Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
English
a A
Ngày 10/05/2022-20:15:00 PM
Huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
(MPI) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 10/5/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị công phu của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương minh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan; ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị đã đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất, đóng góp phương hướng, giải pháp để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 đã được giao tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 và Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt, đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tăng cường tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về nội dung, yêu cầu và những định hướng trong tổ chức thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Về phân bổ và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho bộ, ngành trung ương, địa phương để thực hiện, ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp để ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp và nguồn vốn đóng góp tự nguyện của người dân.

Về hoàn thiện các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các địa phương lồng ghép các nguồn vốn ngân sách trung ương được giao của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã được giao theo các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn các xã, huyện khó khăn.

Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt tới các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025; cần phải được triển khai sâu rộng từ trung ương đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương; phát huy được sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn cả nước./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2026
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.