Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022
English
a A
Ngày 08/12/2021-12:28:00 PM
Hội thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư: Tình hình triển khai và các giải pháp trong thời gian tới

Ảnh minh hoạ
(MPI) – Ngày 08/12/2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Tình hình triển khai và các giải pháp trong thời gian tới (CMCN 4.0).

Hội thảo là một hoạt động trong nhiệm vụ theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 (Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó CIEM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối thực hiện. Hội thảo đã đưa ra khái lược về tình hình thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg, cơ hội và thách thức triển khai Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 và ứng dụng công nghệ thông qua chuyển đổi thông minh.

Tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, CIEM Hồ Công Hòa đã trình bày khái quát về tình hình sau 1 năm triển khai Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 đến năm 2030. Các Bộ, ngành và địa phương đang đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN 4.0; chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược CMCN 4.0 vào các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch ngành/lĩnh vực; chủ động tham gia CMCN 4.0, ban hành các các chương trình, kế hoạch triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chính phủ điện tử, đổi mới sáng tạo; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực bước đầu có sự đổi mới; nội dung, chương trình đào tạo đã tiếp cận với nội dung cuộc CMCN 4.0, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin. Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập khoa Kinh tế số nhằm đào tạo bậc cử nhân đầu tiên về kinh tế số ở nước ta. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được hình thành và phát triển mạnh mẽ. Lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) cũng có chuyển biến tích cực. Các chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghệ cao, chính sách ưu đãi về thuế, đất đai được Chính phủ ban hành đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp trong nước, thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 cũng mang lại một số khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện. Việc ban hành các văn bản pháp lý, đề án, chương trình triển khai luật còn chậm, thiếu các hướng dẫn, dẫn đến những khó khăn cho việc triển khai trong thực tế, đặc biệt là đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp. Cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nói riêng còn rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao còn hạn chế. Đặc biệt, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi thức đẩy CMCN 4.0.

Để thúc đẩy, tận dụng tốt các thành quả của CMCN 4.0, các Bộ, ngành và địa phương cần đẩy nhanh quá trình thể chế hóa quan điểm của Đảng về phát triển CMCN 4.0, đặc biệt là Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với xu hướng phát triển của CMCN 4.0, đồng thời đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn văn bản pháp luật. Các Bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ, hỗ trợ chuyển giao và phát triển công nghệ trong các doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực cho CMCN 4.0, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao có thể làm chủ các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 226
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.