Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021
English
a A
Ngày 15/10/2021-14:12:00 PM
Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
(MPI) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 1689/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả và đưa Nghị quyết số 25/2021/QH15 đi vào cuộc sống, nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất, chất lượng và hiệu quả; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 trên phạm vi cả nước.

Yêu cầu của Kế hoạch là xác định nhiệm vụ và lộ trình thực hiện phải tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15, Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết có hiệu quả và đúng mục tiêu của Chương trình.

Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ở trung ương và địa phương; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội.

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai năm nhiệm vụ.

Một là, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội.

Hai là, rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý và điều hành, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình.

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bốn là, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới và các chương trình chuyên đề trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025; khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; rà soát, hoàn thiện hồ sơ các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo với các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án khác, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định đầu tư Chương trình giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng quy định chi tiết nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện đối với chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm cả quy định nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các quy định về cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư để thực hiện Chương trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp và có sự tham gia, giám sát của nhân dân. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thành lập Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/10/2021./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 453
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.