Thứ hai, 00/00/2023
°

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 23/12/2022 - 11:52:00 | 1347 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2305/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2022 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 của Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Quyết định, Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm: (1) Xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát TTHC; (2) Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,… (3) Bảo đảm chất lượng các quy định về TTHC; (4) Bảo đảm tính công khai minh bạch của TTHC; (5) Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC; (6) Các hoạt động kiểm soát TTHC khác; (7) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Trong đó, việc xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát TTHC gồm 05 hoạt động: xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 (bao gồm cả Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC); xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát TTHC năm 2023 của Bộ; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các đơn vị thuộc Bộ; xây dựng Kế hoạch tổ chức đoàn công tác tại các địa phương trong nước để khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: tiếp tục thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quy định tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC và số hóa hồ sơ TTHC để sử dụng trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường mạng;…

Về bảo đảm tính công khai minh bạch của TTHC gồm: thống kê, công bố các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC của Bộ; nhập, đăng tải, công khai và khai thác dữ liệu TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; cập nhật, đăng tải, công bố, công khai các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu TTHC dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC gồm 04 hoạt động: duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin trên chuyên mục “Bộ TTHC” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; duy trì liên kết Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương; duy trì kết nối thông tin về cải cách TTHC của Bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chủ trì, hỗ trợ các đơn vị thực hiện việc sử dụng, khai thác, đồng bộ dữ liệu phân theo từng đơn vị của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Cổng dịch vụ công quốc gia và công khai kết quả đánh giá trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ.

Về các hoạt động kiểm soát TTHC khác, tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC do Văn phòng Chính phủ tổ chức; phổ biến kiến thức về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; xây dựng Báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC của Bộ và thực hiện việc cập nhật nội dung Báo cáo lên Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ; chuẩn bị nội dung cho các đồng chí Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ là Thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác