Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

 • Tổng vốn thực hiện: 22.396 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 12.446,22 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 10.117,81 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 5.154,10 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 234.660 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 276.462 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 274.143 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.036 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.107 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 3.566 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.612 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 387,96 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.270,26 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 443,50 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 103 dự án

  - Tăng vốn: 71 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 206 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.613 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.500 triệu USD

 • Nhập khẩu:20.000 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:1.068 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 243,81 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 2.324,21 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 326,10 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 80 dự án

  - Tăng vốn: 71 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  20.293 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.086 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.979 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.740 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 2.581,15 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 468,87 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 861,56 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 139 dự án

  - Tăng vốn: 86 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 334 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  22.207 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.943 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.564 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.500 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 484,28 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.225,74 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 196,27 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 132 dự án

  - Tăng vốn: 95 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 292 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  27.025 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  26.835 triệu USD

 • Nhập khẩu:22.845 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.790 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 419,07 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 322,85 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 155,18 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 124 dự án

  - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 313 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.155 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  23.958 triệu USD

 • Nhập khẩu:21.061 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:2.348 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 826,68 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.205,27 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 287,65 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 174 dự án

  - Tăng vốn: 92 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 368 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.063 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.873 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.075 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.512 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 780,19 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 422,94 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 307,89 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 175 dự án

  - Tăng vốn: 92 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 365 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.008 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  23.703 triệu USD

 • Nhập khẩu:20.203 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.230 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 627,23 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 271,96 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 335,15 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 208 dự án

  - Tăng vốn: 97 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 353 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.299 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  24.101 triệu USD

 • Nhập khẩu:20.533 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Vốn thực hiện:2.628 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 773,51 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 836,75 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 368,72 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 220 dự án

  - Tăng vốn: 93 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 272 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  26.132 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  26.137 triệu USD

 • Nhập khẩu:20.528 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Vốn thực hiện:2.022 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 2.805,56 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 391,61 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 509,32 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 215 dự án

  - Tăng vốn: 111 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 300 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  22.565 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  22.485 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.856 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Vốn thực hiện:2.230 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.591,69 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 795,50 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 286,85 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 242 dự án

  - Tăng vốn: 114 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 301 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.742 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.323 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.904 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 12

 • Vốn thực hiện:2.716 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 925,10 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 581,86 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.075,93 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 224 dự án

  - Tăng vốn: 113 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 268 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.360 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.199 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.112 triệu USD

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn