Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2021

 • Tổng vốn thực hiện: 13.280 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 12.498,89 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 6.425,16 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.221,91 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 159.783 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 177.966 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 176.845 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.212 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 678 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 2.830 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.510 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.323,54 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 472,23 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 220,80 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 47 dự án

  - Tăng vốn: 46 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.635 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  19.500 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.300 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:990 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.985,13 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.134,17 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 322,29 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 79 dự án

  - Tăng vốn: 69 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 251 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  18.435 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  18.366 triệu USD

 • Nhập khẩu:14.290 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 3.914,01 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 496,17 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 262,20 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 108 dự án

  - Tăng vốn: 46 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 289 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  20.524 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.344 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.218 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.400 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.233,49 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 645,22 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 241,86 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 217 dự án

  - Tăng vốn: 102 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 417 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  22.042 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.939 triệu USD

 • Nhập khẩu:16.415 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.650 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 371,49 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.111,70 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 260,78 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 162 dự án

  - Tăng vốn: 79 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 271 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  17.400 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  17.256 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.188 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:2.090 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 721,40 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 256,96 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 297,65 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 191 dự án

  - Tăng vốn: 118 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 433 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  18.006 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  17.898 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.194 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.260 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 579,60 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 427,15 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 445,68 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 202 dự án

  - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 548 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.772 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  19.696 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.312 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.080 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.196,54 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 441,44 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 760,79 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 129 dự án

  - Tăng vốn: 78 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 317 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.049 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.856 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.295 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Vốn thực hiện:1.700 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.173,69 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.440,13 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 409,86 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 77 dự án

  - Tăng vốn: 39 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 110 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.103 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.990 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.571 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn