Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021
English
a A
Ngày 08/10/2021-13:40:00 PM
Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

Ảnh minh họa
(MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Thông tư quy định chi tiết việc: Thu, nộp, quản lý và sử dụng các Chi phí sử dụng dịch vụ đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Luật Đấu thầu; Thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 32 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thông tư được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định nêu trên; Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tổ chức, cá nhân không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư được chọn áp dụng quy định của Thông tư để thực hiện việc đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư gồm 5 Chương 12 Điều quy định rõ nguyên tắc thu chi, mức thu và tổ chức thu, nộp chi phí sử dụng dịch vụ; Quản lý và sử dụng khoản thu chi phí sử dụng dịch vụ; Trách nhiệm của các bên; Điều khoản thi hành.

Trong nguyên tắc thu, chi đối với khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ quy định Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Báo Đấu thầu, Doanh nghiệp Dự án e-GP có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ theo quy định tại Thông tư và Hợp đồng BOT Dự án e-GP để cung cấp dịch vụ trên Hệ thống, Báo Đấu thầu.

Nguồn thu từ Chi phí sử dụng dịch vụ để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống; Đăng tải thông tin về đấu thầu, thông tin về lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống, Báo Đấu thầu; Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống; Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác và chi đầu tư liên quan đến việc phục vụ hoạt động của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và Báo Đấu thầu…

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng quản lý Trung tâm Đấu thấu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Báo Đấu thầu, Doanh nghiệp Dự án e-GP.

Theo đó, Bên mời thầu có trách nhiệm nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư. Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì bên mới thầu không được thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống đối với các gói thầu tiếp theo cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Nhà thầu có trách nhiệm nộp chi phí quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 của Thông tư. Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà thầu trên Hệ thống bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà thầu không được thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp chi phí quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 6 của Thông tư. Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà đầu tư trên Hệ thống bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà đầu tư không được thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022, thay thế các quy định tại Chương III Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lực chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Việc thu chi phí nhà thầu trúng thầu và chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử quy định tại các Điểm d và đ Khoản 1 Điều 5 của Thông tư được áp dụng kể từ ngày 01/01/2023 và trên cơ sở Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 810
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.