Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021
English
a A
Ngày 25/10/2021-19:27:00 PM
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ một số vấn đề về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
(MPI) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều ngày 25/10/2021, sau khi Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình

Thay mặt cho cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn các ý kiến góp ý rất sâu sắc, trách nhiệm đối với dự án Luật. Chính phủ và cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để rà soát và hoàn thiện dự án Luật một cách tốt nhất.

Giải trình, làm rõ một số nội dung được các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, phạm vi điều chỉnh được dựa trên các nguyên tắc và phương pháp thống kê đã được quốc tế công nhận; các quy định của Luật Thống kê và các luật chuyên ngành có liên quan; khả năng có thể tính toán, xác định, đo lường; thực tiễn triển khai ở các quốc gia khác. Điều này có nghĩa là dựa trên cả tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm, thông lệ quốc tế. Ban đầu Chính phủ dự kiến là chỉ sửa Điều 18, tuy nhiên sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu phải xem xét toàn diện các vấn đề liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với các bộ, ngành cũng đã rà soát một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, một số vấn đề quá lớn và cần phải có thời gian nghiên cứu kỹ. Trước mắt, dự thảo Luật Thống kê tập trung vào một số nội dung như trong Tờ trình để kịp thời phục vụ cung cấp thông tin số liệu cho công tác chỉ đạo, điều hành, phù hợp với các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và có thể thực hiện được ngay.

Về "Khái niệm phải thống nhất" được quy định tại Điều 1, điều này được hiểu là phải thống nhất về chuyên môn và nghiệp vụ chứ không phải thống nhất về số liệu; phải đồng bộ, thống nhất từ trung ương xuống địa phương về nội dung, phương pháp, quy trình biên soạn, trình tự thủ tục, các bước tiến hành, thời gian thực hiện. Chính phủ sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh lại điều này theo hướng đối với thông tin thống kê của các chỉ tiêu cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia phải thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê với cơ quan trung ương trước khi công bố. Trong trường hợp không thống nhất thì thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương công bố và chịu trách nhiệm.

Về điều khoản chuyển tiếp, sau khi luật được thông qua Chính phủ sẽ ban hành Chương trình điều tra, thống kê quốc gia và chế độ báo cáo này. Tuy nhiên, cần phải có một thời gian nhất định, do vậy điều khoản chuyển tiếp cần phải kéo dài cho các chương trình và các chế độ đang thực hiện cho đến ngày 31/12/2022, sau đó những quy định mới được ban hành và sẽ bãi bỏ các quy định cũ.

Bộ trưởng cũng giải trình, làm rõ các vấn đề về bổ sung một số chỉ tiêu hoặc là tách, nhập một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia, như liên quan đến bình đẳng giới, dân tộc, trẻ em, bạo lực, môi trường, đất ở, đất sản xuất…

Luật Thống kê (sửa đổi) số 89 năm 2015 bao gồm 186 chỉ tiêu và Dự thảo lần này bổ sung thêm một số chỉ tiêu để cập nhật với tình hình mới như kinh tế số, phát triển vùng, vấn đề môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế bao trùm,… tổng cộng là 222 chỉ tiêu. Việc này các bộ, ngành cũng đã rà soát rất nhiều. Ban Soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến và nghiên cứu tiếp để hoàn thiện dựa trên 5 nguyên tắc. Thứ nhất, đây phải là chỉ tiêu quốc gia, ở cấp quốc gia. Vì trên thực tế, còn có các chỉ tiêu nằm ở các bộ, các ngành và địa phương. Sau khi Luật này được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng với các bộ, ngành và địa phương rà soát lại các chỉ tiêu ở cấp dưới của cấp quốc gia đang thực hiện ở các bộ, ngành.

Thứ hai, sự cần thiết và tính cấp bách. Thứ ba, khả năng thực hiện. Thứ tư, nguồn lực liên quan đến ngân sách, nhân lực, thời gian. Thứ năm, thông lệ quốc tế và tình hình thực tế cũng như là hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Về trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan thống kê trung ương trong việc biên soạn các chỉ tiêu quốc gia, trong đó có phân tổ theo vùng sẽ được quy định cụ thể tại Nghị định quy định về nội dung các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Trong 222 chỉ tiêu hiện nay thì đã có 130 chỉ tiêu liên quan có yếu tố phân tổ vùng liên quan đến vùng trong Luật này, Thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương sẽ công bố và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu liên quan đến cấp vùng và liên quan đến vùng.

Về vấn đề tăng cường công nghệ thông tin, Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng tôi cũng đã ý thức được và cố gắng ở một mức độ cao nhất là sử dụng triệt để công nghệ thông tin để đảm bảo thời gian rút ngắn, chính xác, chi phí thấp và đến nay đã được cải tiến rất mạnh. Trong thời gian tới, cố gắng tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao nhất để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê.

Các đại biểu đã ủng hộ sự cần thiết ban hành Luật. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận, Ban Soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để rà soát và hoàn thiện dự án Luật một cách tốt nhất./.