Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2021

 • Tổng vốn thực hiện: 19.740 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 15.245,40 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 9.014,77 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 6.893,16 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 218.283 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 246.741 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 245.031 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.738 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 985 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 3.797 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.510 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.323,54 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 472,23 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 220,80 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 47 dự án

  - Tăng vốn: 46 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.635 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  19.500 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.300 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:990 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.985,13 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.134,17 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 322,29 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 79 dự án

  - Tăng vốn: 69 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 251 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  18.435 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  18.366 triệu USD

 • Nhập khẩu:14.290 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 3.914,01 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 496,17 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 262,20 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 108 dự án

  - Tăng vốn: 46 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 289 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  20.524 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.344 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.218 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.400 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.233,49 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 645,22 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 241,86 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 217 dự án

  - Tăng vốn: 102 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 417 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  22.042 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.939 triệu USD

 • Nhập khẩu:16.415 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.650 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 371,49 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.111,70 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 260,78 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 162 dự án

  - Tăng vốn: 79 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 271 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  17.400 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  17.256 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.188 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:2.090 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 721,40 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 256,96 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 297,65 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 191 dự án

  - Tăng vốn: 118 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 433 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  18.006 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  17.898 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.194 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.260 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 579,60 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 427,15 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 445,68 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 202 dự án

  - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 548 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.772 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  19.696 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.312 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.080 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.196,54 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 441,44 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 760,79 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 129 dự án

  - Tăng vốn: 78 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 317 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.049 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.856 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.295 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Vốn thực hiện:1.700 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.173,69 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.440,13 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 409,86 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 77 dự án

  - Tăng vốn: 39 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 110 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.103 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.990 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.571 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Vốn thực hiện:1.870 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 520,03 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 664,22 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 407,60 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 163 dự án

  - Tăng vốn: 98 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 233 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  20.094 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  19.822 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.099 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Vốn thực hiện:1.950 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.038,83 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 932,44 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 753,64 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 202 dự án

  - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 403 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  22.124 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.826 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.657 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 12

 • Vốn thực hiện:2.640 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.187,65 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 992,96 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.510,01 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 161 dự án

  - Tăng vốn: 108 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 331 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  26.557 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  26.538 triệu USD

 • Nhập khẩu:22.744 triệu USD

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn