Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 09/09/2022-15:20:00 PM
Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025
(MPI) - Ngày 08/9/2022, Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-HĐĐPTDMNPB về Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng phê duyệt danh sách các Phó Chủ tịch, các Ủy viên của Hội đồng điều phối vùng.

Văn phòng Hội đồng điều phối vùng đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn phòng Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hội đồng điều phối vùng, Thường trực Hội đồng điều phối vùng, Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng; hướng dẫn, phối hợp hoạt động của các tổ giúp việc điều phối cấp bộ và cấp địa phương theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy viên Thường trực Hội đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Văn phòng Hội đồng điều phối vùng bảo đảm đủ nhân lực (công chức kiêm nhiệm) để thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo và công chức của Văn phòng Hội đồng điều phối vùng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định, được bố trí trong phạm vi biên chế công chức được giao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quy chế quy định về tổ chức hoạt động và phối hợp của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025 (Hội đồng điều phối vùng) được Thủ tướng Chính phủ thành lập, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ để thực hiện mục tiêu định hướng phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Theo quy chế, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều phối vùng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị chương trình và nội dung hoạt động của Hội đồng điều phối vùng, chủ trì các cuộc họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng; chủ trì các cuộc họp khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì các buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương trong vùng trung du và miền núi phía Bắc để giải quyết các vấn đề cụ thể có liên quan đến liên kết vùng, liên vùng và Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc. Ký các văn bản điều hành chung của Hội đồng điều phối vùng và Thường trực Hội đồng điều phối vùng, các báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Về nguyên tắc điều phối, Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025 có trách nhiệm tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thực hiện phối hợp bảo đảm nguyên tắc đồng thuận giữa các bộ, ngành; giữa các bộ, ngành với các địa phương và giữa các địa phương với nhau trong vùng. Việc chủ trì tổ chức thực hiện công tác phối hợp sẽ được giao cho bộ, ngành, địa phương nào có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan nhiều nhất đến lĩnh vực hoặc nhiệm vụ cần phối hợp đó. Ngoài ra, hoạt động điều phối được thực hiện thông qua Hội nghị Hội đồng điều phối vùng. Trên cơ sở nội dung các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, các bộ, ngành, địa phương trong vùng thảo luận để thỏa thuận, thống nhất và triển khai các nội dung thực hiện liên kết, phối hợp. Những vấn đề không đạt được sự đồng thuận hoặc vượt thẩm quyền quyết định của các bộ, ngành và địa phương trong vùng thì Văn phòng Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến chung, báo cáo Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về phương thức điều phối, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội đồng điều phối vùng và các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện danh mục các dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng (các công trình, dự án nằm trên địa bàn hai tỉnh trở lên hoặc nằm trên địa bàn của một tỉnh nhưng có tác động ít nhất đến một tỉnh khác để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội) trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định để tập trung nguồn lực, kêu gọi đầu tư.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Hội đồng điều phối vùng khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quy hoạch vùng và hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan phục vụ phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và các Ủy viên Hội đồng điều phối vùng, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng: Chỉ đạo và điều hành chung, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng điều phối vùng, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Hội đồng điều phối vùng. Hội đồng điều phối vùng gồm 5 Phó Chủ tịch là Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về chế độ thông tin, báo cáo của Hội đồng điều phối vùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này. Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm báo cáo định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của mình./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 988
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.