Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 10/06/2022-16:05:00 PM
Phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022
(MPI) - Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc, khẩn trương tập trung triển khai hiệu quả, thực chất, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022.

Trên đây là nội dung của Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3624/BC-BKHĐT ngày 03/6/2022. Các bộ, cơ quan, địa phương đã quyết tâm, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Hầu hết các cơ chế, chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình) đã được khẩn trương ban hành, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần chia sẻ khó khăn của người dân và doanh nghiệp, được người dân, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, tình hình triển khai một số nhiệm vụ cụ thể còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, khẩn trương, quyết liệt hơn nữa, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu; trong đó, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách còn lại để triển khai Chương trình, bảo đảm hiệu quả, dễ triển khai, dễ đánh giá, tránh trục lợi chính sách.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, dự kiến danh mục dự án và mức vốn bố trí cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình, bảo đảm theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ theo quy định của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình thuộc lĩnh vực y tế theo Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung chính sách mới ban hành đến các cấp, các ngành để đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống; theo dõi sát sao, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo để xem xét, chỉ đạo.

Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc, tiêu chí tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CPngày 30/01/2022 của Chính phủ, thông báo của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình tại Văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022, khẩn trương triển khai, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư (phê duyệt chủ trương đầu tư), bảo đảm đúng thời hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không được để chậm trễ.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 đối với các nhiệm vụ, dự án dự kiến bố trí từ Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn, các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các nhiệm vụ, dự án đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 phải có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công (dự án được phê duyệt Quyết định đầu tư) và cam kết giải ngân toàn bộ số vốn được bổ sung trong niên độ ngân sách năm 2022.

Tổng hợp danh mục nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tổng hợp danh mục nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư 02 năm 2022 - 2023 của các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình và xem xét, quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, khẩn trương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phân cấp cho các địa phương làm cơ quan chủ quản theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn về việc chỉ định thầu các trường hợp thuộc thẩm quyền của các bộ, cơ quan (trong đó có việc chỉ định thầu tư vấn thiết kế dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025).

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; chỉ ban hành mới cơ chế, chính sách chi ngân sách khi có nguồn tài chính đảm bảo. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2022 chưa phân bổ (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định) để bổ sung nguồn lực thực hiện Chương trình theo khoản 2 Mục IV Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; bảo đảm chất lượng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham mưu, nêu rõ chính kiến và đúng thời hạn quy định. Khẩn trương triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV ngay sau khi được ban hành.

Bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ưu tiên nguồn lực, sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; trong đó khẩn trương trình ban hành các văn bản quy định chi tiết các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh thực hiện lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả.

Tập trung triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời giải trình Quốc hội đối với 02 dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết này; kịp thời xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề mới phát sinh trong các lĩnh vực./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 654
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.