Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 26/01/2022-08:00:00 AM
Xin ý kiến dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia
(MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Dự thảo đang được xin ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Chương trình điều tra thống kê quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016, (Chương trình điều tra số 43), được xây dựng trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 (Luật số 89), bao gồm 186 chỉ tiêu thống kê, Chương trình điều tra số 43 về cơ bản đã đáp ứng thông tin đầu vào quan trọng cho Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tuy nhiên, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021 (Luật số 01), bao gồm 230 chỉ tiêu thống kê quốc gia. Để thu thập tổng hợp, biên soạn 230 chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật số 01, Chương trình điều tra số 43 đã bộc lộ hai hạn chế bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung. Thứ nhất, Chương trình điều tra số 43 không đáp ứng đủ nhu cầu thông tin đầu vào của 230 chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật số 01.

Thứ hai, thông tin thu thập của một số cuộc điều tra thống kê không còn phù hợp, do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vai trò và sự tác động mạnh mẽ của lĩnh vực logistics, do đó chưa có thông tin phản ánh đầy đủ sự vận động của các hiện tượng kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, nhu cầu thông tin của Đảng, Chính phủ và của Nhà nước đòi hỏi ngày càng cao để đáp ứng mục tiêu quản lý, vận hành đất nước trong quá trình phát triển và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nên cần thiết phải sửa đổi bổ sung, hoàn thiện nguồn thông tin đầu vào để đáp ứng nhu cầu thông tin của các cấp, các ngành; tên gọi và nội dung của một số cuộc điều tra cần thay đổi cho phù hợp với thay đổi về yêu cầu thông tin; một số cuộc điều tra thực tế trong những năm qua không tiến hành được vì nhiều nguyên nhân khác nhau,...

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê theo Luật số 01, Chương trình điều tra thống kê quốc gia cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung thông tin thu thập vào một số cuộc điều tra thống kê và bổ sung một số cuộc điều tra thống kê mới vào danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia, đây là các cuộc điều tra thống kê nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong thời kỳ mới.

Theo Dự thảo, Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia của các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đây là căn cứ để các Bộ, ngành chủ động xây dựng kế hoạch các cuộc điều tra, xây dựng phương án điều tra, kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí, quyết định các cuộc điều tra thống kê.

Dự thảo Chương trình sửa đổi ba nội dung, bao gồm: nhóm các cuộc điều tra thống kê sửa đổi tên cuộc điều tra, thời kỳ, thời điểm và cơ quan chủ trì thực hiện điều tra; nhóm các cuộc điều tra thống kê đề xuất lồng ghép, sắp xếp quy hoạch lại; các cuộc điều tra thống kê loại bỏ ra khỏi chương trình điều tra thống kê quốc gia. Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 9 nội dung và 45 cuộc điều tra, trong đó có 03 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia và 42 cuộc điều tra ở các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, Nhóm 01: điều tra thống kê về lĩnh vực dân số, lao động việc làm và mức sống dân cư; Nhóm 02: điều tra thống kê về lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Nhóm 03: điều tra thống kê về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; Nhóm 04: điều tra thống kê về giá; Nhóm 05: điều tra thống kê về vốn đầu tư, xây dựng và tài khoản quốc gia; Nhóm 06: điều tra thống kê về lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông; Nhóm 07: điều tra thống kê về lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch và xã hội./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 949
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.