Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 07/06/2021-10:59:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn

1. Nội dung kiến nghị (số 01 tại văn bản số 92/BDN): Đề nghị sớm có Nghị quyết về phương án phân vùng giai đoạn 2021- 2030 để các địa phương có cơ sở xây dựng nội dung về liên kết vùng và tích hợp các nội dung quy hoạch vùng vào quy hoạch tỉnh.

Trả lời:

Ngày 04 tháng 10 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 352/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án phân vùng giai đoạn 2021-2030 để thực hiện quy hoạch. Theo đó, để đảm bảo tính ổn định và kế thừa các kết quả phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn vừa qua, việc tổ chức triển khai lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 trên cơ sở 06 vùng kinh tế - xã hội hiện nay. Lạng Sơn thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc cùng 13 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.

2. Nội dung kiến nghị (số 02 tại văn bản số 92/BDN): Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn về cách thức, mức độ tích hợp nội dung các quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch vùng vào quy hoạch tỉnh.

Trả lời:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 373/BKHĐT-QLQH ngày 22 tháng 01 năm 2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh để làm cơ sở nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: “Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn”.

Do đó, đề nghị tỉnh Lạng Sơn trong quá trình lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần chủ động phối hợp, cập nhật thông tin, lấy ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan đối với nội dung quy hoạch tỉnh, báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia xem xét, cho ý kiến đối với trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để đảm bảo nội dung quy hoạch tỉnh phù hợp và bám sát với định hướng của quy hoạch cấp cao hơn.

3. Nội dung kiến nghị (số 03 tại văn bản số 92/BDN): Đề nghị các bộ, ngành trung ương sớm có văn bản thông tin đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động của ngành để có cơ sở lập quy hoạch tỉnh.

Trả lời:

Điểm c khoản 1 mục II Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhiền đến năm 2050 đã giao: “Theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ quan tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia có văn bản thông tin đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành, gửi cơ quan thường trực Hội đồng quy hoạch quốc gia trong quý IV năm 2020, trình Hội đồng quy hoạch quốc gia chỉ đạo các địa phương lập quy hoạch vùng, tỉnh để bảo đảm xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Đến hết quý IV năm 2020, do cơ quan thường trực Hội đồng quy hoạch quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chưa nhận được văn bản của các bộ được giao tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản (văn bản số 8895/BKHĐT-QLQH ngày 31 tháng 12 năm 2020) kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ có văn bản thông tin về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành của các bộ theo yêu cầu tại điểm c khoản 1 Mục II Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Cơ quan Thường trực Hội đồng quy hoạch quốc gia để tổng hợp báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia chỉ đạo các địa phương trong việc lập quy hoạch tỉnh đảm bảo liên kết, đồng bộ, thống nhất giữa các loại quy hoạch.

4. Nội dung kiến nghị (số 04 tại văn bản số 92/BDN): Đề nghị bố trí vốn thực hiện các dự án ổn định dân cư, ưu tiên các tỉnh miền núi, biên giới . Đối với vùng biên giới cần được hỗ trợ đặc biệt về xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ tái định cư thực hiện theo nội dung dự án bố trí dân để mở mang, phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sống, yên tâm sinh sống trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Trả lời:

Nhiệm vụ ổn định di dân tự do và tái định cư là một trong những nhiệm vụ thuộc danh mục 13 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, đã thông báo dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông báo tại văn bản nêu trên, thực hiện phương án phân bổ chi tiết cho các danh mục dự án. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh Lạng Sơn rà soát, nghiên cứu phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép các dự án phù hợp vào các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

5. Nội dung kiến nghị (số 05 tại văn bản số 92/BDN): Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021).

Trả lời:

Năm 2021 là năm đặc thù triển khai trong bối cảnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được Quốc hội thông qua, nhiều nhiệm vụ, dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn ngay đầu năm, phải chờ Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn vào tháng 07/2021. Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020, tại Hội nghị ngành kế hoạch và đầu tư tổ chức ngày 08/1/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn, làm rõ thêm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 cho các dự án. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 813/BKHĐT-TH ngày 08/2/2021 về triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 và kéo dài kế hoạch vốn NSNN năm 2020; trong đó hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổng hợp các dự án bố trí vốn quá thời gian quy định nhưng năm 2021 không bố trí đủ vốn NSTW theo tổng mức đầu tư được duyệt, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 3678/VPCP-KTTH ngày 02/6/2021 có ý kiến về nội dung này).

Trong điều hành kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn số 2243/BKHĐT-TH ngày 20/4/2021 đề nghị các bộ, cơ quan trung ương báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021. Tổng hợp báo cáo từ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn thông qua Phiên họp Chính phủ thường kỳ, báo cáo Chính phủ không thu hồi về ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến nay chưa phân bổ, giao chi tiết cho các dự án. Yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị thủ tục đầu tư để triển khai giao chi tiết cho các dự án ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

6. Nội dung kiến nghị (số 06 tại văn bản số 92/BDN): Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ sớm ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và sớm ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các luật trên.

Trả lời:

- Đối với việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

- Đối với việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) số 64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP, Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định về cơ chế quản lý tài chính dự án PPP. Về Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật và Nghị định về đầu tư PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải dự thảo và gửi xin ý kiến rộng rãi tại văn bản số 1882/BKHĐT-QLĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan và hoàn thiện dự thảo, dự kiến ban hành tháng 6 năm 2021.

- Đối với việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020: Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định: (i) Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp; (ii) Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

7. Nội dung kiến nghị (số 07 tại văn bản số 92/BDN): Đối với dự án sử dụng đất thực hiện theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ, trong trường hợp có 01 nhà đầu tư quan tâm thì thực hiện chuyển tiếp theo quy định tại Luật Đầu tư 2020. Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2020 không có quy định nhà đầu tư nộp giá trị nộp ngân sách nhà nước (m3) ảnh hưởng đến tính công bằng trong việc lựa chọn dự án sử dụng đất (nhà là dự án khu đô thị). Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể đối với trường hợp này để tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện.

Trả lời:

Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 121 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, trường hợp có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư hoặc có một nhà đầu tư quan tâm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP thì thực hiện thủ tục tương ứng với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại các Điều 31, 32 và 33 của Nghị định này (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) hoặc thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Nghị định này (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).

Theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 47 và điểm b khoản 1 Điều 61 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) là một trong các nội dung cơ bản của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (tiêu chí xét duyệt trúng thầu) được áp dụng trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, giá trị m3 phản ánh giá trị thương mại của khu đất, quỹ đất, là cơ sở để các nhà đầu tư cạnh tranh, đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước (m3). Nhà đầu tư có giá trị m3 lớn nhất được quyền phát triển dự án (giá trị thương quyền), bảo đảm khai thác địa tô của khu đất một cách hiệu quả. Đối với trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm (không có cạnh tranh) và thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP không quy định về yêu cầu nhà đầu tư nộp ngân sách nhà nước.

Trong mọi trường hợp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xác định giá đất cụ thể tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, tránh thất thoát nguồn lực nhà nước, cũng như đảm bảo tính cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệp yêu cầu thực hiện dự án khả thi, hiệu quả.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 247
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.