Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022
English
a A
Ngày 15/01/2021-15:58:00 PM
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) – Ngày 29/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1862/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính của Chính phủ và thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế và hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của Bộ. Đổi mới cơ chế tài chính của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với yêu cầu cải cách tài chính công trong giai đoạn tới; hiện đại hóa công sở, đảm bảo yêu cầu về nơi làm việc cho cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng công việc, góp phần thăng hạng chỉ số cải cách hành chính.

Cụ thể, trong công tác cải cách thể chế, Bộ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo hướng rõ ràng, minh bạch, đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, tập trung rà soát, đánh giá những quy định của các VBQPPL liên quan đến đầu tư, kinh doanh.Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL, kịp thời phát hiện và xử lý các VBQPPL có dấu hiện vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ do các bộ, ngành và địa phương ban hành, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong các VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong năm 2021, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện các hoạt động trên Cổng dịch vụ công của Bộ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện việc cung cấp một số dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo nhóm “Khởi sự doanh nghiệp”, “Đấu thầu, mua sắm công” và “Tạm dựng, chấm dứt hoạt động” theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trong công tác hiện đại hóa hành chính, Bộ sẽ xây dựng, triển khai Trung tâm nghiên cứu dữ liệu và năng lực điều hành hệ thống thông tin của Bộ. Tiếp tục cung cấp thông tin chính thống của Bộ trên Cổng thông tin điện tử và các trang tin điện tử theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tụctriển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và triển khai Hệ thống phản ánh kiến nghị của Bộ.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cơ quan nhà nước, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công phù hợp với Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Năm 2021, Bộ sẽ tiếp tục triển khai các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo lộ trình của Chính phủ và kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước theo Quyết định số 1265/QĐ-BKHĐT ngày 13/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, triển khai thực hiện theo Kế hoạch Chuyển đổi số tại Bộ giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Về phát triển hạ tầng kỹ thuật, tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 2.0 được ban hành tại Quyết định số 1433/QĐ-BKHĐT ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành chuyển đổi việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30/6/2021, trong năm 2021, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi tại các đơn vị còn lại thuộc Bộ.

Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của Tổ 1317, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp ở cấp Vụ và cấp chuyên viên giữa bốn cơ quan. Các cuộc họp của Tổ điều phối vĩ mô sẽ đi sâu vào từng chuyên đề, tập trung phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô quốc tế và trong nước trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đó chủ động xây dựng các kịch bản, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để phục vụ Bộ trưởng bốn Bộ cũng như Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1409
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.