Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022
English
a A
Ngày 20/06/2022-09:27:00 AM
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành Báo cáo số 4061/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành và trình ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật để cải cách thể chế. Triển khai cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Thường xuyên thực hiện việc cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (do Bộ chủ trì soạn thảo). Thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ thực hiện đánh giá tác động của 17 thủ tục hành chính và ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2022 tại Quyết định số 37/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022. Hiện tại, Bộ đang thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu quy định tại Luật Đấu thầu sửa đổi và nhóm thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của hợp tác xã quy định tại Luật Hợp tác xã sửa đổi.

Thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ đã tiến hành cập nhật, công khai các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Cổng tham vấn doanh nghiệp. Đến nay, Bộ đã hoàn thiện việc cập nhật 291 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong đó 128 quy định đã được phê duyệt công khai; 06 quy định chờ duyệt; bãi bỏ 22 quy định; sửa đổi, bổ sung 02 quy định; 133 quy định đang được cập nhật hoàn thiện.

Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 226 thủ tục hành chính, trong đó gồm 64 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 138 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 21 thủ tục hành chính cấp huyện và 03 thủ tục hành chính cấp xã. Toàn bộ các thủ tục hành chính và các văn bản liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ đều được đăng tải kịp thời tại chuyên mục “Công bố thủ tục hành chính” trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ phận Một cửa của Bộ đã được tổ chức theo mô hình tập trung, thống nhất từ năm 2018. Đồng thời, Bộ đã và đang triển khai việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 753/KH-BKHĐT ngày 09/02/2021. Việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính chủ yếu đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu đối với các thủ tục hành chính về đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ... Đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện tập trung toàn quốc trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ năm 2010. Do đó, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được xử lý dưới dạng thông tin số và lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ tiếp nhận và giải quyết 5.410 hồ sơ thủ tục hành chính. Tất cả hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ đều được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ đã tiếp nhận 33 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính, các phản ánh, kiến nghị đã hoàn thành xử lý và công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Tiếp nhận và trả lời 112 ý kiến của các cán nhân, tổ chức liên quan đến chính sách và quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ đã tích hợp và cung cấp dịch vụ công cho 54 thủ tục hành chính dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gồm các thủ tục hành chính về lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và lĩnh vực đấu thầu.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã hoàn thành việc rà soát các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 256
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.