Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 24/11/2022-11:41:00 AM
Hội nghị Thẩm định quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Xem tin ảnh)
(MPI) - Phát biểu tại Hội nghị Thẩm định quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng. Công tác quy hoạch phải phát huy được các tiềm năng, lợi thế của địa phương, sẵn sàng ứng phó với các thách thức mới thì chúng ta mới xây dựng được con đường phát triển trong tương lai.

Việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cần nhận diện các yếu tố mới, trong điều kiện hoàn cảnh mới để chủ động ứng phó với các thách thức. Từ bối cảnh mới, chúng ta nhận ra đâu là cơ hội, đâu là thách thức mới, sẵn sàng ứng phó vượt qua các thách thức, góp phần xây dựng đất nước phát triển.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: MPI

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bối cảnh lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh có những thuận lợi như có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất rõ về định hướng phát triển của đất nước đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Luật Quy hoạch, một số Nghị định, văn bản hướng dẫn, 5 quy hoạch cấp quốc gia và đặc biệt là quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, 2 quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua và đang hoàn thiện Hồ sơ trình Quốc hội xem xét thông qua. Những bản quy hoạch này được lập theo cách tiếp cận kết hợp quy hoạch phát triển và quy hoạch không gian; tích hợp đa ngành, xem xét, giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh để lựa chọn cho vùng, địa phương đó phương án phát triển tốt nhất, bền vững nhất trên cả 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và quốc phòng - an ninh.

Trong 5 năm qua, tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh Trà Vinh đạt được tốc độ khá cao so với cả nước và khu vực đồng bằng sông Cửu Long với 11,22%. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, quy mô nền kinh tế từng bước được cải thiện, GRPD theo giá hiện hành năm 2020 ước đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, gấp 1,81 lần so với năm 2015, đứng thứ 7/13 tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, với những hiệu quả kinh tế biển đem lại trong giai đoạn 2016-2020, Trà Vinh tự tin đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành Trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh đã xác định vùng phát triển kinh tế biển gồm khu vực ven biển các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú, đặc biệt là thị xã Duyên Hải với các giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cạnh tranh.

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo sự đột phá mới trong phát triển, hướng tới một khát vọng thịnh vượng, trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực, tập trung xây dựng được bản quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 để trình Hội đồng thẩm định xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia và các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến với ba nhóm vấn đề chính. Một là, xem xét tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp với quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch, bao gồm: sự phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Quy hoạch; Việc tích hợp các nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đưa vào nội dung quy hoạch tỉnh Trà Vinh; Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại Điều 20, Điều 21 và Điều 27 của Luật Quy hoạch.

Hai là, đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch Trà Vinh, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; Xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; Quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; Định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Trà Vinh, để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế biển. Đặc biệt là các nội dung như: Phương án phát triển hệ thống đô thị và nông thôn; Phương án phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; Danh mục dự án ưu tiên đầu tư, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng để kết nối với các tỉnh trong vùng như dự án giao thông vận tải. Ba là, cho ý kiến đối với Báo cáo thẩm định do Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị và gửi xin ý kiến.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, là tỉnh có 65km bờ biển, có khả năng kết nối thuận lợi với các tỉnh trong vùng và cả nước. Tận dụng được lợi thế trên, trong thời gian qua tỉnh Trà Vinh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng lợi thế và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo của tỉnh từ thành thị, đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc cải thiện đáng kể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Trà Vinh vẫn còn hạn chế, khó khăn là điểm nghẽn cản trở sự phát triển của tỉnh, cụ thể như tăng trưởng chưa bền vững, sản xuất còn phân tán, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn ít về số lượng, nhỏ về quy mô; kết cấu hạ tầng kỹ thuật và khu chức năng chưa đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển; thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu…

Nhận thức được những tồn tại, hạn chế trên, tỉnh Trà Vinh xác định nhiều giải pháp khắc phục; trong đó giải pháp đầu tiên là sớm lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có chất lượng, làm định hướng phát triển của tỉnh trong 10 năm, tầm nhìn 20 năm tới. Với vai trò, ý nghĩa to lớn đó, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 20/6/2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức lập quy hoạch, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chính trị hàng đầu cần phải ưu tiên hoàn thành và đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy trình, báo cáo, hội thảo, xin ý kiến các cấp, các ngành trong tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng và liền kề.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn. Ảnh: MPI

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ mở ra các cơ hội như có hành lang pháp lý, có không gian phát triển mới; phát huy có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Trà Vinh mong muốn nhận được ý kiến góp ý quý từ Hội đồng thẩm định, các bộ, ngành trung ương, các chuyên gia để tỉnh có 01 bản quy hoạch tốt nhất, mang tính khoa học và bền vững lâu dài để phục vụ công tác quản lý, điều hành của tỉnh giai đoạn mới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đề ra.

Về quá trình xây dựng quy hoạch, ông Châu Văn Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh Trà Vinh bám sát, tuân thủ đúng quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; tổ chức lấy kiến các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng và liền kề, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cùng với lập Quy hoạch, tỉnh cũng đã tổ chức lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu là thành viên Hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ cho ý kiến nhằm giúp tỉnh Trà Vinh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch đạt chất lượng cao nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền; giúp tỉnh Trà Vinh đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao, nằm trong nhóm dẫn đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với vị trí là một trung tâm kinh tế biển và trung tâm năng lượng sạch của Vùng./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2336
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.