Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 25/07/2022-15:51:00 PM
Báo cáo danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách địa phương bao gồm cả vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên. Do đó việc sắp xếp danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương thuộc thẩm quyền địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian qua khi lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Trung ương yêu cầu phải đăng ký chi tiết danh mục từng dự án để trình Quốc hội phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Như vậy, việc phân quyền chưa đầy đủ, thẩm quyền quyết định dự án vẫn là Quốc hội.

Trả lời:

Điều 49 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đó tại Khoản 6 quy định một trong nội dung trong Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền là “Sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án trong trung hạn phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm”.

Do đó, một trong những nội dung theo yêu cầu của Luật khi Chính phủ báo cáo Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn là phải báo cáo toàn bộ danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo thứ tự ưu tiên để làm cơ sở cho Quốc hội quyết định Kế hoạch trung hạn. Đây là một trong những nội dung làm căn cứ để Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, gồm các nội dung sau đây:

- Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước của cả nước.

- Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách từng địa phương;

- Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, dự kiến mức phân bổ cho từng Bộ, cơ quan trung ương và mức vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương;

- Danh mục và mức vốn của các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia;

- Giải pháp, chính sách chủ yếu để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2189
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.