Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 07/06/2021-09:42:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai

1. Nội dung kiến nghị (số 33 tại văn bản số 92/BDN):

Đề nghị Chính phủ nghiên cứu thay thế Quyết định số 775/QĐ-TT ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 để tiếp tục đầu tư giải quyết những khó khăn cho các trường vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2021-2025.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được bố trí cho các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư công và được phân theo ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 36 của Luật Ngân sách nhà nước. Theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, giai đoạn 2021-2025 chỉ có Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, nhiệm vụ đầu tư công, không tiếp tục thực hiện bố trí vốn theo các chương trình mục tiêu. Tại khoản 3 Điều 13 của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 quy định "Các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm nhưng còn thiếu vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 tùy theo tính chất, mục tiêu của dự án, được sắp xếp vào 13 ngành, lĩnh vực theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này".

Theo đó, đối với các nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, đề nghị tỉnh Lào Cai rà soát, chủ động bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo ngành, lĩnh vực và Chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên.

2. Nội dung kiến nghị (số 34 tại văn bản số 92/BDN):

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để tỉnh Lào Cai hoàn thiện Dự án “hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được thông tin cụ thể về dự án nêu trên nên chưa có cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri[1].

Ngoài ra, theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan, hiện nay việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các chương trình, dự án đã được phân cấp cơ bản triệt để cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Việc lựa chọn, bố trí vốn cho các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền các bộ và địa phương trên cơ sở tổng mức vốn được Thủ tướng Chính phủ thông báo và giao kế hoạch trung hạn, hằng năm và nguyên tắc, tiêu chí theo quy định chung. Theo đó, đề nghị tỉnh Lào Cai rà soát, xem xét phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm đối với dự án nêu trên; trường hợp có vướng mắc, cần làm rõ cơ quan liên quan để có giải đáp kịp thời.


[1] Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ trình tại Tờ trình số 1627/TTr-BNV ngày 16 tháng 5 năm 2011 và Tờ trình số 4423/TTr-BNV ngày 09 tháng 12 năm 2011.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 235
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.