ như, Hội đồng quản lý của giai đoạn trước gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nay đã chuyển đổi thành Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách, do Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm.

- Đối tượng hỗ trợ của Quỹ hiện nay không còn dàn trải đối với toàn bộ DNNVV mà được tập trung vào hai loại hình: (i) DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; (ii) DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Việc thay đổi đối tượng hỗ trợ của Quỹ được thực hiện theo đúng định hướng của Luật Hỗ trợ DNNVV về việc tập trung nguồn lực hỗ trợ để phát triển các nhóm đối tượng nêu trên.

- Về chức năng, nhiệm vụ của Quỹ đã có sự thay đổi lớn, mở rộng hơn so với chức năng được quy định tại Quyết định 601/QĐ-TTg. Giai đoạn trước, Quỹ chỉ thực hiện cho vay DNNVV thông qua uỷ thác các ngân hàng thương mại thì nay Quỹ được thực hiện chức năng cho vay, bao gồm cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp và tài trợ vốn cho DNNVV. Việc bổ sung thêm chức năng này giúp DNNVV có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Bên cạnh đó, Quỹ được tổ chức các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV như hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư…nhằm hỗ trợ toàn diện cho các DNNVV. Đây là một mô hình hỗ trợ DNNVV đa chức năng, đã được áp dụng thành công tại các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.

- Đồng thời, Quỹ được bổ sung thêm chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, uỷ thác từ các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế. Chức năng này sẽ giúp Quỹ mở rộng cơ hội để bổ sung các nguồn vốn trong nước, quốc tế, tăng nguồn tài chính hỗ trợ cho DNNVV của Quỹ.

1.2. Kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo quản lý Quỹ

Ngay sau khi Nghị định 39/2019/NĐ-CP được ban hành, tháng 7/2019 Bộ trưởng đã có các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên HĐTV nhằm nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý cấp Hội đồng thành viên. Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Bộ, HĐTV đã ban hành Quyết định 01/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2019, Hội đồng thành viên đã ban hành các quyết định về Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên, quyết định về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc để các đơn vị sớm đi vào triển khai các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Quỹ đang tập trung xây dựng các dự thảo quyết định của Bộ trưởng về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và chế độ chính sách đối với người quản lý Quỹ và đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại Quỹ. Dự thảo các quyết định nêu trên đã được gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan trong Bộ.

1.3. Khung pháp lý về cho vay, tài trợ

- Nhằm sớm triển khai hoạt động hỗ trợ tài chính cho DNNVV của Quỹ trong năm 2019, Quỹ đã ban hành quy chế, quy trình cho vay gián tiếp và mức lãi suất cho vay của Quỹ.

+ Ngày 24/10/2019, Hội đồng thành viên ban hành Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ. Quy chế này được xây dựng trên tinh thần kế thừa từ quy chế uỷ thác cho vay đã được triển khai hiệu quả trong 2 năm qua; đưa ra các tiêu chí xác định đối tượng hỗ trợ của Quỹ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; giảm thời gian xử lý hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đề xuất.

+ Ngày 18/11/2019, Hội đồng thành viên đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐTV công bố lãi suất cho vay của Quỹ với 3 mức lãi suất tương ứng với thời hạn vay: lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung hạn là 6,0%/năm và lãi suất cho vay dài hạn là 6,0%/năm. Đây là mức lãi suất hấp dẫn hơn nhiều so với các ngân hàng thương mại, được tính toán trên cơ sở bằng 80% lãi suất thấp nhất đối với từng kỳ hạn của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất, nhằm hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của DNNVV. Mức lãi suất này được giữ cố định trong suốt thời gian vay vốn của DNNVV.

- Đồng thời, Quỹ đang tập trung xây dựng và đang hoàn thiện để sớm ban hành các quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với chức năng cho vay trực tiếp đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, đồng thời trao đổi với một số đối tác quốc tế về việc hỗ trợ Quỹ xây dựng khung quy chế cho hoạt động tài trợ vốn vì đây là một chức năng mới, mô hình thành công tại Việt Nam chưa nhiều. Quỹ dự kiến bắt đầu triển khai hoạt động cho vay trực tiếp và tài trợ vốn từ Quý III/2020.

Bên cạnh đó, Quỹ đã hoàn thiện dự thảo, đang gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan, đơn vị trong Bộ đối với Thông tư về xử lý rủi ro cho vay trực tiếp, Thông tư hướng dẫn tiếp nhận, quản lý nguồn vốn tài trợ, đóng góp, uỷ thác cho Quỹ. Quỹ đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoàn thiện Thông tư hướng dẫn việc xếp hạng Quỹ và việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý của Quỹ; Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán đối với Quỹ…

2. Vốn điều lệ

Đến nay, Quỹ đã được cấp vốn điều lệ là 837,25 tỷ đồng. Việc quản lý nguồn vốn do NSNN cấp được Quỹ thực hiện đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ, Quốc hội về việc cấp đủ 1.162,75 tỷ đồng vốn điều lệ còn lại cho Quỹ từ nguồn vốn đầu tư phát triển vào năm 2018. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan nên chưa bố trí được kế hoạch vốn Ngân sách nhà nước để cấp đủ số vốn điều lệ nói trên cho Quỹ vào năm 2018 như quy định tại Quyết định số 601/QĐ-TTg.

Tháng 9/2019, tại cuộc họp do Bộ trưởng chủ trì về Kế hoạch đầu tư công năm 2020, Quỹ đã báo cáo và được Bộ trưởng chấp thuận về việc cấp bổ sung 100 tỷ đồng vốn điều lệ từ nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển trong năm 2020.

3. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

3.1. Hoạt động uỷ thác cho vay theo quy định tại Quyết định 601/QĐ-TTg

Ngày 17/2/2018, theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Quỹ có công văn số 17/QDNNVV - NVUT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố, hiệp hội, các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp về việc tạm dừng hỗ trợ tài chính đối với DNNVV cho đến khi các quy định mới được ban hành. Đối với các dự án Quỹ đã có thông báo chấp thuận hỗ trợ từ trước ngày 01/01/2018, Quỹ tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho đến hết hiệu lực của văn bản thỏa thuận giữa Quỹ và ngân hàng nhận ủy thác.

Tính đến nay, Quỹ đã ký hợp đồng ủy thác cho vay 14 dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng số vốn là 106,4 tỷ đồng, đã giải ngân số vốn là 92,5 tỷ đồng thông qua 03 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Hdbank.

Các doanh nghiệp được nhận vốn vay của Quỹ để mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc sử dụng vốn để chuyển đổi mô hình hoạt động từ thương mại, dịch vụ sang hoạt động sản xuất, chế biến đều hoạt động kinh doanh tốt, trả nợ gốc và lãi vay đầy đủ, đúng hạn; đặc biệt có một doanh nghiệp trả nợ trước hạn và một doanh nghiệp tất toán khoản vay đến hạn. Đến nay, Quỹ đã thu về 20,4 tỷ đồng nợ gốc và 3,7 tỷ đồng lãi vay của các doanh nghiệp.

Năm 2015, 2016, tại thời điểm Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp này, tổng số lao động của 14 doanh nghiệp này là khoảng 1.091 lao động, thì đến nay, số lao động của các DN đã tăng thêm khoảng 400 lao động.

Sau khi nhận nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ, có 5 doanh nghiệp đạt tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng (theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì DNNVV là doanh nghiệp có tổng nguồn không quá 100 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 36% trên tổng số DNNVV được Quỹ hỗ trợ. Như vậy, sau khi nhận được vốn của Quỹ, các doanh nghiệp này đã phát triển hoạt động kinh doanh của mình, mở rộng quy mô, tổ chức của doanh nghiệp.

Đánh giá tính hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ, mặc dù số giải ngân cho DNNVV chưa nhiều nhưng nguồn vốn được sử dụng hiệu quả. Các doanh nghiệp nhận vốn vay của Quỹ đều hoạt động tốt, tạo thêm việc làm cho người lao động, dự án mở rộng sản xuất kinh doanh đều đang triển khai theo kế hoạch, một số dự án vượt hơn kỳ vọng nên doanh nghiệp đã chủ động hoàn trả gốc lãi trước hạn.

Như vậy, với một đơn vị mới triển khai hoạt động trong thời gian ngắn như Quỹ, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Chính phủ trong nỗ lực tăng cường tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3.2. Hoạt động cho vay, tài trợ theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP:

a) Hoạt động cho vay gián tiếp:

Ngày 6/12/2019, Quỹ đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để bắt đầu triển khai hoạt động cho vay gián tiếp cho DNNVV.

Ngân hàng BIDV đã nhanh chóng phổ biến, triển khai chương trình cho vay của Quỹ đến toàn hệ thống của ngân hàng trên toàn quốc. Đồng thời, Quỹ đã gửi thông báo đến các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp của 63 tỉnh, thành phố và 30 Hiệp hội doanh nghiệp để thông báo về hoạt động hỗ trợ của Quỹ và bắt đầu tiếp nhận thông tin, hồ sơ đề nghị hỗ trợ của DNNVV thông qua nhiều phương thức khác nhau (như qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Quỹ hoặc website, facebook).

Hiện nay, Quỹ đang đàm phán để ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với các ngân hàng thương mại có uy tín nhằm mở rộng mạng lưới các ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp của Quỹ ngay trong năm 2019 để tăng cơ hội lựa chọn ngân hàng phục vụ cho DNNVV.

b) Hoạt động cho vay trực tiếp, tài trợ vốn

Theo Kế hoạch triển khai Nghị định 39/2019/NĐ-CP đã được Bộ phê duyệt, hoạt động cho vay trực tiếp và tài trợ vốn sẽ được triển khai trong năm 2020. Năm 2019, Quỹ tập trung xây dựng các quy trình nghiệp vụ đối với chức năng cho vay trực tiếp và tài trợ đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP. Quỹ dự kiến bắt đầu triển khai hoạt động cho vay trực tiếp và tài trợ vốn từ Quý III/2020.

3.3. Hoạt động truyền thông, hội thảo, tư vấn doanh nghiệp

Tiếp nối các hoạt động truyền thông của những năm trước, trong năm 2019, Quỹ tiếp tục phối hợp với một số tổ chức, tham gia các hội thảo hỗ trợ tiếp cận tài chính cho DNNVV, là cơ sở để Quỹ nắm bắt được các đề xuất, kiến nghị của DNNVV; tham gia các hoạt động của mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam, phối hợp, tham dự tại các Diễn đàn khởi nghiệp do các đối tác có liên quan như phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ…v.v tổ chức.

Sau khi Nghị định số 39/2019/NĐ-CP được ban hành, Quỹ đã chủ động, kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin cho các kênh báo chí, truyền hình để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về chức năng, nhiệm vụ mới của Quỹ đến cộng đồng DNNVV trên toàn quốc cũng như các đối tác, tổ chức trong và ngoài nước. Đã có nhiều cơ quan truyền thông, báo chí lớn (như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Thông tấn xã, Thời báo kinh tế Việt Nam, Báo Đấu thầu, Báo Đầu tư, Báo Công an nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam, vv…) tham gia thúc đẩy cung cấp thông tin về hoạt động của Quỹ đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm.

4. Hoạt động giám sát

4.1. Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 của Quốc hội:

Thực hiện chương trình giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tổ chức Đoàn giám sát làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về tình hình “Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”. Tháng 3/2019, Quỹ là đầu mối làm việc với Đoàn giám sát và báo cáo Bộ ban hành Báo cáo số 1273/BKHĐT-QDNNVV ngày 01/3/2019 và Báo cáo số 2330/BKHĐT-QDNNVV ngày 11/4/2019 gửi Đoàn giám sát.

Trên cơ sở nội dung làm việc với các quỹ tài chính ngoài ngân sách, tháng 10/2019, Đoàn giám sát đã có báo cáo số 463/BC-ĐGS ngày 22/10/2019 đánh giá về tình hình các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Tháng 11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá chung của Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được đánh giá tốt trong việc quản lý và sử dụng đúng quy định đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp; hoạt động hỗ trợ DNNVV của Quỹ là cần thiết, quan trọng cho sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân.

Hiện nay, Quỹ tiếp tục phối hợp với các Vụ chuyên môn thuộc các Uỷ ban của Quốc hội để triển khai thực hiện Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 của Quốc hội.

4.2. Rà soát, đánh giá tình hình sử dụng vốn vay uỷ thác của Quỹ

Từ tháng 7/2018, Quỹ đã triển khai Chương trình giám sát toàn bộ các dự án đã được hỗ trợ của Quỹ. Sau khi thực hiện rà soát tại chỗ các dự án nhận hỗ trợ vốn vay, năm 2019, Quỹ đã làm việc với NHUT đối với các nội dung cần điều chỉnh sau khi rà soát hồ sơ, đang hoàn thiện dự thảo các phụ lục hợp đồng để thống nhất ký với các NHTM.

Đến tháng 7/2019, việc giám sát đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc và báo cáo đánh giá. Kết quả nhìn chung tổng cộng 14 dự án nhận hỗ trợ vốn vay từ Quỹ đều đúng đối tượng hỗ trợ, đã và đang trong giai đoạn hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, mua sắm dây chuyền máy móc thiết bị để đưa vào hoạt động, không có dự án nào sử dụng vốn sai mục đích. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả bước đầu trong hoạt động hỗ trợ tài chính cho DNNVV của Quỹ.

5. Hoạt động hợp tác quốc tế

Quỹ chủ động làm việc, trao đổi thông tin với các đối tác quốc tế như JICA, GGGI, tập đoàn SK Hàn Quốc…theo các chương trình làm việc của Bộ và của Quỹ nhằm tìm kiếm các nguồn lực bên ngoài cùng tham gia hỗ trợ DNNVV Việt Nam, giúp các DNNVV có thêm cơ hội tiếp cận với hỗ trợ ưu đãi từ Chính phủ:

- Từ tháng 11/2018, Quỹ làm đầu mối trao đổi thông tin và lập kế hoạch để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (30 triệu đô la Mỹ) của tập đoàn SK – Hàn Quốc và báo cáo Lãnh đạo Bộ về vấn đề này. Ngày 08/04/2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 423/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án do công ty SK Innovation Hàn Quốc viện trợ cho Quỹ.

Theo chủ trương của Bộ, khoản viện trợ PCPNN nêu trên dự kiến được chuyển đổi mục đích sử dụng cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC). Hiện nay, Trung tâm NIC đang phối hợp với Vụ Kinh tế đối ngoại thực hiện thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng cho khoản viện trợ nêu trên.

- Trong khuôn khổ dự án “Thu thập thông tin, khảo sát nghiên cứu nhằm tăng cường nền tảng phát triển Công nghiệp Việt Nam” do JICA triển khai, Quỹ tham gia dự án với tư cách là tổ chức tài chính nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp được lựa chọn thí điểm để tiếp cận với nguồn vốn của Quỹ;

- Triển khai thảo luận với tổ chức GGGI về giải pháp hỗ trợ tài chính cho DNNVV sản xuất sạch hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường chính sách huy động nguồn tài chính nhằm thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam” phối hợp giữa Quỹ, Vụ Khoa học, Giáo dục, tài nguyên và môi trường và tổ chức GGGI dự kiến sẽ được gia hạn, mở rộng trong năm 2020;

- Trao đổi thông tin, phối hợp hợp tác với tổ chức UNDP và USAID tham gia các dự án liên quan đến hỗ trợ DNNVV Việt Nam tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

- Tham gia các chương trình, hội thảo bàn tròn quốc tế trong khuôn khổ ASEAN nhằm thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho DNNVV Việt Nam.

6. Công tác quản trị - hành chính, nhân sự và tài chính kế toán

- Về công tác tài chính, kế toán: kể từ khi nhận được vốn điều lệ để hoạt động, Quỹ Phát triển DNNVV không sử dụng nguồn kinh phí vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động chi thường xuyên đối với cán bộ, công chức của Quỹ. Quỹ hoàn toàn tự chủ, đảm bảo 100% toàn bộ kinh phí chi cho hoạt động vận hành bộ máy, chi chế độ cho cán bộ, người lao động…theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 119/2015/TT-BTC. Quỹ hạch toán kế toán theo chế độ kế toán áp dụng với Quỹ đầu tư và phát triển địa phương.

Năm 2019, Quỹ tiếp tục lựa chọn công ty PWC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ. Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Thứ trưởng Vũ Đại Thắng và kết quả thẩm định của Văn phòng Bộ đối với Báo cáo tài chính của Quỹ, Hội đồng thành viên đã thực hiện các thủ tục thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi theo quy định.

- Về công tác quản lý nhân sự của Quỹ:

+ Tháng 10/2019, Quỹ đã ban hành tiêu chuẩn vị trí việc làm và kiện toàn, điều chỉnh, sắp xếp các vị trí nhân sự theo đúng chuyên môn, tiếp nhận, tuyển dụng lao động hợp đồng theo đúng quy định;

+ Tháng 04/2019, Quỹ đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp Trưởng, Phó phòng và tương đương theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ, đảm bảo các quy trình, thủ tục theo đúng quy định hiện hành. Ngoài ra, Quỹ tiếp tục chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo các quyết định, quy chế sửa đổi của Bộ như Quyết định về nâng lương trước thời hạn, phân cấp quản lý cán bộ…và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kì về công tác cán bộ, người lao động theo quy định;

+ Được sự quan tâm của Bộ, từ đầu năm 2019 đến nay, tổng cộng có 7 lượt lãnh đạo Quỹ được Bộ cử tham gia các lớp bồi dưỡng, như lớp bồi dưỡng kỹ năng, năng lực quản lý, lãnh đạo cấp vụ, lớp lý luận chính trị cao cấp và lớp quốc phòng – an ninh… Cán bộ, nhân viên Quỹ đã được tham dự 10 khoá đào tạo với 24 lượt cán bộ, nhân viên tham gia các lớp đào tạo, lớp bồi dưỡng về luật, đấu thầu, tin học do Bộ tổ chức;

- Về Công tác hành chính, quản trị:

+ Trong năm 2019, Quỹ là một trong các đơn vị thuộc Bộ triển khai áp dụng hệ thống Quản lý văn bản điện tử và chữ ký số sớm nhất, theo đúng yêu cầu của Bộ đưa ra. Quỹ đã chủ động cung cấp đầy đủ trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc của Quỹ.

+ Quỹ thực hiện đúng quy định của Bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, 100% cán bộ, nhân viên Quỹ sử dụng hệ thống tài khoản cá nhân của Bộ để quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin với các tổ chức trong và ngoài nước.

7. Công tác Đảng, Đoàn thể

7.1. Công tác Đảng.

Chi bộ Quỹ đã quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7,8,9 khóa XII (theo hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên) tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Sau khi được học tập, nghiên cứu 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nhận thức rõ ràng và đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định. Cán bộ, đảng viên của Quỹ đã biết vận dụng linh hoạt những hiểu biết đó vào thực tế, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực giao tiếp, đặc biệt là mối quan hệ với quần chúng.

Các Đảng viên đã nghiêm túc thể hiện trách nhiệm tự giác, nêu gương theo tinh thần Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2014; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 28-KH/ĐUBKHĐT ngày 18/02/2019 của Đảng ủy cơ quan về việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 của Đảng ủy cơ quan “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ; luôn gương mẫu phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể; ý thức tổ chức, kỷ luật; có lối sống, tác phong công tác và tác phong sinh hoạt theo chuẩn mực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, thể hiện rõ qua năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Quỹ.

Ngày 12/3/2019, Đảng ủy Cơ quan Bộ KH&ĐT có Quyết định 57-QĐ/ĐUBKHĐT về việc tặng Giấy khen cho Chi bộ Quỹ là tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2018 (chi bộ duy nhất của Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp được khen thưởng) và Giấy khen cho 01 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2018.

Tháng 12/2019, thực hiện Chương tình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp, chi bộ đã nghiêm túc, phối hợp, chuẩn bị tài liệu để phục vụ Đoàn giám sát của Đảng ủy Cục. Kết quả sau kiểm tra, Chi bộ Quỹ đã được đánh giá là thực hiện tốt các nội dung về công tác đảng. Năm 2019, Chi bộ không phát hiện đảng viên nào trong chi bộ có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đảng.

7.2. Công tác đoàn thể.

Trong năm 2019, Công đoàn Quỹ tiếp tục thực hiện công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Quỹ; phối hợp với Đoàn Thanh niên Quỹ tạo cơ hội cho các đoàn viên tích cực tham gia các chương trình ngoại khóa, đoàn thể do Công đoàn Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức như ngày giải thể thao MPI nhân dịp lễ 30/4, 1/5, ngày kỉ niệm phụ nữ Việt Nam, Tết Trung thu, tham gia và đạt giải tại Cuộc thi ẩm thực do Công đoàn Bộ tổ chức nhân dịp ngày 20/10, tham gia khóa đào tạo hàng năm về công tác kiểm tra Công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức. Đồng thời, Công đoàn Quỹ đã thực hiện kêu gọi các công đoàn viên Quỹ tham gia các chương trình đóng góp, quyên góp, từ thiện do Công đoàn Bộ phát động với tổng số quyên góp trong năm là khoảng 12 triệu đồng.

Năm 2019, công đoàn Quỹ đã nhận bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

Đoàn Thanh niên Quỹ cũng tích cực tham gia các hoạt động phong trào ý nghĩa do Bộ phát động như tham gia hội diễn văn nghệ, mít tinh chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

II. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

- Theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, tự chủ trong quản lý điều hành hoạt động chung của Quỹ. Với mô hình này, Quỹ hoạt động sẽ linh hoạt, kịp thời hơn, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của nhóm đối tượng DNNVV, kịp điều chỉnh với sự thay đổi, điều tiết của Chính phủ trong quản lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong việc điều chỉnh lãi suất cho vay.

- Đối tượng hỗ trợ của Quỹ cũng đã thay đổi so với trước. Hiện nay, Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Điều này cho thấy sự thống nhất, nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển khối doanh nghiệp tư nhân trở thành động lực chính cho nền kinh tế quốc gia.

- Các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế tiếp tục quan tâm đến hoạt động hỗ trợ DNNVV của Quỹ, biểu hiện là ngay sau khi Nghị định được ban hành, một số tổ chức như Ngân hàng Thế giới, USAID, UNDP đã tiếp cận với Quỹ để xây dựng nội dung hợp tác, qua đó tạo nhiều cơ hội nhằm bổ sung nguồn lực hỗ trợ cho DNNVV.

- Được sự quan tâm, ủng hộ sát sao của Lãnh đạo Bộ, ngay sau khi Nghị định được ban hành, bộ máy lãnh đạo quản lý Quỹ đã được kiện toàn, các tổ chức chính trị - xã hội như Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục được tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động.

- Từ năm 2018, được sự hỗ trợ, phối hợp của Văn phòng Bộ, Quỹ đã chuyển văn phòng làm việc từ trụ sở D25 về trụ sở chính 6B Hoàng Diệu, nhờ đó công tác báo cáo Lãnh đạo Bộ cũng như việc phối hợp chuyên môn với các đơn vị thuộc Bộ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Đồng thời, việc văn phòng làm việc của Quỹ được chuyển về trụ sở 6B Hoàng Diệu giúp các cán bộ, nhân viên Quỹ được ổn định hơn trong việc sắp xếp, bố trí thời gian cho cá nhân, gia đình.

- Từ tháng 3/2019, trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Quỹ được Bộ chấp thuận cho áp dụng thang bảng lương của công ty TNHH MTV đối với người quản lý và cán bộ, người lao động Quỹ. Mức lương này tăng tương đối so với mức lương hành chính trước đây, tạo động lực, thu hút được nguồn lao động đáp ứng được tiêu chuẩn vị trí việc làm.

2. Một số khó khăn, tồn tại.

2.1. Về công tác hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Nhóm DNNVV có quy mô chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, bị hạn chế về nguồn nhân lực, công nghệ, quản trị doanh nghiệp, khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ thông tin, pháp lý…, tạo rào cản để nhóm này khó phát triển và lớn mạnh được, từ đó ít khả năng tham gia được vào các chuỗi cung ứng giá trị trong và ngoài nước, khó tham gia công nghiệp phụ trợ.

- Việc hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gặp nhiều khó khăn so với hỗ trợ DN thông thường, đã ổn định hoạt động. Các DN khởi nghiệp luôn thiếu nguồn lực và khó khăn để tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, khó đáp ứng các quy định về cấp tín dụng hơn so với DN khác. Ngoài ra tính rủi ro trong hoạt động hỗ trợ DN này là rất lớn.

- Hiện nay, khung pháp lý tín dụng cho DNNVV còn hạn chế. Ngân hàng Nhà nước chưa có chuẩn đánh giá năng lực tín dụng giành riêng cho DNNVV. Do đó, các Ngân hàng thương mại đều áp dụng chuẩn đánh giá chung đối với doanh nghiệp. Đồng thời, các NHTM phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là quy định về quản trị rủi ro theo nguyên tắc Basel II. Với bản chất nội tại của DNNVV rất khó có thể đáp ứng các tiêu chí đánh giá như vậy.

- Hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, giữa trung ương và địa phương chưa cao, hoạt động hỗ trợ DNNVV của các tổ chức và Hiệp hội DNNVV còn ít được lồng ghép, kết hợp.

2.2. Về công tác quản lý, điều hành của Quỹ

- Theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP, vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tổng vốn điều lệ thực cấp cho Quỹ chỉ đạt 837,25 tỷ đồng. Điều này cũng gây ra những hạn chế trong việc hỗ trợ tối đa nguồn lực cho DNNVV đang rất cấp thiết hiện nay;

- Trong quá trình xin ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản do Quỹ xây dựng, văn bản trả lời của các đơn vị rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện nội dung dự thảo;

- Về địa điểm làm việc, tháng 9/2019 Quỹ đã bàn giao một phòng làm việc lại cho Văn phòng Bộ sử dụng để phục vụ cho Hội trường tầng 3 nhà F. Do đó, hiện nay không gian làm việc của Quỹ bị thu hẹp, dẫn đến một đơn vị chuyên môn nghiệp vụ chưa có phòng, phải tách và ngồi ghép với các phòng khác.

III. Đề xuất, giải pháp

Xuất phát từ thực trạng, khó khăn tồn tại nói trên, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Ngân hàng Nhà nước cần có cơ chế, quy định, chuẩn đánh giá riêng về năng lực tín dụng đối với DNNVV; các NHTM cần nới lỏng các quy định về tài sản bảo đảm, đánh giá tín dụng với các DNNVV để phối hợp với Quỹ hỗ trợ cho DNNVV.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp với chính quyền địa phương cần được nâng cao, hoạt động hỗ trợ DNNVV của các tổ chức và Hiệp hội DNNVV cần được lồng ghép nhiều hơn, đảm bảo sức lan toả của hoạt động hỗ trợ đến cộng đồng DNNVV.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, trong đó bố trí ngân sách chi đầu tư phát triển để cấp đủ 1.062,75 tỷ đồng số vốn điều lệ còn thiếu để Quỹ tập trung nguồn lực hỗ trợ tối đa cho DNNVV.

- Các đơn vị có liên quan trong Bộ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Quỹ trong triển khai nhiệm vụ, kịp thời có ý kiến góp ý đối với các văn bản do Quỹ chủ trì xây dựng nhằm triển khai theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP.

- Đối với khoản viện trợ PCPN của công ty SK Innovation, Hàn Quốc, đề nghị Vụ Kinh tế đối ngoại phối hợp với Trung tâm NIC sớm có phương án xử lý để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng của khoản viện trợ này trước ngày 31/12/2019. Kết thúc năm 2019, việc lập Báo cáo tài chính và báo cáo nguồn vốn của Quỹ đối với số vốn viện trợ này sẽ khó khăn vì chưa có chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về ghi thu ngân sách nhà nước.

- Năm 2020, Quỹ được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ mới, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác và phù hợp với nhu cầu thực tế công việc của Quỹ, Quỹ sẽ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự. Quỹ kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện mở rộng cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu triển khai nhiệm vụ mới của Quỹ; tiếp tục cho phép Quỹ được đặt trụ sở làm việc trụ sở chính 6B Hoàng Diệu để Quỹ vận hành ổn định. Đồng thời cấp bù phòng làm việc cho Quỹ để đảm bảo không gian làm việc cho cán bộ, nhân viên Quỹ.

- Mức lương đóng bảo hiểm của Hội đồng thành viên theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP là rất thấp so với mặt bằng lương hành chính sự nghiệp, trong khi trách nhiệm của người quản lý Quỹ thì cao. Do đó, kiến nghị Chính phủ sửa đổi các quy định này cho phù hợp.

PHẦN III: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

Năm 2020, Quỹ đặt trọng tâm hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. Công tác chuyên môn

- Thực hiện tiếp nhận số vốn là 100 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ trong năm 2020;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan th xây dựng khung pháp lý hướng dẫn các chức năng hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ (chi tiết tại Phụ lục kèm theo);

- Thực hiện các nghiệp vụ quản lý cho vay, tài trợ đối với DNNVV theo quy chế cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp, quy trình nghiệp vụ của Quỹ.

- Xây dựng mô hình giám sát và quản trị rủi ro, thực hiện các biện pháp dự báo, ngăn ngừa, phòng chống và quản lý rủi ro đồng bộ, toàn diện.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức trong và ngoài khu vực để tăng cường năng lực cho Quỹ, cho DNNVV;

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tổ chức Hội thảo, Hội nghị tiếp cận thông tin cho DNNVV.

II. Công tác quản trị nội bộ

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực theo kế hoạch nhân sự 2020;

- Rà soát, xây dựng bổ sung các văn bản nội bộ;

- Thực hiện các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Quỹ trong năm 2020;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện bộ phận quản trị, quản lý hệ thống công nghệ thông tin chuyên nghiệp. Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý thông tin, nâng cao khả năng quản lý nội bộ cũng như báo cáo theo quy định;

- Thực hiện tốt công tác tài chính nội bộ Quỹ, lương, thưởng, phúc lợi xã hội đối với cán bộ, nhân viên của Quỹ;

- Công tác kế toán thực hiện tốt quy trình xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn vốn, ngân sách năm.

III. Công tác Đảng, Đoàn thể

- Về công tác Đảng

+ Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp Đảng tới toàn thể đảng viên, để nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó áp dụng vào thực tiễn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

+ Đề nghị Đảng bộ cơ quan xem xét, cho phép thành lập Chi bộ Quỹ độc lập trực thuộc Đảng bộ cơ quan.

+ Tổ chức Đại hội Chi bộ Quỹ theo hướng dẫn của đảng bộ cấp trên theo đúng quy định.

+ Thực hiện tốt công tác Đảng; giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng và phát triển đảng viên mới tại Chi bộ.

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao do Bộ tổ chức./.

CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM 2019

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

MỤC A: XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ

I. VĂN BẢN CẤP CHÍNH PHỦ

TT

Tên văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Thời gian ban hành

Ghi chú

1

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định

Chính phủ

10/5/2019

II. VĂN BẢN CẤP BỘ

TT

Tên văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Thời gian ban hành

Ghi chú

2

Quyết định của Bộ trưởng về việc điều động, bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên HĐTV

Quyết định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 7/2019

III. VĂN BẢN NỘI BỘ

TT

Tên văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Thời gian ban hành

Ghi chú

3

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ

Quyết định

HĐTV

Tháng 7/2019

4

Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của HĐTV Quỹ

Quyết định

HĐTV

6/9/2019

5

Quyết định về cơ cấu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ máy giúp việc

Quyết định

HĐTV

23/10/2019

6

Quyết định về quy định chức năng, nhiệm và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc Quỹ;

Quyết định

HĐTV

23/10/2019

7

Quyết định về việc ban hành Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ

Quyết định

HĐTV

24/10/2019

8

Quyết định về ban hành lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định

HĐTV

24/10/2019

9

Quy chế làm việc của Giám đốc và Bộ máy giúp việc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định

Giám đốc

28/10/2019

MỤC B: CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

I. CÔNG TÁC HỖ TRỢ DNNVV VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

10

Ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Quỹ Phát triển DNNVV

Ngân hàng BIDV

6/12/2019

11

Thực hiện chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình “Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013-2018”.

Quỹ Phát triển DNNVV

Tháng 4/2019

II. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

12

Tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án do công ty SK Innovation Hàn Quốc viện trợ cho Quỹ

Quỹ Phát triển DNNVV

Vụ Kinh tế đối ngoại

Năm 2019

13

Truyền thông, cung cấp thông tin về Nghị định số 39/2019/NĐ-CP đến các địa phương, cộng đồng DNNVV thông qua Hội thảo, truyền hình, báo chí,…; thông bóa tới các đơn vị liên quan đến công tác hỗ trợ DNNVV về tổ chức và hoạt động của Quỹ theo quy định tại Nghị định

Quỹ Phát triển DNNVV

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 2020 CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

PHẦN 1: CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

MỤC A: VĂN BẢN CẤP BỘ

TT

Tên văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Dự kiến thời gian ban hành

Dự kiến đơn vị phối hợp nội dung

Ghi chú

1

Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ

Thông tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quý I/2020

Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính tiền tệ; Văn phòng Bộ; Cục Phát triển doanh nghiệp

2

Hướng dẫn chế độ kế toán của Quỹ

Thông tư

Bộ Tài chính

Năm 2020

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính); Văn phòng (Bộ KH&ĐT)

3

Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, ủy thác của Qũy

Thông tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quý I/2020

Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính tiền tệ; Văn phòng Bộ; Cục Phát triển doanh nghiệp

4

Hướng dẫn quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và chế độ chính sách với người quản lý

Quyết định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2020

Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Phát triển doanh nghiệp

5

Quy chế làm việc của Kiểm soát viên

Quyết định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quý I/2020

Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ

MỤC B: VĂN BẢN NỘI BỘ

TT

Tên văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Dự kiến thời gian ban hành

Đơn vị chủ trì / Đơn vị phối hợp

Ghi chú

II

VĂN BẢN VỀ NGHIỆP VỤ

6

Quy chế cho vay trực tiếp

Quyết định

HĐTV

Quý II/2020

Phòng Nghiệp vụ cho vay

7

Quy trình cho vay trực tiếp

Quyết định

Giám đốc

Quý II/2020

Phòng Nghiệp vụ cho vay

8

Quy chế tài trợ vốn

Quyết định

HĐTV

Quý II/2020

Phòng Kế hoạch và Tài trợ

9

Quy trình tài trợ vốn

Quyết định

Giám đốc

Quý II/2020

Phòng Kế hoạch và Tài trợ

10

Quy chế văn thư, lưu trữ

Quyết định

Giám đốc

Quý II/2020

Văn phòng

TT

Tên văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Dự kiến thời gian ban hành

Đơn vị chủ trì / Đơn vị phối hợp

Ghi chú

III

VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

11

Ban hành kế hoạch nhân sự năm 2020

Giám đốc

Quý I/2020

Văn phòng

12

Quy chế quản lý nhân sự

Quyết định

Giám đốc

Quý III/2020

Văn phòng

IV

VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

13

Quy chế chi tiêu nội bộ

Quyết định

HĐTV

Quý

I/2020

Văn phòng

Sửa quy chế chi tiêu nội bộ

14

Quy chế đầu tư, xây dựng, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản cố định

Quyết định

HĐTV

Quý II/2020

Văn phòng

Sửa quy chế đầu tư, xây dựng, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản cố định

15

Quy chế quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng

Quyết định

HĐTV

Quý I/2020

Văn phòng

PHẦN 2: CÁC CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

A

CÔNG TÁC HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO DNNVV

1

Cho vay gián tiếp, trực tiếp cho DNNVV

Phòng Nghiệp vụ cho vay

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Phòng Pháp chế

Năm 2020

2

Tài trợ vốn cho DNNVV

Phòng Kế hoạch và Tài trợ

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Phòng Pháp chế

Năm 2020

3

Tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ vay vốn, tài trợ của DNNVV

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Năm 2020

B

CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

4

Đánh giá tình hình triển khai chương trình cho vay của Quỹ tại các Chi nhánh ngân hàng nhận vốn vay gián tiếp

Phòng Pháp chế

Phòng Nghiệp vụ cho vay

Quý II/2020

5

Giám sát hoạt động ủy thác cho vay

Phòng Pháp chế

Phòng Nghiệp vụ cho vay

Tháng 5 và 10/2020

6

Giám sát đối với các dự án cho vay gián tiếp

Phòng Pháp chế

Phòng Nghiệp vụ cho vay

Tháng 6 và 11/2020

7

Kiểm tra, giám sát đối với các dự án cho vay trực tiếp

Phòng Pháp chế

Phòng Nghiệp vụ cho vay

Quý III/2020

8

Kiểm tra, giám sát đối với các dự án được tài trợ

Phòng Pháp chế

Phòng Kế hoạch và Tài trợ

Quý IV/2020

9

Các hoạt động giám sát, kiểm tra nội bộ

Phòng Pháp chế

Phòng Nghiệp vụ cho vay, Phòng Kế hoạch và Tài trợ, Văn phòng Quỹ

Quý IV/2020

C

CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH

10

Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ

Phòng Kế hoạch và Tài trợ

Phòng Pháp chế, Phòng Nghiệp vụ cho vay, Văn phòng Quỹ

Quý III/2020

11

Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn vốn của Quỹ

Phòng Kế hoạch và Tài trợ

Phòng Pháp chế, Phòng Nghiệp vụ cho vay, Văn phòng Quỹ

Năm 2020

12

Xây dựng mức lãi suất cho vay

Phòng Kế hoạch và Tài trợ

Năm 2020

13

Lựa chọn NHTM cho vay gián tiếp

Phòng Kế hoạch và Tài trợ

Năm 2020

14

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm DNNVV

Phòng Kế hoạch và Tài trợ

Năm 2020

D

HỢP TÁC QUỐC TẾ

15

Dự án GGGI “Tăng cường chính sách huy động nguồn tài chính nhằm thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam”

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Năm 2020

16

Dự án UNDP “Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào lĩnh vực phục hồi khí hậu và giảm khí thải”

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Năm 2020

17

Dự án LinkSMEs (Cục PTDN đầu mối)

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Năm 2020

E

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC, TRUYỀN THÔNG, THÔNG TIN VÀ CO SỞ DỮ LIỆU

18

Tổ chức hội nghị, hội thảo

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Quý II và IV/2020

19

Đăng tin bài, báo chí

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Năm 2020

20

In sổ tay hướng dẫn chương trình cho vay của Quỹ

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Quý I/2020

F

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NỘI BỘ

21

Tuyển dụng nhân sự theo Kế hoạch nhân sự

Văn phòng Quỹ

Năm 2020

22

Thực hiện xây dựng báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019 của Quỹ

Văn phòng Quỹ

Quý I/2020

23

Xây dựng phần mềm kế toán

Văn phòng Quỹ

Năm 2020


Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1884
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.