Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 01/06/2015-09:22:00 AM
Năm 2016 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 6,5 %
(MPI Portal) – Ngày 29/5/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chỉ thị số 11/CT-TTg yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Ảnh: Internet

Chỉ thị nêu rõ mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016: Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững; Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Về định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chỉ thị nêu rõ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 6,5 %. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, khuyến khích nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn... Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu đối với những mặt hàng không thiết yếu.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2015-2016. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, tập trung giảm nghèo bền vững. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Chỉ thị cũng nêu rõ nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương, trên cơ sở tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 5 năm 2016-2020 là 6,5 -7%, xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm 2016-2020 theo hướng tích cực. Đối với dự kiến kế hoạch vốn ODA cần rà soát chặt chẽ, thận trọng, mức vốn giải ngân đưa vào cân đối ngân sách nhà nước bảo đảm phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo các quy định của Luật Đất đai và các quy định hiện hành, năng lực quản lý của các chủ đầu tư các chương trình, dự án ODA.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến cân đối để làm cơ sở hướng dẫn cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư phát triển toàn xã hội, trong đó có kế hoạch đầu tư công. Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan làm việc với các bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nguồn nhân sách nhà nước của các bộ, ngành trung ương, vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho các địa phương và vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2016, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016./.

Mai Phương
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2749
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.