Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 07/06/2021-17:13:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La

1. Nội dung kiến nghị (số 26 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (UBND tỉnh Sơn La đã hoàn hiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 2 tại Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 22/12/2020).

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 87/UBND-KT ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đối với việc tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh Sơn La đối với những tồn tại nêu tại Báo cáo số 7455/BC-BKHĐT ngày 10/11/2020 kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là Dự án) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 22/12/2020, Báo cáo số 558/BC-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La và các tài liệu kèm theo văn bản số 87/UBND-KT nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1944/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 07/4/2021 gửi UBND tỉnh Sơn La; tại văn bản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu một số nội dung vẫn còn tồn tại của Hồ sơ Dự án, đề nghị UBND tỉnh Sơn La nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Tuy nhiên, ngày 16/4/2021, UBND tỉnh Sơn La có Tờ trình số 66/TTr-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án, trong đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: (1) Cho chủ trương dừng thực hiện Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 và cho phép triển khai thực hiện Dự án theo Luật Đầu tư công; (2) Đề xuất phương án thực hiện Dự án theo Luật Đầu tư công đối với từng đoạn tuyến cụ thể như sau:

- Đoạn đầu tuyến từ Km1 đến Km19 (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình): Triển khai theo hình thức đầu tư công, do tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư;

- Đoạn cuối tuyến thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn (từ Km 53 đến cuối tuyến): Triển khai theo hình thức đầu tư công, do tỉnh Sơn Lan làm chủ đầu tư;

- Đoạn giữa tuyến từ Km19 - Km53 (thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình): định hướng giao tỉnh Hòa Bình đề xuất sử dụng nguồn vốn ODA cấp phát.

Về việc này, căn cứ chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành.

2. Nội dung kiến nghị (số 27 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018) đến nay Thủ tướng Chính phủ mới giao cho tỉnh Sơn La 457,711 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất đến năm 2025 cho tỉnh Sơn La với tống kinh phí 2.110 tỷ đồng.

Trả lời:

Tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, với thời gian thực hiện: từ năm 2018 - 2025; được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2018 - 2020; giai đoạn 2 từ năm 2021 - 2025. Việc tiếp tục bố trí kế hoạch vốn thực hiện Đề án trên là cần thiết. Tại thông báo số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Sơn La, dự án này đã được tổng hợp là dự án trọng điểm bố trí vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại Phụ lục 2 của văn bản 419/TTg-KTTH. Đề nghị UBND tỉnh Sơn La rà soát, có phương án bố trí vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 587
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.