Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022
English
a A
Ngày 21/06/2022-07:58:00 AM
Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) - Thực hiện nhiệm vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, quý II năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện đánh giá tác động 13 thủ tục hành chính tại Nghị định số 23/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thực hiện thẩm định 03 thủ tục hành chính có biểu mẫu và nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tính đến ngày 15/6/2022, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 226 thủ tục hành chính, gồm 64 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 138 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 21 thủ tục hành chính cấp huyện và 03 thủ tục hành chính cấp xã. Toàn bộ các thủ tục hành chính và các văn bản liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ đều được đăng tải kịp thời tại chuyên mục “Công bố thủ tục hành chính” trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong quý II/2022, Bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 4.012 thủ tục hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hằng ngày tại Cục Quản lý đấu thầu, Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Phát triển doanh nghiệp và Bộ phận một cửa của Bộ đặt tại Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, Bộ thường xuyên thực hiện cung cấp thông tin, các văn bản về chính sách và các hướng dẫn phục vụ người dân và doanh nghiệp, cung cấp các biểu mẫu điện tử phục vụ việc lập và gửi báo cáo và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Cổng thông tin điện tử của Bộ có các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân; chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để triển khai các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong quý II/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện và nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức cũng như Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ và thực tế tại địa phương trong năm 2022 đã được đưa vào Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm quý III/2022 đó là tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục duy trì và thường xuyên thực hiện các hoạt động trên Cổng Dịch vụ công của Bộ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc cung cấp một số dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tiếp tục thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ theo đúng quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát lại danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Tiếp tục triển khai thực hiện việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Rà soát, công bố thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì xây dựng ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành. Cập nhật, công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến; bổ sung hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 220
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.