Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 07/06/2021-11:04:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ

1. Nội dung kiến nghị (số 11 tại văn bản số 92/BDN): Cử tri có ý kiến đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành trung ương báo cáo Chính phủ sớm ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 thay thế Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; quan tâm tạo điều kiện cho tỉnh Phú Thọ hàng năm được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển HTX của các bộ ngành, tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế để hỗ trợ HTX phát triển.

Trả lời:

- Để thay thế Chương trình hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2014-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1804/QĐ-BKHĐT ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

- Về nguồn vốn: Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW cũng đã giao các bộ, ngành và địa phương: “Chủ động cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của bộ, ngành, địa phương”.

Do đó, đề nghị tỉnh Phú Thọ rà soát, bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với KTTT, HTX trong giai đoạn 2021-2025 (như Chương trình hồ trợ Phát triển KTTT, HTX và Đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025) từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn ngân sách địa phương.

- Về huy động các nguồn vốn và hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế: Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri trong quá trình vận động, phân bổ nguồn lực này.

2. Nội dung kiến nghị (số 01 tại văn bản số 114/BDN): Đề nghị sớm ban hành hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để các địa phương có cơ sở thực hiện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng hoàn thành các công trình, dự án, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.

Trả lời:

Để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tiếp theo đó, ngày 08/7/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 về quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đã ban hành Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

Ngày 02/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 419/TTg-KTTH thông báo dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và hướng dẫn cụ thể việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị, tỉnh Phú Thọ căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Nội dung kiến nghị (số 02 tại văn bản số 114/BDN): Đề nghị sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư và chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sớm hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn để các ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Trả lời:

Để triển khai Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Đề nghị, tỉnh Phú Thọ nghiên cứu triển khai thực hiện.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 269
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.