Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 07/06/2021-17:12:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

1. Nội dung kiến nghị (số 22 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, tại Đại hội này đã đưa ra nhiều định hướng, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội. Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, cử tri đề nghị Chính phủ sớm có những Nghị quyết, Đề án, Chương trình... cụ thể hóa các chủ trương của Nghị quyết Đại hội, trong đó quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, nhất là quan tâm các cơ chế, chính sách liên kết vùng giữa các tỉnh, các địa phương trong khu vực nhằm tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc ngày càng phát triển hơn.

Trả lời:

Nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chương hành động của Chính phủ thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIII thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với tình hình trong nước, quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới, bao gồm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc và vấn đề liên kết vùng giữa các địa phương trong vùng.

Chương trình hành động gồm 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 138 nhiệm vụ cụ thể được phân công cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để triển khai thực hiện gắn với lộ trình thời gian và cấp trình phê duyệt.

Theo quy định tại Chương trình hành động của Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan Trung ương và địa phương phải có trách nhiệm xây dựng, ban hành Chương trình hành động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình, trong đó phải thể hiện bằng các đề án, chương trình, giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phải tập trung chỉ đạo cùng với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động riêng của bộ, ngành, địa phương.

2. Nội dung kiến nghị (số 23 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu: “Xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần sớm ban hành những chính sách, giải pháp để hiện thực hóa nội dung này.

Trả lời:

“Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước”, là một trong những nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển KTXH 2021-2030. Hiện thực hóa định hướng này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong có, bao gồm các nhiệm vụ, đề án thuộc nhóm nhiệm vụ về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính”, như:

- Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XV; Chương trình tổng thể cải cách hành chính;

- Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (phần nội dung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật); Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân;

- Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Đề án phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính;

3. Nội dung kiến nghị (số 24 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Cử tri rất phấn khởi và tin tưởng vào Đảng và Nhà nước ta, năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội nước ta dù dịch bệnh xảy ra cơ bản vẫn giữ được mức tăng trưởng kinh tế và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, cử tri cũng lo lắng sức cạnh tranh và tính ổn định của nền kinh tế chưa cao; sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu nông sản vẫn đứng trước khó khăn, thách thức lớn, cuộc sống của người nông dân vẫn gặp rất khó khăn; bội chi ngân sách và nợ công vẫn còn lớn. Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp như thế nào để đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trả lời:

Kế thừa những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong năm 2020, để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp, khó lường, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” với 08 trọng tâm chỉ đạo điều hành và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, Chính phủ quyết nghị tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trọng thái bình thường mới.

Theo chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã có báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng và dự báo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, trong đó đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp kinh tế chủ yếu, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2021 nhằm kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” đã đề ra như sau:

(i) Tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội:

Các cấp, các ngành phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hành động. Kiên trì kiềm chế, đẩy lùi, ngăn chặn có hiệu quả đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, khôi phục và phát triển kinh tế. Sử dụng tổng hợp mọi nguồn lực để sớm có vắc-xin phòng Covid-19 và tiêm miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng và việc này cần duy trì hằng năm. Tiêm vắc-xin là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược và quyết định để thoát khỏi đại dịch.

Chủ động triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19, đặc biệt là người lao động bị mất việc làm, lao động tại các khu công nghiệp, người sử dụng lao động để có thể đáp ứng ngay các đơn hàng khi khống chế được dịch bệnh; có biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng.

(ii) Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương nắm bắt tình hình để điều chỉnh giải pháp thu hút FDI phù hợp.

Tiết giảm tối đa chi thường xuyên; chống tiêu cực, lãng phí trong thu, chi ngân sách nhà nước, cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh việc thu ngân sách ở tất cả các tỉnh, thành phố, nhất là từ các nguồn thu bền vững, ổn định.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ những vướng mắc thể chế đầu tư công, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng…; người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát tiến độ, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn ODA; kiên quyết xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm; lấy kết quả giải ngân vốn của các đơn vị năm 2021 là tiêu chí để đánh giá xét thi đua và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của người đứng đầu; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Tổ chức lại công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động tiếp cận, tìm hiểu và hỗ trợ các đối tác, tập đoàn lớn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

(iii) Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

(iv) Tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng logistic, giao thông, năng lượng.

Sớm xây dựng, hoàn thành Quy hoạch điện VIII, quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường thủy nội địa, hệ thống cảng biển, mạng lưới đường sắt, hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm gắn kết, hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn hợp pháp khác, nhất là hình thức PPP.

Bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh cung ứng điện; vận hành hệ thống điện quốc gia bảo đảm hiệu quả, an toàn, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

4. Nội dung kiến nghị (số 25 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Hiện nay, các bộ, ngành ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê theo ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, thời điểm báo cáo giữa các bộ, ngành chưa thống nhất, nên việc sử dụng số liệu, xử lý số liệu trong báo cáo thống kê còn chồng chéo thiếu tính chính xác. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành quy định thống nhất thời điểm báo cáo thống kê.

Trả lời:

Về vấn đề này, Tổng cục Thống kê cho rằng: Mỗi Bộ, ngành được giao chức năng quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực khác nhau đều có những nhu cầu quản lý, điều hành riêng và phụ thuộc vào chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực đó. Ngoài việc ban hành chế độ báo cáo thống kê, các bộ, ngành còn ban hành các báo cáo hành chính yêu cầu các Sở, ngành báo cáo để phục vụ yêu cầu quản lý điều hành. Do vậy, thời điểm báo cáo (kỳ thu thập) giữa các bộ, ngành khác nhau, dẫn đến kỳ công bố khác nhau là vấn đề tất yếu. Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017) là một trong những giải pháp nhằm hệ thống báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước được đồng bộ, thống nhất, đặc biệt chú ý đến thời điểm chốt số liệu của các cấp, các ngành. Mặt khác, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình nghiên cứu sửa đổi danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia kèm theo Luật Thống kê năm 2015 (dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tháng 10/2021) sẽ là cơ sở để Ngành Thống kê rà soát lại các hệ thống chỉ tiêu thống kê: cấp Bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Qua đó, các chế độ báo cáo thống kê và báo cáo hành chính của các Bộ, ngành sẽ giảm tải báo cáo, dần khắc phục được tình trạng, chồng chéo thời điểm báo cáo./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 578
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.