Thứ hai, 00/00/2023
°

Tình kình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 31/08/2023 - 15:13:00 | 123 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 31/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

A. TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 và 8 THÁNG NĂM 2023

I. Những kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ

Tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung của Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế; Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị định 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và quy chế hoạt động Quỹ Bảo tồn di sản Huế; Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 bổ sung, sửa đổi một số điều Nghị quyết 1210 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211 về phân loại đơn vị hành chính (trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế). Cụ thể:

- Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/02/2020 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Kế hoạch 231/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh uỷ (khoá XVI) về việc thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

- Về Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hiện nay, hồ sơ Quy hoạch tỉnh đã gửi Hội đồng thẩm định Quốc gia và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với kết quả đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tiếp tục theo dõi tiến độ thẩm định trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đã hoàn tất báo cáo cuối kỳ (lần 2) về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

- Tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 18/4/2023 và Chủ tịch Quốc hội kết luận tại Thông báo số 1812/TB-VPQH ngày 31/7/2023.

- Ngày 12/8/2023, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối Vùng Bắc trung bộ và duyên hải Trung bộ lần thứ nhất tại tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết để đánh giá tình hình và kết quả sau gần 04 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 8, lượng khách ước đạt 272,1 nghìn lượt, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 60,9 nghìn lượt, gấp 2,7 lần. Doanh thu từ du lịch ước đạt 504,7 tỷ đồng, giảm 14,6%.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch ước đạt 2.126,7 nghìn lượt, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 672,3 nghìn lượt, gấp 8,8 lần. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.606,4 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8 ước đạt 4.747,2 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.447,4 tỷ đồng, chiếm 73%, tăng 11,6%. Lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 36.462 tỷ đồng, tăng 15,7% so cùng kỳ, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 26.981,5 tỷ đồng, chiếm 74%, tăng 13,1%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ước tăng 0,76 % so với tháng 7/2023. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 1,74% so với bình quân cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa trong tháng 8 ước đạt 85,7 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ. Lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt 680,2 triệu USD giảm 16,6% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 135,6 triệu USD, giảm 2,6%; hàng may mặc ước đạt 359,2 triệu USD, giảm 21,1%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 54,8 triệu USD, giảm 34,9%.

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 8 đạt 51,4 triệu USD, giảm 2,3% so với tháng trước và giảm 34,5% so với cùng kỳ. Lũy kế KNNK 8 tháng ước đạt 433,7 triệu USD, giảm 24,3%. Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: thủy sản ước đạt 5,7 triệu USD, tăng gấp 4,3 lần; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 265,3 triệu USD, giảm 33,6%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 90,7 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ; nhóm hàng hóa khác ước đạt 67,2 triệu USD, giảm 48,8%.

Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 8/2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 65.200 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng (TCTD) ước đạt 75.200 tỷ đồng, tăng 2,1%. Tính đến 31/7/2023, nợ xấu tại các TCTD trên địa bàn ở mức 946 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,3%.

Hoạt động vận tải: Trong tháng 8, vận tải hành khách ước đạt 2.678,8 nghìn hành khách, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.695,1 nghìn tấn, tăng 1% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 394,1 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, vận tải hành khách ước đạt 20.569,7 nghìn lượt khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 13.114,6 nghìn tấn, tăng 7,2%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 3.023,9 tỷ đồng, tăng 17,3%.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 8 ước tăng 8,3% so với cùng kỳ; tính chung 8 tháng năm 2023 ước tăng 2,1% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 0,2%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 2,4%; Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 1,5%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ gồm: bia 224 triệu lít, tăng 19,1% so với cùng kỳ (trong đó: bia chai 72,9 triệu lít, tăng 12,1%; bia lon 151,1 triệu lít, tăng 22,8%); tôm đông lạnh 3.968,2 tấn, tăng 7%; điện thương phẩm 1.388,2 triệu KWh, tăng 4,3%; Xi măng 1.312 nghìn tấn, tăng 0,5%; quần áo lót 272,8 triệu sản phẩm, tăng 0,6%; sợi các loại 77,7 nghìn tấn, tăng 2,5%;....

Các sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so cùng kỳ: Dăm gỗ 477,8 nghìn tấn, giảm 3,1%; men frit 176 nghìn tấn, giảm 8,8%; điện sản xuất 1.000 triệu KWh, giảm 3,5%;....

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

  Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây lúa Hè Thu ước đạt 25.303 ha, tăng 849,7 ha, tăng 3,5% so cùng kỳ. Diện tích lúa đã trổ 25.123 ha, diện tích đã thu hoạch 8.200 ha, năng suất ước đạt 59 tạ/ha; nhìn chung cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với cây hàng năm chủ yếu khác: Diện tích đã trồng như rau các loại 1.371 ha; Ngô 577 ha, lạc 316 ha; Sắn 348 ha; đậu các loại 543 ha; Sen (cả năm) 633 ha. Diện tích cây lâu năm: Cây ăn quả 3.420 ha (trong đó: Cam 375 ha; bưởi 1.347ha; chuối 763ha; dứa 143 ha…); Hồ tiêu 210 ha; Cây cao su 5.637ha.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm: đàn lợn 153.916 con, giảm 1% so với cùng kỳ; đàn Trâu 15.326 con, giảm 0,9%; đàn Bò 28.289 con, giảm 0,4%;  đàn gia cầm 4.821 nghìn con, tăng 1,6%; Sản lượng thịt Lợn hơi xuất chuồng 8 tháng ước đạt 10.068 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ; thịt Trâu hơi xuất chuồng đạt 616 tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ; thịt Bò hơi xuất chuồng đạt 832 tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ; Thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt 11.554 tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 8 tháng ước đạt 5.535 ha, tăng 81ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 13.935 tấn, tăng 3,95% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản khai thác tháng 8/2023 (so với cùng kỳ): ước đạt 3.970 tấn, tăng 0,3%. Lũy kế sản lượng thủy sản khai thác 8 tháng ước đạt 31.850 tấn, tăng 1,82%.

Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung từ đầu năm đến nay ước đạt 4.108 ha/6.000 ha KH (đạt 68%), giảm 3,4% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 459.670 m3/550.000 m3 KH (đạt 84%). Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,15%.

3. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 6.705,5 tỷ đồng, bằng 67,6% dự toán, bằng 51,6% so với chỉ tiêu phấn đấu và giảm 14,2% so với cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa ước đạt 6.281,1 tỷ đồng, bằng 67,1% dự toán, bằng 51,1% chỉ tiêu phấn đấu và giảm 14,9% (chiếm 93,7%); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 411 tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán, bằng 60,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 1,2% so với cùng kỳ; Thu viện trợ, huy động đóng góp 13,4 tỷ đồng, vượt 22% dự toán, bằng 33,5% chỉ tiêu phấn đấu và giảm 25,6% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 8.086,3 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.692,3 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán.

4. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 8 tháng ước đạt 18.637 tỷ đồng, bằng 59% KH, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: vốn do Trung ương quản lý 4.513 tỷ đồng, tăng 6,6%; vốn do địa phương quản lý 14.124 tỷ đồng, tăng 10%.

- Phân theo nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước đạt 5.127 tỷ đồng, tăng 20%; vốn tín dụng đạt 6.044 tỷ đồng, tăng 6%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.326 tỷ đồng, tăng 4,5%; vốn đầu tư của dân 3.030 tỷ đồng, tăng 6,7%; vốn viện trợ nước ngoài 505 tỷ đồng, tăng 11,6%; vốn đầu tư nước ngoài 1.605 tỷ đồng, tăng 1,5%.

 

* Giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh là 5.923,257 tỷ đồng (bao gồm 5.758,257 tỷ đồng Thủ tướng Chính phủ giao và 165 tỷ đồng vốn NSĐP được HĐND tỉnh giao bổ sung đầu năm). Giải ngân đến ngày 18/8/2023 là 2.685,812 tỷ đồng/5.923,257 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch. Trong đó: (i) Vốn cân đối NSĐP giải ngân 1.219,71 tỷ đồng, đạt 37,9% kế hoạch; (ii) Vốn NSTW (vốn trong nước) giải ngân 1.187,662 tỷ đồng, đạt 58,8% kế hoạch; (iii) Vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 278,44 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch.

* Về đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: Đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài; khởi công dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, dự án xây dựng khu nhà ở xã hội tại khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B đô thị mới An Vân Dương (Ecogarden), phường Thủy Vân, thành phố Huế.

Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3,... Đôn đốc triển khai các dự án: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2; Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang; Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An vân Dương; Tổ hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí An Đông[1]; Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế,...Đôn đốc thực hiện 05 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội[2].

5. Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

626,9 tỷ đồng, giảm 16,6% về lượng và giảm 50% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 260 doanh nghiệp, giảm 124 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 444 doanh nghiệp, tăng 11 doanh nghiệp; giải thể 82 doanh nghiệp, tăng 04 doanh nghiệp.

Đã cấp phép cho 12 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 1.795 tỷ đồng (gồm 06 dự án FDI vốn đăng ký tương đương 963,8 tỷ đồng), trong đó, địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp cấp 08 dự án với tổng vốn đầu tư 1.767,8 tỷ đồng. Ngoài ra, có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư 1.888 tỷ đồng.

Tập trung rà soát các dự án chậm tiến độ, tiếp tục xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh, đến nay 17 dự án đã đi vào hoạt động, 05 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện, 21 dự án cần giám sát đặc biệt, 01 dự án tiếp tục rà soát thu hồi/thu hồi một phần và đã thu hồi 35 dự án/79 dự án rà soát, giám sát; đáng chú ý là trong 35 dự án đã thu hồi đến nay đã cấp lại 10 dự án cho các nhà đầu tư để thực hiện dự án, 04 dự án không kêu gọi đầu tư, 21 dự án đang được các đơn vị liên quan xây dựng thông tin, tiêu chí kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư quan tâm thực hiện. Trong đó, có một số dự án khu vực đô thị như chậm tiến độ cần giám sát đặc biệt như Dự án đầu tư xây dựng tại khu đất số 4 đường Hà Nội, TP Huế; Dự án Xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp 14 - 20 Lý Thường Kiệt; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế,….

Ngoài ra, tỉnh đã tham dự Hội nghị tổng kết và ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ đến năm 2025; ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu hợp tác phát triển công nghiệp với tổng công ty Becamex IDC và VSIP Group tại tỉnh Bình Dương và tham dự Hội nghị ‘Gặp gỡ Thái Lan” tại tỉnh Quảng Trị.

6. Văn hóa - xã hội

a) Về văn hóa - thể thao

Đã tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm các ngày lễ lớn, tạo khí thế chính trị trên địa bàn toàn tỉnh: Tổ chức dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển lãm “Nhật ký trong tù - Bảo vật quốc gia” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế; tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm” tại cụm Di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Phú Dương, thành phố Huế. Tổ chức chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng sen” nhân dịp kỷ niệm 155 năm ngày sinh bà Hoàng Thị Loan và 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công Tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế “Tinh hoa Nghề Việt”, Lễ hội Huế - Kinh đô Ẩm thực.

Đặc biệt, trong tháng 8/2023 đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động ý nhĩa nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023). Tổ chức thành công Hội thảo “Kết nối Việt Nam” lần thứ 14 thu hút gần 600 đại biểu trong nước và quốc tế. Tổ chức Lễ hội Áo dài Festival Huế, Lễ hội Điện Huệ Nam, Triễn lãm mỹ thuật Khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 28.

Tổng lượng khách tham quan di tích đến ngày 20/8/2023 là 1.640.807 lượt; tăng 80,5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu bán vé tham quan đạt gần 250 tỷ đồng, tăng 118,2%.

Tổ chức Giải cờ vua Thanh thiếu nhi tranh cúp Thiên Bảo mở rộng năm 2023; Giải vô địch Karate và Giải Taekwondo trẻ các Câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, giải đấu diễn ra từ ngày 08/8 đến 10/8/2023; Giải quần vợt huyện Phú Lộc mở rộng năm 2023 với chủ đề “Chung tay vì người nghèo”. Tổ chức thành công Giải chạy “Hue jogging - cùng chạy vì cộng đồng” lần thứ 4 với hơn 13.500 vận động viên tham gia. Tiếp tục thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

b) Về khoa học và công nghệ

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng Kế hoạch thực hiện lộ trình thành lập Khu Công nghệ cao và phát triển các thiết chế công nghệ cao Thừa Thiên Huế đến năm 2030, xây dựng Đề án “Phát triển Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030”. Tiếp tục thực hiện các dự án nâng cao năng lực cho các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ....

Hoạt động quản lý nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm KH&CN được tăng cường, trong 8 tháng đầu năm 2023, triển khai 13 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Tổ chức 07 hội nghị tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài/dự án cấp tỉnh; tổ chức Hội nghị nghiệm thu 04 đề tài/dự án; thẩm định cấp giấy chứng nhận 01 văn phòng đại diện;....

Tổ chức thực hiện Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở gắn với hoạt động đầu tư chuyển giao công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế” và phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Các hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Sở hữu trí tuệ; An toàn bức xạ hạt nhân, hoạt động thông tin, thống kê khoa học - công nghệ được đẩy mạnh...

c) Về giáo dục và đào tạo

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVI) về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục hoàn thiện quy mô mạng lưới theo hướng tinh gọn, tập trung, đồng bộ, hiện đại, chuẩn hóa và tăng cường xã hội hóa, đến nay, có 404/569 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 70,9%[3].

Hoàn thành công tác tuyển sinh, tổ chức thi, xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, lớp 10 tại các Trường THPT trên địa bàn; tổ chức thành công kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 98,08%, tăng so với năm 2022 (năm 2022 đạt 96,55%). Hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 toàn Ngành và hội nghị các cấp, bậc học. Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2023-2024.

Đại học Huế đã và đang tổ chức tuyển sinh đại học năm 2023, dự kiến tuyển sinh 15.139 chỉ tiêu cho 139 ngành đào tạo.

d) Về y tế - chăm sóc sức khỏe

 Đã triển khai nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe năm 2023. Ước tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập địa phương là 841.336 lượt, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Số người tham gia BHYT: 1.149.000 người, độ bao phủ đạt 99,2% so với dân số toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành công tác an toàn vệ sinh thực phẩm vào các dịp lễ hội năm 2023. Chủ động trong công tác phòng chống dịch, bệnh, đặc biệt là Covid-19, Sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác. Rà soát nhu cầu vắc xin phòng Covid-19 trong những tháng cuối năm.

Đã tập trung thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh[4].

e) Về lao động - việc làm và an sinh xã hội

Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 12.450 người lao động, đạt 73,24% so với kế hoạch; trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 1.420 lao động, đạt 71% theo kế hoạch; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 6.540 người (đạt 40,87% KH). Số học sinh đã tốt nghiệp 6.157 người[5]. Tổ chức Ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững tại huyện A Lưới. Chuẩn bị phối hợp tổ chức hội nghị tư vấn chính sách tạo việc làm, định hướng nghề nghiệp và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Triển khai Đề án Giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện các dự án, tiểu dự án giảm nghèo năm 2023, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021-2025.

Ước đến cuối tháng 8/2023, số người tham gia BHXH bắt buộc: 125.435 người, đạt 92,95% so với Kế hoạch[6]. Số người tham gia BHXH tự nguyện: 18.797 người, đạt 76,59% KH. Số người tham gia BHTN: 116.873 người, đạt 92,62% KH. Số người tham gia BHYT: 1.157.928 người, đạt 99,78% KH.

Tập trung chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) của UBND tỉnh, của Bộ LĐTBXH và kế hoạch của Sở; tổ chức Đoàn đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu thăm Thủ đô và các tỉnh phía Bắc nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

7. Công tác cải cách hành chính, công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh: Năm 2022, chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 6 toàn quốc, tăng 02 bậc so với năm 2021; hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp vị thứ 5 toàn quốc, giảm 04 bậc so với năm 2021; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp vị thứ 19 toàn quốc, giảm 15 bậc so với năm 2021. Báo cáo Bộ Nội vụ Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 356 đoàn khách quốc tế/3739 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại (tăng 108 đoàn/2659 lượt người so với cùng kỳ); tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động…với các địa phương nước ngoài; Triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hoá và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, từ ngày 12/8-14/8/2023, trong quá trình thi công đường tuần tra biên giới kết hợp dân sinh từ bản Ka Lô đến bản Sê Sáp, tỉnh Sê Kong (Lào), Công ty Són đã triển khai phóng tuyến thi công trên đường biên giới, đã thực hiện 02 đoạn thi công nằm trên đất Việt Nam dài khoảng 809m, nơi sâu nhất 143m về phía Việt Nam; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy và cấp có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết; đồng thời tiếp tục nắm tình hình để tham mưu kịp thời.

Về trật tự, an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 52 vụ, làm 02 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 38,6 tỷ đồng; so với tháng trước không tăng, giảm về số vụ, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 17 vụ. Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: Phát hiện 02 vụ, so với tháng trước không tăng, giảm về số vụ và so cùng kỳ năm 2022 giảm 02 vụ. Tội phạm về ma túy: Phát hiện 12 vụ/19 đối tượng, thu giữ hơn 670g ma túy tổng hợp; so với tháng trước ít hơn 07 vụ; so với cùng kỳ năm 2022 ít hơn 2 vụ. Ngoài ra, xảy ra 37 vụ cháy nổ, thiệt hại tài sản khoảng 550 triệu đồng và 30 ha rừng; so với tháng trước tăng 28 vụ.

An toàn giao thông: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông, giảm 57 vụ so với với cùng kỳ, làm chết 76 người, giảm 54 người; bị thương 85 người, giảm 09 người. Tuần tra kiểm soát, lập biên bản 5.632 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; quyết định xử phạt 4.067 trường hợp, phạt tiền hơn 07 tỷ đồng, tạm giữ 1.599 phương tiện, tước 928 giấy phép lái xe các loại.

Tuy nhiên, tháng 08/2023, tình hình tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp, tăng trên cả 03 tiêu chí, cụ thể: Xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông (trong đó, có 01 vụ tai nạn giao thông đường sắt), tăng 23 vụ so với với tháng trước; làm chết 21 người, tăng 12 người; bị thương 27 người, tăng 23 người.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 VÀ QUÝ IV/2023

1. Các Sở, ngành, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Triển khai kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 18/4/2023 và thông báo kết luận số 1812/TB-VPCP ngày 31/7/2023 của Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức rà soát, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2024.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ. Trọng tâm:

(1) Phối hợp chặt chẽ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Quốc gia) hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng thẩm định Quốc gia cho ý kiến, thông qua trong tháng 9/2023.

(2) Hoàn thành các quy hoạch, đề án quan trọng: Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065; Đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV. Triển khai lập Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế;

(3) Xây dựng Kế hoạch triển khai Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành lập Tổ điều phối Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

(4) Triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế; thực hiện tốt thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây.

2. Về phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực công nghiệp

- Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số: 105/NQ-CP, ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong đó, tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp đảm bảo ổn định sản xuất. Tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh vào các khu, cụm công nghiệp.

- Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hạ tầng triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex; KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera và Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải-KCN Phong Điền; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây. Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đi vào hoạt động tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp: Nhà máy Kanglongda Huế, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,...

b) Lĩnh vực du lịch, dịch vụ

- Tổ chức các hoạt động Lễ hội trong khuôn khổ Chương trình Festival Huế, trọng tâm là lễ hội “Mùa đông xứ Huế”. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch, bản sắc văn hóa Huế; tập trung chuyển đổi số ngành du lịch. Triển khai kế hoạch tổ chức các chương trình kích cầu du lịch trong khuôn khổ Festival Huế. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Bartender Thừa Thiên Huế mở rộng năm 2023. Tổ chức khảo sát, điều tra về chi tiêu của khách du lịch, đánh giá về nguồn nhân lực du lịch, rà soát chất lượng cơ sở lưu trú du lịch; kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, môi trường du lịch tại các điểm tham quan du lịch,...; tiếp tục xúc tiến các đường bay nội địa, quốc tế đi và đến Cảng hàng không Quốc tế phú Bài.

- Đôn đốc, hỗ trợ các dự án hoàn thành đi vào hoạt động như: Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí - văn phòng và khách sạn Nguyễn Kim; Khách sạn Hue Square, dự án Laguna Lăng Cô giai đoạn 2,...Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Trung tâm thương mại Aeon Mall, Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải, Khu Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô; Dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và Bến thuyền nội bộ thuộc bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều; Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Dự án khu du lịch Suối Voi, Tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước,….

c) Lĩnh vực nông nghiệp

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thu hoạch lúa Hè Thu, đảm bảo hoàn thành trước ngày 05/9/2022. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch đối với gia súc, gia cầm. Triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã. Chủ động phương án trong công tác phòng hạn hán, ngập mặn; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; rà soát, bổ sung phương án phòng, tránh thiên tai, bão lụt năm 2023. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào thiểu số; phấn đấu đến cuối năm 2023 có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Phong Điền và thành phố Huế hoàn thành hồ sơ trình Trung ương thẩm định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

3. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong ngân sách và ngoài ngân sách.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả 04 Tổ công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư của UBND tỉnh. Các Sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách, gồm 71 dự án theo Thông báo kết luận số 55/TB-UBND ngày 16/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. Tiếp tục rà soát các dự án chậm tiến độ, tiếp tục xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh.

- Đối với một số dự án ngoài ngân sách cần tập trung tháo gỡ, khó khăn vướng mắc: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 312/TB-UBND, ngày 25/8/2023 tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn; trong đó, tập trung các dự án: Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Phú Sơn; Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng; Dự án Khu đô thị mới An Cựu thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương; Dự án Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung (Thành phố truyền thông thông minh) thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương; Dự án Nhà máy Kanglongda Huế; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ vui chơi thể thao Lộc Bình, huyện Phú Lộc.

- Đối với một số dự án trong ngân sách cần tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng văn hóa, xã hội như: Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2; dự án Quảng trường Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường phía Tây phá Tâm Giang - Cầu Hai, dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông; Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế, Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2),... Khẩn trương hoàn thành thủ tục để khởi công các dự án trọng điểm trong năm 2023: Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Đường vành đai 3,...

4. Về giải ngân vốn đầu tư công:

Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên,… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng. Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

5. Về quản lý tài chính ngân sách

- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Thông báo 165/TB-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2023. Phấn đấu đến hết Quý III/2023 thu ngân sách nhà nước đạt từ 11.050 tỷ đồng/13.000 tỷ đồng (tương ứng 85% chỉ tiêu phấn đấu) và đến hết tháng 11/2023 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 13.000 tỷ đồng.

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát, huy động đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; kinh doanh qua mạng; bán đấu giá quyền sử dụng đất,... Triển khai có hiệu quả thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước tại Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021.

6. Tập trung bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu

Tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn bảo đảm cảnh quan môi trường hướng xanh - sạch - sáng và đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với duy trì thực hiện tốt Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, đẩy mạnh phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”,...; thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; phân loại rác thải tại chỗ,…

7. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tập trung triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động để triển khai thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề quan trọng của Tỉnh uỷ về: Văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và giáo dục & đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Trọng tâm là:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 và các chương trình, kế hoạch, đề án/dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất các ngành, lĩnh vực.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di sản, di tích; xây dựng các thiết chế văn hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, trưng bày, triển lãm kỷ niệm các ngày lễ lớn trong những tháng cuối năm 2023. Xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2023).

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Triển khai tốt công tác tuyển sinh đại học vào Đại học Huế năm 2023. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng; tăng cường nhân lực y tế cho nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tập trung đầu tư hoàn thành các dự án y tế thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành nghề y, dược, an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, dân số, BHYT,...Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh khác như bệnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện hằng năm.

- Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, an sinh phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

8. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá lớn được tổ chức trong những tháng cuối năm 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06/CP về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm là triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma tuý và tội phạm công nghệ cao; vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai hiệu quả các kế hoạch duy trì và nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT. Tập trung rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Triển khai Đề án chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số. Nâng cấp cơ sở vật chất và hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện tốt quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác