Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 02/08/2022-15:25:00 PM
Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử.

Chương trình hành động nhằm tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động báo chí, truyền thông nói chung và hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đề cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo; triển khai và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” nói chung và các mục tiêu, nhiệm vụ về truyền thông của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” báo chí; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê và các cơ quan báo chí thuộc Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như: quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạnh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm đúng nguyên tắc của báo chí cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ quan báo chí, bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Thực hiện sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, Nhà nước về báo chí, hoạt động của các cơ quan báo chí theo quy định, hướng vẫn của cấp có thẩm quyền; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp có liên quan để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao các cơ quan báo chí thuộc Bộ tổ chức nghiên cứu, quán triển nội dung Kế hoạch số 156-KH/BTGTW tới toàn thể cán bộ, viên chức, người làm báo của đơn vị; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ được giao của đơn vị mình; nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, Chương trình hành động của Bộ và của đơn vị; định kỳ 6 tháng/lần báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 202
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.