Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 20/09/2022-10:58:00 AM
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1576/QĐ-BKHĐT ngày 19/9/2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tăng cường lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã được Chính phủ ban hành; thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ được thụ hưởng bình đẳng trong lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Phụ nữ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nguồn: MPI

Mục đích của Kế hoạch là triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, trong đó chú trọng hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, góp phần thiết thực vào thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới hạn 2021-2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tế công tác bình đẳng giới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2030. Đồng thời có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong triển khai các nhiệm vụ.

Quyết định đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các giải pháp thực hiện. Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Kế hoạch của Bộ; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới các hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới; Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về bình đẳng giới, nhất là những người trực tiếp tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, làm công tác tư pháp, công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Chủ trì phối hợp với các bộ ngành, địa phương hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; xây dựng và triển khai Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực; thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, xây dựng và triển khai các phong trào thi đua về bình đẳng giới. Kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực công tác bình đẳng giới; Chủ động, tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới nhằm đảm bảo thực hiệu theo Kế hoạch đề ra./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1254
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.