Thứ hai, 00/00/2023
°

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/09/2022 - 14:16:00 | 1417 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo số 6727/BKHĐT-VP gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý III năm 2022 của Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, trong quý III năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đánh giá tác động 31 TTHC, gồm: 03 TTHC tại Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi và 28 TTHC tại Dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi; thẩm định 04 TTHC có biểu mẫu và nội dung hướng dẫn tại 04 Thông tư do Bộ ban hành.

 Quý III năm 2022, Bộ đã tiếp nhận 20 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC. Trong đó, 15 phản ánh, kiến nghị đã hoàn thành xử lý, 05 phản ánh, kiến nghị đang trong thời gian xem xét cho ý kiến. Các phản ánh, kiến nghị sau khi được Bộ xem xét xử lý đều được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (đối với các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (đối với các phản ánh, kiến nghị gửi trực tiếp đến Bộ thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ)

Bên cạnh đó, Bộ đã tiếp nhận và trả lời 37 ý kiến của các cá nhân, tổ chức liên quan đến chính sách và quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, việc tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Bộ thực hiện theo Quyết định số 1453/QĐ-BKHĐT ngày 24/8/2022 công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Danh mục TTHC tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ. Hiện tại, Bộ có 27 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, 11 TTHC tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, Bộ thường xuyên thực hiện cung cấp thông tin, các văn bản về chính sách và các hướng dẫn phục vụ người dân và doanh nghiệp, cung cấp các biểu mẫu điện tử phục vụ việc lập và gửi báo cáo và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để tìm hiểu và thực hiện TTHC trực tuyến.

Cổng thông tin điện tử của Bộ có các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân; chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định củaNghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Tiếp tục duy trì và thường xuyên thực hiện các hoạt động trên Cổng Dịch vụ công của Bộ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện cung cấp một số dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tiếp tục thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Để việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC có kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC) lưu ý tính toán bố trí thời gian lấy ý kiến phù hợp đối với các văn bản (dự thảo Nghị quyết Chính phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,… hoặc văn bản mời họp) để các bộ, ngành có thời gian lấy ý kiến nội bộ và tổng hợp ý kiến của các đơn vị chuyên môn do hiện nay, trong thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát TTHC có rất nhiều đề án, nhiệm vụ cần triển khai lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác