Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 15/10/2021-10:51:00 AM
Báo cáo tình hình thành lập và phát triển KCN, KKT 9 tháng năm 2021

1. Về tình hình quy hoạch và phát triển các KCN

1.1. Tình hình điều chỉnh quy hoạch KCN

Trong 9 tháng đầu năm 2021, cả nước có 12 địa phương có sự điều chỉnh trong quy hoạch phát triển các KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và 01 địa phương có sự điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT dẫn đến điều chỉnh quy hoạch các KCN nằm trong KKT là tỉnh Quảng Nam (KKT mở Chu Lai).

1.2. Tình hình thành lập KCN

Trong 9 tháng đầu năm 2021, đã có 41 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN mới/mở rộng/điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích khoảng 7.670 ha (danh sách gửi kèm theo). Theo đó, tính đến cuối tháng 9/2021, trên phạm vi cả nước có 563 KCN nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam (tính cả KCN trong KKT ven biển, KKT cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 210,9 nghìn ha, chiếm khoảng 0,6% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước và 4,1% tổng diện tích đất phi nông nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 563 KCN đã được quy hoạch phát triển, đã có 397 KCN đã được thành lập (bao gồm 352 KCN nằm ngoài các KKT, 37 KCN nằm trong các KKT ven biển, 08 KCN nằm trong các KKT cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 122,9 nghìn ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 82,6 nghìn ha, chiếm khoảng 67,2% diện tích đất tự nhiên.

Trong 397 KCN đã được thành lập, có 291 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 87,1 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 58,7 nghìn ha và 106 KCN đang trong quá trình xây dựng với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 35,7 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 23,8 nghìn ha.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt khoảng 43,3 nghìn ha. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2021 các KCN thuê trên cả nước đã cho thuê thêm khoảng 520 ha so với cuối năm 2020.

Tính đến cuối tháng 9/2021, tỷ lệ lấp đầy các KCN đã thành lập trên cả nước đạt khoảng 52,5%. Nếu tính riêng các KCN đã đi vào hoạt động thì tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 70,9%, xấp xỉ so với cuối năm 2020.

Về tình hình lao động, do tác động của dịch Covid-19, một số KCN tại các địa phương có dịch gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, những khó khăn này chỉ mang tính tạm thời, tính về số lao động có hợp đồng lao động chính thức, các KCN trên địa bàn cả nước đã tạo việc làm cho khoảng 4,07 triệu lao động trực tiếp, tăng khoảng 90 nghìn lao động so với cuối năm 2020. Trong đó, có khoảng 456 nghìn lao động nước ngoài, chiếm 11,2% số lao động làm việc tại các KCN.

1.3. Tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN đạt khoảng 5,1 tỷ USD đối với các khu công nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và 385,1 nghìn tỷ đồng đối với các khu công nghiệp do nhà đầu tư trong nước đầu tư xây dựng. Trong đó, vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đạt khoảng 2,5 tỷ USD và 154 nghìn tỷ đồng.

2. Tình hình quy hoạch và phát triển các KKT ven biển

Quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 19 KKT ven biển với tổng diện tích khoảng 871,5 nghìn ha, bao gồm 582,3 nghìn ha diện tích đất liền (chiếm khoảng 1,75% diện tích đất cả nước) và 289,2 nghìn ha diện tích mặt biển. Trong đó:

- 18 KKT được thành lập với tổng diện tích 857,6 nghìn ha (kể cả diện tích mặt biển) trong đó diện tích đất liền khoảng 568,4 nghìn ha (chiếm 1,68% tổng diện tích đất cả nước), trong đó khoảng 99,2 nghìn ha được quy hoạch để phát triển các khu chức năng (trong đó: khu phi thuế quan khoảng 8,6 nghìn ha, KCN trong KKT khoảng 39,8 nghìn ha; khu chức năng sản xuất thương mại, du lịch, dịch vụ khoảng 53,8 nghìn ha, trong đó có 60,4 nghìn ha đất đã được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- 01 KKT chưa được thành lập là KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định với diện tích quy hoạch 13.950 ha.

Tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trong KKT ven biển đạt trên 44,1 nghìn ha, chiếm khoảng 45% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong KKT ven biển.

3. Về công tác bảo vệ môi trường trong KCN, KKT

Tính đến cuối tháng 9/2021, có 262/291 KCN đang hoạt động (đạt tỷ lệ 90%) có công trình xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động đạt tiêu chuẩn môi trường với tổng công suất tối đa đạt khoảng 1,24 triệu m3 nước thải/ngày đêm.

Việc đăng ký nguồn thải nguy hại được nghiêm túc kiểm tra, đôn đốc tại các KCN. Chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh được từng cơ sở trong KKT, KCN ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. Đa số các doanh nghiệp trong KCN đã có biện pháp phân loại và lưu giữ tạm thời trước khi thu gom đến nơi xử lý. Do vậy, về cơ bản, việc thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại được đảm bảo.

Do quy mô và tính chất đặc thù của KKT, bao gồm nhiều khu chức năng như khu thương mại, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị... do vậy, các khu kinh tế không có hệ thống XLNT chung cho toàn bộ KKT như mô hình đang áp dụng tại KCN hiện nay. Do vậy, đối với các dự án tập trung trong KCN thuộc KKT sẽ được xử lý nước thải thông qua hệ thống XLNT tập trung của KCN trong KKT.

4. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN, KKT

4.1. Về đầu tư nước ngoài

Ước tính trong 09 tháng đầu năm 2021, các KCN, KKT trên cả nước đã thu hút được khoảng 453 dự án đầu tư mới và 590 dự án tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 10,2 tỷ USD (tăng 8,7% về số vốn đăng ký mới và tăng thêm so với cùng kỳ năm 2020).

Lũy kế đến cuối tháng 9/2021, các KCN, KKT trên cả nước có khoảng 10.975 dự án sản xuất kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 230,1 tỷ USD. Trong đó, có khoảng 8.257 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 160,2 tỷ USD, chiếm 69,6% vốn đầu tư đăng ký.

4.2. Về đầu tư trong nước

Ước tính trong 09 tháng đầu năm 2021, các KCN, KKT trên cả nước đã thu hút được khoảng 435 dự án đầu tư mới và 160 dự án tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 189,5 nghìn tỷ đồng (tăng 7,2% về số vốn đăng ký mới và tăng thêm so với cùng kỳ năm 2020).

Lũy kế đến cuối tháng 9/2021, các KCN, KKT trên cả nước có khoảng 9.900 dự án sản xuất kinh doanh còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,54 triệu tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 7.043 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 1,15 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 45,4% vốn đầu tư đăng ký.

5. Tình hình sản xuất kinh doanh trong các KCN

Ước tính trong 9 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các KCN, KKT như sau:

- Tổng doanh thu đạt khoảng 153 tỷ USD, tăng khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm 2020.

- Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt khoảng 110,7 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2020.

- Đóng góp vào NSNN khoảng 102,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, mức doanh thu, xuất khẩu đạt được mức tăng là nhờ mức tăng của các dự án của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhiều dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các KCN bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên mức tăng này không đạt kỳ vọng.

Vụ Quản lý khu kinh tế
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 9523
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.