Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

 • Tổng vốn thực hiện: 12.800 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 6.350,36 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 7.512,09 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.913,28 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 161.260 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 184.663 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 182.999 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.135 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 676 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 2.425 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.612 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 387,96 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.270,26 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 443,50 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 103 dự án

  - Tăng vốn: 71 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 206 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.613 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.500 triệu USD

 • Nhập khẩu:20.000 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:1.068 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 243,81 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 2.324,21 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 326,10 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 80 dự án

  - Tăng vốn: 71 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  20.293 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.086 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.979 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.740 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 2.581,15 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 468,87 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 861,56 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 139 dự án

  - Tăng vốn: 86 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 334 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  22.207 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.943 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.564 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.500 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 484,28 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.225,74 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 196,27 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 132 dự án

  - Tăng vốn: 95 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 292 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  27.025 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  26.835 triệu USD

 • Nhập khẩu:22.845 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.790 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 419,07 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 322,85 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 155,18 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 124 dự án

  - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 313 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.155 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  23.958 triệu USD

 • Nhập khẩu:21.061 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:2.348 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 826,68 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.205,27 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 287,65 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 174 dự án

  - Tăng vốn: 92 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 368 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.063 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.873 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.075 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.512 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 780,19 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 422,94 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 307,89 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 175 dự án

  - Tăng vốn: 92 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 365 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.008 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  23.703 triệu USD

 • Nhập khẩu:20.203 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.230 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 627,23 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 271,96 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 335,15 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 208 dự án

  - Tăng vốn: 97 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 353 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.299 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  24.101 triệu USD

 • Nhập khẩu:20.533 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn