Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 29/03/2017-09:55:00 AM
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương
Chủ nhiệm đề tài: Th.s. Phạm Quang Huy

1. Tên đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1 Mục tiêu tổng quát:

Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp ra nhập thị trường, tăng tính minh bạch của môi trường kinh doanh.

2.2 Mục tiêu cụ thể:

- Xác định khung lý thuyết về quản lý chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

- Đánh giá được thực trạng công tác quản lý chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

- Đề xuất quan điểm và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương đến năm 2020.

3. Đối tượng nghiên cứu

Những nội dung cơ bản của công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

4. Phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung: Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước về chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và cũng là cơ quan hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

Do nội dung công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp là tương đối rộng, nên trong phạm vi nghiên cứu, đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu là công tác chuẩn hóa dữ liệu tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Về không gian: Nội dung công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Về thời gian: Thực trạng công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn từ năm 2011- 2015.

5. Phương pháp nghiên cứu

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu nhằm xác định khung lý thuyết về chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Thu thập tài liệu, số liệu phục vụ cho phân tích thực trạng công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp giai đoạn 2011- 2015.

Bước 3: Tiến hành phân tích thực trạng công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp giai đoạn 2011- 2015.

- Các phương pháp cụ thể: Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, phân tích số liệu để chứng minh cho vấn đề nghiên cứu.

- Nguồn số liệu của đề tài chủ yếu sử dụng số liệu thứ cấp từ các báo cáo về chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp giai đoạn 2011- 2015.

Bước 4: Trên cơ sở kết luận phân tích thực trạng, những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp đến năm 2020.

6. Dự kiến các kết quả đạt được

Đề tài có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn:

- Góp phần xây dựng lý luận về chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

- Trình bày, phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo cho các cán bộ làm công tác quản lý về đăng ký doanh nghiệp trong việc xây dựng các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Những nội dung cơ bản của công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

7. Kết cấu của Đề tài

Kết cầu đề tài gồm 3 Chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.


File đính kèm:
BAOCAODETAI.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1685
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.