Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 08/09/2022-08:38:00 AM
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh
(MPI) - Ngày 07/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc; trách nhiệm của thành viên, cơ quan thường trực; chế độ thông tin, báo cáo; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh (Ban Chỉ đạo). Quy chế áp dụng đối với thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo Quyết định, Phó Trưởng Ban (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng) có trách nhiệm giúp Trưởng ban điều hành, giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban.

Chỉ đạo tổng hợp xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng ban xem xét, quyết định; đề xuất Trưởng ban chủ trì các cuộc họp đột xuất để giải quyết những vấn đề phát sinh, các đề xuất, kiến của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và đề xuất thành phần tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; tổng hợp báo cáo định kỳ của Ban Chỉ đạo; chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban phân công, ủy quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo được Trưởng ban giao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, cụ thể: giúp Ban Chỉ đạo, Trưởng ban và Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Chỉ đạo, Trưởng ban các chủ trương, định hướng, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới các cơ chế, chính sách, giải pháp về triển khai thực hiện tăng trưởng xanh nằm ngoài phạm vi các nhiệm vụ, hoạt động đề ra tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và các hoạt động liên quan khác.

Trong trường hợp cần thiết, đề xuất Ban Chỉ đạo, Trưởng ban về các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Trưởng ban giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo được làm việc với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển tham gia triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và các hoạt động liên quan khác.

Về chế độ làm việc, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng ban; Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban; các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ ít nhất 1 lần/năm và họp bất thường khi cần thiết theo quyết định của Trưởng ban. Ngoài việc họp trực tiếp để thảo luận, cơ quan thường thực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan và nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, trường hợp phát sinh bất cập, vướng mắc, thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung cụ thể gửi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 933
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.