Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 05/01/2022-09:54:00 AM
Công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) - Ngày 24/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 9137/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính năm 2021.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Báo cáo, trong năm 2021, về cải cách thể chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng, trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các Luật, Nghị định, Quyết định và ban hành các Thông tư theo thẩm quyền đúng tiến độ đề ra. Cụ thể, trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; phối hợp với Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật, trong đó có Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp; lập đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu và Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định, 04 dự thảo Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư hướng dẫn các hoạt động thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Bộ đã nghiên cứu ban hành, trình ban hành nhiều đề án, báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế các tỉnh, vùng miền trong cả nước.

Bộ thực hiện đánh giá tác động 135 thủ tục hành chính (TTHC); trong đó 65 TTHC có biểu mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 66 TTHC có biểu mẫu tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 04 TTHC tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, năm 2021, Bộ ban hành 06 quyết định công bố TTHC với tổng số 229 TTHC, trong đó, ban hành mới 22 TTHC; sửa đổi, bổ sung 118 TTHC; bãi bỏ, hủy công khai 89 TTHC. Tính đến ngày 15/12/2021, tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ là 231 TTHC, gồm 67 TTHC cấp Trung ương, 140 TTHC cấp tỉnh, 21 TTHC cấp huyện và 03 TTHC cấp xã. Toàn bộ các TTHC và các văn bản liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ đều được đăng tải kịp thời tại chuyên mục “Công bố thủ tục hành chính” trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Năm 2021, Bộ tiếp nhận và giải quyết 12.502 hồ sơ TTHC, lĩnh vực đấu thầu tiếp nhận và giải quyết 11.933 hồ sơ TTHC, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài tiếp nhận 207 hồ sơ, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp nhận 113 hồ sơ, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam đã thực hiện tiếp nhận và phê duyệt 249 hồ sơ dự án và văn kiện dự án.

Bộ công bố 20 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, 07 TTHC tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ. Về việc xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử, Bộ đã triển khai Phần mềm một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.mpi.gov.vn; https://motcua.mpi.gov.vn theo hình thức thuê dịch vụ.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, Bộ thường xuyên thực hiện cung cấp thông tin, các văn bản về chính sách; hướng dẫn phục vụ người dân, doanh nghiệp, cung cấp các biểu mẫu điện tử phục vụ việc lập, gửi báo cáo và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Cổng thông tin điện tử của Bộ có các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân; chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.

Về hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nội bộ. Ứng dụng có hiệu quả các Hệ thống: quản lý thông tin tổng thể; hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ tích hợp với hệ thống của Chính phủ; tưu trữ điện tử; hệ thống Thư điện tử; ứng dụng chữ ký số; phần mềm Quản lý tiền lương… Trong năm 2021, Bộ đã xây dựng và triển khai bổ sung chức năng số hóa giấy ủy quyền của Bộ và các đơn vị trên Hệ thống thông tin tổng thể của Bộ.

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục cung cấp thông tin chính thống của Bộ trên Cổng thông tin điện tử và các trang tin điện tử theo các quy định của pháp luật, truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC; Duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin chuyên mục “Bộ thủ tục hành chính” trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ.

Bộ đã xây dựng thử nghiệm Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa chỉ https://quyhoachquocgia.mpi.gov.vn để công khai các thông tin liên quan về quy hoạch. Trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Hệ thống này để phù hợp theo quy định tại Luật Quy hoạch và triển khai, vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước phục vụ cho hoạt động quy hoạch, bao gồm hồ sơ quy hoạch, các dữ liệu về tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia đã được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên.

Bộ đã hoàn thành việc thử nghiệm kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Hiện nay đang trong quá trình thực hiện việc điện tử hóa và cung cấp dữ liệu theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục phát triển các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo lộ trình của Chính phủ và kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tại Bộ theo Quyết định số 1265/QĐ-BKHĐT ngày 13/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tại Bộ giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng các quy chế, kế hoạch để tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ số, Bộ đã ban hành 05 Kế hoạch, xây dựng các chính sách, quy định về quản lý, triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng thống nhất trong Bộ.

Về phát triển hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và nâng cấp hạ tầng Hệ thống mạng nội bộ, Trung tâm dữ liệu và các ứng dụng của Bộ. Tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 2.0 được ban hành tại Quyết định số 1433/QĐÐ-BKHĐT ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về bảo đảm an toàn thông tin, tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, Bộ đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2018 về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 987
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.