Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 11/03/2022-00:41:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk

Nội dung kiến nghị (số 31 tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP):

(1) Về vướng mắc về thủ tục đầu tư liên quan đến quy định tại 03 Luật: Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đất đai 2013 và Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo quy định của 03 Luật nêu trên, các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua một trong các hình thức: đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu áp dụng khi nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư. Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật đất đai 2013, Luật Đầu tư 2020 theo hướng:

- Các dự án thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, chỉ áp dụng đối với quỹ đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước và việc thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư (để quản lý dự án) được thực hiện sau khi Nhà đầu tư đã trúng kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

- Các dự án thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chỉ áp dụng đối với dự án do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập, phê duyệt phương án lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đã có quỹ đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước, việc chấp thuận chủ trương đầu tư (để quản lý dự án) được thực hiện sau khi nhà đầu tư đã trúng thầu dự án được lựa chọn.

Đối với dự án khác có quỹ đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của nhà đầu tư do nhà đầu tư đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất khác (trừ đất thuộc quyền sử dụng của Nhà nước), dự án sản xuất kinh doanh phi thương mại chuyển thành dự án nhà ở, khu đô thị... thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu. Hủy bỏ các quy định của Luật Đất đai năm 2013 trái với quy định của Luật Đầu tư.

(2) Quốc hội đã ban hành cơ chế đặc thù cho các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng và tiếp tục xem xét ban hành cơ chế đặc thù cho thành phố Cần Thơ; cử tri đề nghị quan tâm xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho tỉnh Đắk Lắk nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng để tiếp tục thực hiện kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sớm trở thành đô thị Trung tâm vùng Tây Nguyên.

(3) Về vướng mắc giữa Luật đầu tư năm 2020 và Luật Lâm nghiệp năm 2017 đối với quy định liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng

Theo Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư đều không quy định thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phải được thực hiện trước hay sau chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ quy định trình tự đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ, không hướng dẫn đối với địa phương. Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 83/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp quy định: “4. Đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng, thì chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”. Cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật đầu tư quy định rõ, trong giai đoạn đầu tư phải có ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án (khi đủ điều kiện chuyển đổi theo quy định của Luật Lâm nghiệp), có thể được thực hiện trước hoặc sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trả lời:

1. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể 02 hình thức nhà nước giao đất, cho thuê đất, gồm: (1) giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; (2) giao đất, cho thuê đất theo hình thức không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu; việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đầu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Về kiến nghị thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi nhà đầu tư trúng đấu giá, đấu thầu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Đầu tư: “Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư”. Theo quy định này, đối với dự án đầu tư thuộc diện đấu giá, đấu thầu và thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi tổ chức đấu giá, đấu thầu. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư là cơ sở để tổ chức đấu giá, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Về những vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư giữa Luật Đất đai, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, sẽ nghiên cứu và có ý kiến trong quá trình xây dựng Luật Đất đai và Luật Đấu thầu (sửa đổi). Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; trong đó, có xem xét, bổ sung các luật và quy định có liên quan như Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.

2. Triển khai kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị, trong đó đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù triển khai Kết luận 67-KL/TW của Bộ Chính trị đối với thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Căn cứ trên đề xuất của UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản số 4688/BKHĐT-KTĐPLT ngày 16/7/2021 và số 5839/BKHĐT-KTĐPLT ngày 01/9/2021 gửi UBND tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng chính sách đặc thù; đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi làm việc ngày 28/9/2021 với UBND tỉnh Đắk Lắk để thảo luận về các nội dung chính sách đề xuất.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành có liên quan và phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện Đề án, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi báo cáo Quốc hội thông qua.

3. Việc lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp đối với dự án đầu tư có đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: điểm b khoản 3 Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đã quy định lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đã quy định lấy ý kiến thẩm định của các sở, UBND cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 233
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.