Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 07/06/2021-11:02:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận

1. Nội dung kiến nghị (số 08 tại văn bản số 92/BDN): Luật đầu tư công 2019 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, nhưng đến nay Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn nên một số nội dung chưa có cơ sở thực hiện như: trình tự thủ tục chuyển tiếp đối với các dự án đã xử lý trước ngày 01/01/2020; căn cứ để xác định các ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường và danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện trên địa bàn tỉnh…. Đề nghị sớm ban hành Nghị định hướng dẫn.

Trả lời:

Sau khi Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, Chính phủ đã ban hành đầy đủ các nghị định hướng dẫn. Việc thực hiện chuyển tiếp đối với các dự án đã được quy định chi tiết tại Điều 101 của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 và không giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể.

Đối với căn cứ để xác định các ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường và danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện trên địa bàn tỉnh đề nghị nghiên cứu các quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Nghị đinh hướng dẫn.

2. Nội dung kiến nghị (số 09 tại văn bản số 92/BDN): Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đồng ý chủ trương ngân sách trung ương bố trí 100% vốn đối ứng cho các dự án ODA phần cấp phát. Tuy nhiên, Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nên chưa được Trung ương hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA theo chính sách đặc thù hỗ trợ Tỉnh. Để giúp Tỉnh có điều kiện đẩy nhanh tiến độ, giải ngân nguồn vốn ODA và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ, đề nghị xem xét, hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương (ngoài nguồn vốn Trung ương cân đối hỗ trợ cho tỉnh theo tiêu chí) để đối ứng 100% phần cấp phát cho 14 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nhà trài trợ nước ngoài, với tổng vốn 1.099.000 triệu đồng, trong đó dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025: 440.000 triệu đồng/7 dự án; Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025: 659.000 triệu đồng/7 dự án.

Trả lời:

Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương giai đoạn 2021-2025 được xác định thông qua cách tính điểm theo từng tiêu chí cụ thể quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, đã thông báo dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận căn cứ thông báo tại văn bản số 419/TTg-KTTH, thực hiện phân bổ chi tiết cho các danh mục dự án và gửi về Bộ kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Nội dung kiến nghị (số 10 tại văn bản số 92/BDN): Ninh Thuận là địa phương được Chính phủ đồng ý chủ trương áp dụng tỷ lệ cho vay lại với mức 10% đối với một số dự án đầu tư mới sử dụng vốn ODA (tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ). Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các dự án sử dụng vốn nước ngoài được nhà tài trợ chuyển sang cung cấp nguồn vay ưu đãi, do đó Tỉnh gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận động các dự án mới. Đề nghị xem xét, đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Ninh Thuận được áp dụng cơ chế hỗ trợ cho vay lại với mức 10% đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Trả lời:

Về tỷ lệ cho vay lại, hiện nay Bộ Tài chính đang chủ trì và đã lấy ý kiến của Thành viên Chính phủ về Nghị định sửa đổi Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến để Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ đối với các trường hợp đặc biệt cho vay lại 10% ở các địa phương trong Nghị định sửa đổi trên.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 220
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.