Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 02/03/2023-16:07:00 PM
Thi hành Luật Đấu thầu
Câu hỏi của bạn đọc Nguyen Thanh, email: thanhdpihb@gmail.com.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trên địa ban tỉnh Hòa Bình còn có sự chưa thống nhất về thẩm quyền, trình tự thẩm định và áp dụng các Mẫu kèm theo Thông tư.

Để đảm bảo việc thực hiện các nội dung về lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định pháp luật, tránh dẫn đến hiểu sai đối với cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu. Đề nghị Quý cơ quan giải đáp về sự tuân thủ trong các trường hợp sau:

Tại khoản 2 Điều 104 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, quy định: “(2). Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung sau đây: a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư, trừ các gói thầu quy định tại Khoản 3 Điều này;…”.

Tuy nhiên tại của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó Điều 4, quy định: “(3). Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này” và tại Điều 6. Trình duyệt và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quy định: “(1). Chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; (2). Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; …..; (5). Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này để trình người có thẩm quyền phê duyệt”.

Và theo quy định tại Mẫu số 1 của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định: “Kính gửi: Ghi tên người có thẩm quyền” và tại phần “Nơi nhận: Tổ chức thẩm định”.

Tại khoản 34 Điều 4 của Luật Đấu thầu quy định: “Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật....”.

Tuy nhiên theo quy định về chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư là: “Thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư”.

Từ những nội dung nêu trên, kính đề nghị Quý cơ quan giải đáp một số nội dung sau:

- Về việc Chủ đầu tư “Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư” mà không gửi UBND tỉnh thì có sai với trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không?

- Về thực hiện theo các Mẫu tờ trình và Mẫu báo cáo thẩm định: Trong quá trình thực hiện một số nội dung chưa hoàn toàn tuân thủ theo Mẫu thì có vi phạm hay không?

- Theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ, quy định tại Điều 18. Vi phạm các quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: “1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: (b) Thực hiện không đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”. Như vậy có hành vi trên có bị xử phạt theo Nghị định nêu trên hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư, trừ các gói thầu quy định tại Khoản 3 Điều này.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, Chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mẫu tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, đơn vị xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình người có thẩm quyền và gửi đồng thời tới đơn vị thẩm định để thẩm định.

Theo đó, việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền, chủ đầu tư lập tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đồng thời đến Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 336
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.