Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 10/12/2019-16:07:00 PM
Hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay gián tiếp
(MPI) – Theo quy định của Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2019 của Hội đồng Thành viên Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Hồ sơ đề nghị vay vốn của DNNVV gồm: Bản chính Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp; Bản sao Hồ sơ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; Bản sao các văn bản, giấy tờ chứng minh DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ; Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp.
Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: MPI

Hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp và nộp hồ sơ đề nghị vay vốn

Theo Quyết định, hồ sơ ngân hàng đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp gồm: Bản chính Giấy đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp của ngân hàng; Các văn bản, tài liệu theo quy định; Bản sao văn bản chấp thuận về mặt nguyên tắc hoặc quyết định về việc ngân hàng cho vay DNNVV và bản sao Hợp đồng tín dụng và phụ lục (nếu có) đã được ký giữa ngân hàng và DNNVV (đối với khoản vay ngân hàng đã giải ngân cho doanh nghiệp); Bản sao Báo cáo thẩm định cho vay của ngân hàng.

Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với DNNVV hoàn thiện hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp để gửi tới Quỹ. Các tài liệu trong bộ hồsơđề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp do ngân hàng gửi tới Quỹ phải là bản chính hoặc bản sao, ngân hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu đó. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn theo quy định của ngân hàng và các giấy tờ có liên quan theo quy định.

DNNVV nộp hồ sơ đề nghị vay vốn gián tiếp của Quỹ tại điểm giao dịch của ngân hàng hoặc qua bưu điện.

Thẩm định của ngân hàng và đánh giá hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp

Ngân hàng có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ các thủ tục theo quy định khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, ngân hàng thông báo cho DNNVV bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ theo quy định.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ngân hàng thẩm định tính khả thi của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và thông báo cho DNNVV kết quả xử lý hồ sơ (trừ các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan).

Trong trường hợp không đồng ý cho vay, ngân hàng có văn bản gửi DNNVV và Quỹ, nêu rõ lý do từ chối. Nếu đồng ý cho vay, ngân hàng chuẩn bị hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp theo quy định.

Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ các thủ tục theo quy định khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp của ngân hàng, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Quỹ thông báo cho ngân hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được bộ hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp từ ngân hàng, Quỹ kiểm tra tính đầy đủ của từng loại hồ sơ được quy định tại Điều 10 của Quy chế này và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ nhận được đủ hồ sơ hợp lệ từ ngân hàng, Quỹ đánh giá, quyết định đồng ý hoặc không đồng ý chuyển vốn cho ngân hàng (trừ các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan).

Trong trường hợp không đồng ý chuyển vốn, Quỹ có văn bản gửi ngân hàng, nêu rõ lý do từ chối. Nếu đồng ý chuyển vốn, Quỹ ký Hợp đồng cho vay gián tiếp với ngân hàng và chuyển vốn cho ngân hàng để thực hiện cho vay gián tiếp theo phương thức nhận vốn trực tiếp hoặc phương thức nhận vốn bồi hoàn.

Quỹ có thể thuê tư vấn độc lập hoặc thành lập Tổ tư vấn gồm nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia theo lĩnh vực chuyên môn để tư vấn thẩm định hồ sơ cho vay. Thẩm quyền quyết định cho vay gián tiếp thực hiện theo phân cấp do Hội đồng thành viên quyết định.

Ký Hợp đồng và giải ngân khoản cho vay gián tiếp

Theo quy định, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm Quỹ gửi Thông báo chấp thuận cho vay gián tiếp tới ngân hàng, Quỹ và ngân hàng tiến hành ký Hợp đồng cho vay gián tiếp (trừ các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan).

Việc ký Hợp đồng cho vay gián tiếp giữa Quỹ và ngân hàng đối với khoản cho vay gián tiếp thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng thành viên. Hợp đồng cho vay gián tiếp bao gồm các nội dung theo quy định.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm Quỹ và ngân hàng ký Hợp đồng cho vay gián tiếp, ngân hàng phải ký Hợp đồng tín dụng hoặc Phụ lục Hợp đồng tín dụng với DNNVV (trừ các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan), phù hợp với nội dung quy định về cho vay gián tiếp đối với DNNVV tại Hợp đồng cho vay gián tiếp giữa Quỹ và ngân hàng. Thời gian ngân hàng thực hiện giải ngân cho DNNVV đảm bảo theo đúng quy định.

Quỹ sẽ chuyển vốn theo tiến độ thực hiện dự án của DNNVV do ngân hàng thẩm định và đề xuất tại Hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp.

Ngân hàng gửi Giấy đề nghị chuyển vốn tới Quỹ trước ngày dự kiến giải ngân cho doanh nghiệp tối thiểu 03 ngày làm việc. Quỹ sẽ chuyển vốn cho ngân hàng vào ngày làm việc liền trước ngày ngân hàng thực hiện giải ngân cho doanh nghiệp. Ngân hàng có trách nhiệm giải ngân cho doanh nghiệp theo đúng ngày đã ghi trong Giấy đề nghị chuyển vốn.

Cuối mỗi tháng, ngân hàng có trách nhiệm gửi cho Quỹ toàn bộ bản sao có đóng dấu của ngân hàng như sau: Khế ước nhận nợ (hoặc văn bản tương đương), Hợp đồng tín dụng và/hoặc phụ lục (nếu có) của các khoản giải ngân cho DNNVV từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ có phát sinh trong tháng.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh mức vốn vay từ Quỹ

Trong trường hợp DNNVV có nhu cầu được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ để phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh, phù hợp với dòng tiền cũng như tình hình tài chính của DNNVV, ngân hàng được chủ động chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận (bao gồm cả trường hợp không thay đổi về số kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận), thời hạn cho vay không thay đổi. Trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ngân hàng ra quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, ngân hàng phải có Báo cáo bất thường và biên bản làm việc giữa ngân hàng với DNNVV gửi Quỹ.

Trường hợp khoản vay của DNNVV cần gia hạn nợ, làm kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận, ngân hàng phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ đối với khoản vay của DNNVV gửi Quỹ (Báo cáo bất thường và biên bản làm việc giữa ngân hàng với DNNVV).

Trường hợp điều chỉnh mức vốn vay từ Quỹ của DNNVV, ngân hàng phải có văn bản đề nghị điều chỉnh mức vốn vay từ Quỹ đối với khoản vay của DNNVV gửi Quỹ (Báo cáo bất thường và biên bản làm việc giữa ngân hàng với DNNVV).

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của ngân hàng, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Quỹ trả lời bằng văn bản gửi đến ngân hàng về việc chấp thuận/từ chối điều chỉnh mức vốn vay từ Quỹ đối với khoản vay của DNNVV.

Hoàn trả vốn và lãi cho vay gián tiếp

Ngân hàng có nghĩa vụ hoàn trả cho Quỹ đầy đủ gốc và lãi của khoản cho vay gián tiếp đúng thời hạn vào tài khoản của Quỹ ghi tại Hợp đồng cho vay gián tiếp.

Trường hợp khoản cho vay gián tiếp đã được Quỹ chuyển vốn nhưng ngân hàng không giải ngân cho DNNVV, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ngân hàng nhận được vốn từ Quỹ, ngân hàng có trách nhiệm thông báo tới Quỹ và chuyển trả Quỹ đầy đủ phần vốn ngân hàng không giải ngân cho DNNVV. Quá thời hạn nêu trên, ngân hàng phải chịu lãi của khoản cho vay gián tiếp theo quy định.

Trường hợp ngân hàng nhận được vốn từ Quỹ nhưng ngân hàng chậm giải ngân cho DNNVV theo dự kiến tại giấy đề nghị giải ngân, ngân hàng phải chịu lãi của khoản cho vay gián tiếp theo quy định.

Trường hợp qua giám sát, Quỹ phát hiện DNNVV sử dụng vốn vay sai mục đích, không đáp ứng được các điều kiện cho vay tại Quy chế này hoặc trái quy định pháp luật có liên quan, Quỹ yêu cầu ngân hàng thu hồi nợ cho vay gián tiếp đối với DNNVV trước hạn.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Quỹ, ngân hàng cótrách nhiệm hoàn trả cho Quỹ toàn bộ số vốn cho vay gián tiếp đã nhận và lãi vay. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Quỹ nếu ngân hàng không hoàn trả cho Quỹ toàn bộ số vốn cho vay gián tiếp đã nhận và lãi vay nói trên, ngân hàng phải chịu thêm một khoản lãi quá hạn.

Trong trường hợp ngân hàng không trả một phần hay toàn bộ phần gốc hoặc lãi của bất kỳ khoản cho vay gián tiếp nào khi đến hạn, ngân hàng phải chịu thêm một khoản lãi quá hạn.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày khoản cho vay gián tiếp đến hạn thanh toán và hai bên không có thỏa thuận nào khác nếu ngân hàng không thực hiện thanh toán đầy đủ gốc và lãi, Quỹ sẽ gửi thông báo về việc chậm thanh toán sang ngân hàng. Trường hợp ngân hàng không thanh toán cho Quỹ, sau 30 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ký thông báo, Quỹ có quyền khởi kiện tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền để thu hồi toàn bộ gốc và lãi phát sinh của khoản vay.

Trả nợ trước hạn, thu hồi nợ trước hạn, ngân hàng được chủ động cho DNNVV trả nợ trước hạn và DNNVV được quyền đề nghị trả nợ trước hạn, được ngân hàng chấp thuận trả trước hạn trong vòng không quá 05 ngày làm việc và không chịu bất cứ khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn. Trường hợp ngân hàng chủ động thực hiện thu hồi nợ trước hạn đối với khoản vay của DNNVV, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thu hồi nợ trước hạn, ngân hàng có trách nhiệm chuyển trả nợ gốc và nợ lãi phát sinh (bao gồm lãi trong hạn và lãi quá hạn) mà ngân hàng thu hồi được của DNNVV cho Quỹ (đã khấu trừ phí cho vay gián tiếp) và gửi Quỹ báo cáo bất thường và biên bản làm việc giữa ngân hàng với DNNVV trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ngân hàng chuyển trả đầy đủ nợ gốc và lãi thực tế phát sinh cho Quỹ./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1619
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.