Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022
English
a A
Ngày 12/04/2018-11:15:00 AM
Một số đề xuất thay đổi về cơ cấu, tổ chức của Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp
Chủ nhiệm Đề tài: Ths.Nguyễn Đức Tâm

1. Tên Đề tài: Một số đề xuất thay đổi về cơ cấu, tổ chức của Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

2. Chủ nhiệm Đề tài: Ths.Nguyễn Đức Tâm

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu tổng quát của Đề tài là thông qua nghiên cứu một số vấn đề lý luận và phân tích thực trạng về mô hình Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh Việt Nam, đồng thời tham khảo cách làm của các cơ quan ĐKKD có trình độ phát triển để đề xuất phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy kinh tế phát triển; hội nhập theo chuẩn chung của đăng ký kinh doanh thế giới.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tổng hợp và hệ thống hoá cơ sở lý luận về Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh Việt Nam hiện nay;

- Phân tích thực trạng hoạt động của Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh Việt Nam, trong đó tập trung vào các nội dung đánh giá cụ thể, làm rõ thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu, tổ chức của Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh Việt Nam;

- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về mô hình Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh trên thế giới, từ đó rút ra một số bài học có thể áp dụng tại Việt Nam;

- Đề ra phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

4. Đối tượng nghiên cứu

Cơ quan đăng ký kinh doanh từ cấp Trung ương, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp Trung ương. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Do vậy, nội dung đề tài nghiên cứu sẽ tập trung vào nghiên cứu Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh (bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp của cơ quan đăng ký kinh doanh) từ cấp Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, một số nội dung phân tích chỉ dừng lại ở Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tại cấp huyện sẽ đề cập ở phạm vi hẹp hơn.

- Về không gian: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện.

- Về thời gian: Thực trạng mô hình tổ chức Cơ quan Đăng ký kinh doanh từ năm 1990 đến nay.

6. Phương pháp nghiên cứu

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu nhằm xác định một số lý luận về mô hình hoạt động Cơ quan đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

Bước 2: Thu thập tài liệu, số liệu phục vụ cho phân tích thực trạng về tổ chức Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh từ năm 1990 đến nay.

Bước 3: Tiến hành phân tích thực trạng Mô hình tổ chức Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh từ năm 1990 đến nay.

- Các phương pháp cụ thể: Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, phân tích số liệu để chứng minh cho vấn đề nghiên cứu.

- Nguồn số liệu của đề tài chủ yếu sử dụng số liệu thứ cấp từ các tài liệu, báo cáo về công tác đăng ký kinh doanh 1990 đến nay.

Bước 4: Trên cơ sở phân tích thực trạng và những bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

7. Kết cấu của Đề tài

Kết cầu đề tài gồm 3 Chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chương 2: Thực trạng Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh từ năm 1990 đến nay.

Chương 3: Một số đề xuất về cơ cấu, tổ chức của Hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đăng ký doanh nghiệp giai đoạn 2017-2025.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2309
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.